Zapojenie SŽZ v projektoch

Webinár:  XPRESS_Obnoviteľná energia ako dôležitá súčasť klimaticky adaptívnych stavieb a energetickej hospodárnosti budovDňa 15. marca 2022 od 10:00 hod. sa konal webinár: XPRESS_Obnoviteľná energia ako dôležitá súčasť klimaticky adaptívnych stavieb a energetickej hospodárnosti budov


Téma webinára:

 • Ako pripraviť projekt výstavby alebo obnovy verejných budov, aby sa dali uplatniť technológie klimaticky aktívnych zelených striech v kombinácií s výrobou energie s OZE a ďalšími riešeniami pre dosiahnutie energetických úspor? 
 • Ako tieto riešenia zlepšia klimatické podmienky v mestách a obciach? Ako prispejú k zlepšeniu energetickej hospodárnosti stavieb? 
 • Možno v slovenských podmienkach efektívne verejne obstarávať takéto inovatívne riešenia?

Odkaz na podujatie na stránke Xpress:

https://www.xpress-h2020.eu/events/stakeholder-cafe-slovakia-/


Program:

Na webinári vystúpili:

1. Zahájenie webinára a predstavenie projektu XPRESS

Miriam Bellušová, Slovenský živnostenský zväz

2. Ako naplniť ciele programu Fit for 55 a aké požiadavky prináša vlastníkom, správcom a investorom revízia EU smernice o energetickej hospodárnosti budov?

Juraj Plesník, STERED® PR Krajné, s.r.o.

3. Adaptačné opatrenie na zmenu klímy ako primárny nositeľ úspor energií

 • klimatické energeticky aktívne vegetačné strechy a steny (KEAVS)
 • spojenie adaptačného opatrenia na zmenu klímy s úsporou energií
 • význam využívania energetického potenciálu odparovanej vody pre zmiernenie dopadov zmien klímy, vplyv na úsporu energií
 • rozdiely medzi aktívnou a pasívnou zeleňou, vplyv na úspory energií v stavbe
 • využívanie odpadu ako suroviny - nízka uhlíková stopa samotného výrobku

Ing. Dušan Mareček, realizátor striech MDM Slovakia, s.r.o. 

4. Zariadenia na princípe OZE pre stavbu

 • technické riešenia a zariadenia obnoviteľnej energie , vzájomná synergia projektového spojenia - výroba energie, teplo, chlad, uskladňovanie energie, elektromobilita
 • koncept BIOSOLAR STERED Viessmann - prednosti aplikácie v spojení zelená strecha, výroba energie zo slnka, poznatky z inštalácií, porovnanie meraní

Ing. Daniel Hrčka, spoločnosť Viessmann, s.r.o.

5. Projektová príprava stavby v súlade s princípmi adaptácie na zmenu klímy a nízkouhlíkovú transformáciu a podpora z verejných zdrojov

 • projekcia stavby, ktorá využíva energiu stavby, spojenie adaptačných opatrení s energetickými úsporami
 • praktická prezentácia z jednotlivých projektov
 • princíp pozitívnych stimulov pre stavebníka (štátne a komunálne programy)
 • predstavenie návrhu zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii -časť stavby

Ing. Arch. Martin Stoličný, projektová kancelária  

6. DISKUSIA a špeciálny hosť JUDr. Juraj Tkáč, odborník na verejné obstarávanie


Foto z podujatia:

----------------------------------------------------------------

Podujatie Stakeholder CaféDňa 10. júna 2021, od 10:00 do 11:30 sa uskutočnilo virtuálne podujatie/online webinár, ktorého hlavnou témou bolo zelené verejné obstarávanie na Slovensku.  Okrem poskytnutia kvalitných informácií o zelenom obstarávaní bolo jedným z hlavných zámerov podujatia práve zameranie sa a hľadanie odpovedí na otázky:

- Dostane zelené verejné obstarávanie na Slovensku zelenú? 

- Aké sú úspešné príklady zeleného verejného obstarávania a čo prispelo k ich úspechu?

