Podpora podnikania

GDPR – Nové nariadenie o ochrane osobných údajov 

Európske nariadenie, zavádzajúce jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, začne v členských štátoch EÚ – vrátane Slovenska – platiť už v máji 2018. Administratívna záťaž, zásady a požiadavky regulácie GDPR, vrátane vysokých sankcií v prípade ich nedodržania, sa teda nepochybne dotknú aj Vás – podnikateľov. Všetci správcovia a spracovatelia údajov vrátane e-shopov, ktoré sledujú a analyzujú správanie návštevníkov na webovej stránke prostredníctvom cookies, komunikujú cez svoju databázu kontaktov ponukové a reklamné e-maily, sú povinní zaviesť technické, organizačné a procesné opatrenia v súlade s GDPR. Týka sa GDPR aj Vás ? Príďte na náš seminár a my Vám pomôžeme pripraviť sa na toto nariadenie. Tešíme sa na Vašu účasť ! 

Čo sa dozviete?

1.          Nariadenie GDPR, pojmológia

2.          Najzásadnejšie zmeny a novinky podľa GDPR

3.          Informačné systémy podnikateľov (so zameraním na prevádzkovateľov e-shopov)

4.          Spracovateľské operácie s osobnými údajmi

5.          Bezpečnosť pri spracúvaní osobných údajov

6.          Bezpečnostný incident

7.          Práva dotknutých osôb

8.          Právny vzťah so sprostredkovateľom

9.          Zodpovedná osoba

10.       Diskusia

Kto je váš lektor?

JUDr. Tatiana Mičudová aktuálne pracuje ako právny expert Licenčného odboru v SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam). Predtým pôsobila ako advokátsky koncipient, externý vysokoškolský učiteľ a pracovala aj na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Publikuje odborné články najmä z odvetvia pracovného práva, autorského práva, ochrany osobných údajov, občianskeho práva.

KEDY?

10.5.2018, 9:00 - 13:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum

Coworking NPC

Karadžičova 2 

Twin City Blok A

811 09 Bratislava

 

Prihlásiť sa môžete na tomto odkaze.

Ukončenie registrácie: 09.05.2018 do 15:00 hod.

________________

PODMIENKY: 

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky; 

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti). Úplné znenie výzvy a podmienok nájdete na tomto odkaze.

Prečo iba Bratislavský kraj?

Podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program. 

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Účasť je bezplatná.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Nadviazanie na krátkodobé individuálne poradenstvo na danú tému je možné. Na túto výzvu môžete reagovať na tomto odkaze.

 

Seminár "efektívny marketing s obmedzeným rozpočtom" v Bratislavskom NPC

Fotografia zo semináru „Efektívny marketing s obmedzeným rozpočtom“, ktorý sa konal 17.4.2018 v bratislavskom NPC.

Za úspešným podnikaním stoja nielen dobré nápady, ale aj mnoho vynaloženého úsilia a roky driny. Občas sa však aj napriek snaženiu v biznise nedarí tak, ako by ste si predstavovali. Ako sa s touto situáciou vysporiadať a na koho sa obrátiť v prípade, že niečo vo vašom podnikaní nefunguje? Pohodlným a navyše bezplatným riešením môže byť návšteva Národného podnikateľského centra v Bratislave. 

Koncept komplexného podporného miesta funguje v Bratislavskom samosprávnom kraji od roku 2016. V úvodnej fáze centrum