- S akými prekážkami a výzvami sa potýkajú obstarávatelia a uchádzači?

Odkaz na podujatie na stránke XPRESS


Pozvánka

Pozvánku na toto podujatie ako aj ďalšie informácie o ňom si môžete prečítať na tomto odkaze.


Program

Na webinári vystúpili:

10:00 – 10:05 

Úvodné predstavenie projektu XPRESS, Miriam Bellušová, Slovenský živnostenský zväz

10:05 – 10:20 

Verejné obstarávanie energie z OZE, Peter Baláž, EP ENERGY TRADING, a.s.

10:20 – 10:35 

Verejné obstarávanie technologických riešení na báze OZE, Kristián Kováč, Szilárd Ábrahám ECO 3 ENERGY, s.r.o.

10:35 –10:50 

Zelený potenciál verejného obstarávania pohľadom samospráv, Michal Kaliňák, ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

10:50 – 11:05 

Aké sú výzvy a príležitosti pre zapojenie inovatívnych MSP do verejného obstarávania a pre intenzívnejšie využívanie OZE z finančnej perspektívy, Juraj Revický, TATRA TENDER, s.r.o.


Prezentácie

Úvodná prezentácia - predstavenie projektu XPRESS

Zelené verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie technologických riešení

Spoločenská zodpovednosť a spoločný potenciál

Zelené verejné obstarávanie v slovenskej praxi


Videozáznam z podujatia

Záznam z podujatia si môžte pozrieť alebo stiahnuť na tomto odkaze.

Ak máte problém s načítaním videa, odporúčame ho stiahnuť a následne spustiť.


Fotky z podujatia

   

    

----------------------------------------------------------------

Projekt XPRESS

Uľahčenie zeleného verejného obstarávania v energetickom sektore

Všeobecným cieľom projektu XPRESS je uľahčenie zavedenia inovatívnych technológií v oblasti OZE a zvyšovanie podielu obnoviteľnej energie na konečnej spotrebe energie prostredníctvom nasledujúcich konkrétnych cieľov:

1. vytvorením webovej platformy na podporu interakcie medzi verejnými obstarávateľmi, inovatívnymi MSP a koncovými používateľmi zelených inovácií 

2. preskúmaním nízkouhlíkových energetických potrieb miest a obcí pomocou technológií OZE vyvinutých inovatívnymi MSP 

3. zlepšením uplatňovania GPP v oblasti inovatívnych technológií OZE 

4. zvyšovaním povedomia inovatívnych MSP o technológiách OZE prostredníctvom GPP 

5. vyvinutím novej metodiky s cieľom vyhodnotenia technológií OZE vyvinutých inovatívnymi MSP počas ich životného cyklu, aby sa odhadli emisie CO2

Slovenský živnostenský zväz v rámci projektu organizoval dňa 24.01.2020 workshop pod názvom: Ako uľahčiť zavádzanie inovatívnych technológií v oblasti obnoviteľných zdrojov energií.

Workshop bol zameraný na podporu verejného obstarávania na zabezpečenie spolupráce medzi malými a strednými podnikmi a verejným sektorom s cieľom rozvoja a lepšieho využívania obnoviteľných zdrojov v regiónoch.

Úvodný workshop bol zameraný na prípravu spoločnej tvorby politík v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie, a to skúmaním potrieb a nápadov inovatívnych malých a stredných podnikov (MSP) a miestnych orgánov na Slovensku. Podobné workshopy budú organizované vo všetkých  10 krajinách zúčastnených na projekte a výstupy z workshopov budú tvoriť základ ďalších koncepčných dokumentov projektu. 

Výsledkom workshopu bude súbor riešení na podporu zeleného verejného obstarávania pre udržateľný rozvoj miest. Miestne orgány budú mať možnosť začať priamy dialóg s inovatívnymi MSP, s ktorými môžu spolupracovať pri implementácii zelených inovácií. Zároveň bude pre zúčastnené malé a stredné podniky prínosom, keď im projekt pomôže pri analýze ich projektov a návrhu inovatívnych/vhodných modelov financovania a poskytne im podporu počas realizácie projektov. 

V rámci projektu Xpress (sme jeden z partnerov) pracujeme na zvyšovaní využitia technológií #OZE (obnoviteľné zdroje energií) európskymi mestami. 

Čo sme však doteraz urobili pre dosiahnutie tohto cieľa? Pozrite si naše nové video a pozrite si všetko o našom projekte a nástrojoch, ktoré sme doteraz vyvinuli!   

Tlačovú správu k projektu XPRESS si môžete prečítať na tomto odkaze.  

Informácie o projekte nájdete na adrese: www.xpress-h2020.eu

Tento projekt je financovaný Európskou úniou, Horizont 2020, program Výskum a inovácie,pod číslom zmluvy č. 857831.

----------------------------------------------------------------

Vplyv digitalizácie, technologickej inovácie a robotizácie na oblasť stavebného priemyslu vo zvyšovaní efektivity v sektore MSP

 Slovenský živnostenský zväz realizoval v spolupráci so zamestnávateľskými zväzmi z krajín Vyšehradskej štvorky projekt pod názvom: Vplyv digitalizácie, technologickej inovácie a robotizácie na oblasť stavebného priemyslu vo zvyšovaní efektivity v sektore malých a stredných podnikov.

Našim cieľom projektu bolo lepšie sa oboznámiť s dobrými praxami, používanými v súčasnosti v Európe, v krajinách V4, zistiť aké špeciálne problémy v tejto oblasti vznikajú a na základe získaných informácií poskytnúť podnikom krajín V4 pomoc v lepšej orientácii pri snahe zlepšiť efektivitu svojej činnosti, respektíve udržať si konkurencieschopnosť. Do prieskumu boli zapojené mikro, malé a stredné podniky v krajinách V4 a tým je výsledok projektu najobjektívnejší.

Pri zohľadnení všetkých  skutočností by sa mal považovať postoj  malých podnikov k digitalizácii a technologickým inováciám, ako určenie problému. Zistilo sa tiež, že tieto spoločnosti nemusia prispôsobovať každý prvok najnovšej technológie. Pokiaľ ide o technologickú revolúciu, medzi rodinnými a mikropodnikmi a veľkými spoločnosťami, existuje veľká divergencia.

Je zrejmé, že tieto spoločnosti budú existovať a bude potrebné počas nasledujúcich desaťročí, efektívne vedieť o ich produkte, o tom, ako sa môžu obnoviť a ako môžu pristupovať k úrovni produktivity vedúcich krajín EÚ na trhu.

V prílohe predkladáme záverečnú štúdiu projektu v slovenskom a anglickom jazyku.

Viac informácii na: www.visegradfund.org

----------------------------------------------------------------

 Vplyv digitalizácie priemyslu 4.0 na malé a stredné podniky

 

Na tomto odkaze si môžete prečítať štúdiu a závery prieskumu o vplyve digitalizácie a aspektov Priemyslu 4.0 na malé a stredné podniky, ktoré sme takýmto spôsobom prezentovali aj pánovi predsedovi vlády SR. Znenie sprievodného listu si môžete prečítať na tomto odkaze

----------------------------------------------------------------

Vplyv priemyslu 4.0 na sektor MSP

Projekt je financovaný Medzinárodným Višegrádskym Fondom

Názov projektu: Vplyv priemyslu 4.0 na sektor MSP

Vedúci partner:
- Maďarská asociácia remeselníkov, Ipartestületek Országos Szövetsége

Partneri projektu:
-    Poľská remeselná asociácia, Zwiazek Rzemiosla Polskiego (ZRP)
-    Asociace malých a středních podniků a živnostníků České Republiky (AMSP ČR)
-    Slovenský živnostenský zväz

Asociovaní partneri:
-    Westdeutscher Handwerkskammertag
-    Confartigianato Imprese Bergamo
-    UEAPME, Európska asociácia remesla, malého a stredného podnikania

Projektový opis v skratke:
Usporiadanie 1,5-dňovej medzinárodnej konferencie v Budapešti v dňoch 16. - 17. novembra 2017, v ktorej sú zhrnuté dôsledky priemyslu 4.0 a reakcie na tieto dopady. Na konferencii sa zúčastnia združenia MSP z krajín V4, zástupcovia talianskych a nemeckých organizácií MSP a predstavitelia Európskej asociácie MSP, UEAPME. Pred konferenciou organizácie V4 MSP uskutočnia dotazníkový prieskum medzi svojimi členmi. Na konferencii tieto organizácie zhrnú svoje skúsenosti z tohto výskumu a okrem toho aj stratégie Priemyslu 4.0 v krajinách V4. Na základe skúseností z konferencie sa zostaví písomné zhrnutie, ktoré sa bude šíriť medzi podnikmi a rozhodovacími orgánmi. Konferenciu sprevádzajú verejné médiá, samozrejme sa usporiada aj tlačová konferencia.

Detailný projektový opis:
Priemysel 4.0 spôsobuje zásadné zmeny v hospodárstve a spoločnosti. Stretávame sa s urýchľujúcim procesom, na ktorom neexistujú štandardizované odpovede. Krajiny V4, ako hospodárska oblasť, by sa mali snažiť nájsť spoločné reakcie na tieto vznikajúce otázky a rozvíjať priebežnú spoluprácu v týchto otázkach. Napriek tomu by sa nemalo robiť len v oblasti veľkého priemyslu, ale aj medzi rodinami, mikropodnikmi a malými podnikmi v krajinách V4. Tento projekt funguje ako prvý krok v tejto oblasti. Vo V4 krajinách uskutočňujú organizácie MSP dotazníkový prieskum medzi rodinami, mikropodnikmi a malými podnikmi a potom na 1,5-dňovej medzinárodnej konferencii zhrnú svoje skúsenosti. Na získanie širokého medzinárodného prehľadu sa na konferencii zúčastnia zástupcovia nemeckých a talianskych organizácií MSP a odborníci z UEAPME, Európskej asociácie malých a stredných podnikov, ktorí predstavia svoje skúsenosti. To nám pomôže zistiť štádiá malých a stredných podnikov v procese digitalizácie v popredných európskych krajinách, ako aj v krajinách V4 a navyše smerovanie potrebných krokov, ktoré by mali podniknúť. Cieľom konferencie je poskytnúť stručný prehľad o stratégiách národných priemyselných odvetví 4.0 v krajinách V4, najmä z hľadiska rodinných, mikropodnikových a malých podnikov. Prednášatelia konferencie preto budú zahŕňať zástupcov maďarského ministerstva národného hospodárstva a maďarského ministerstva zahraničných vecí a obchodu. Dôležitou súčasťou projektu je šírenie zozbieraných informácií organizáciám MSP vo V4, ako aj ich členským spoločnostiam a osobám s rozhodovacími právomocami.

Viac informácii na: www.visegradfund.org

----------------------------------------------------------------

 Posilnenie profesionálnych kontaktov MSP v oblasti duálneho vzdelávania v krajinách V4

Projekt podporuje Medzinárodný Višegradský Fond

Ide o partnerský projekt 4 remeselných organizácií IPOSZ Maďarsko, AMSP – ČR, ZRP Poľsko, SŽZ Slovensko, ktorý inicioval IPOSZ a chce nadviazať na uskutočnený projekt v prvej polovici roka 2015 v rámci programu Malých grantov z Fondu V4.

Ciele projektu: Získať prehľad o duálnom vzdelávaní a podporiť intenzívnejšiu výmenu učňov
                            a mladých pracovníkov v krajinách V4.
Koordinátor projektu: IPOSZ Budapešť – Maďarský zväz remeselných spoločenstiev.
Partneri projektu: 
MIRiP Krakow - Malopoľská komora remesiel  a podnikania,
AMSP ČR Praha - Asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov ČR,
SŽZ - Slovenský živnostenský zväz (Slovak Craft Industry Federation), Bratislava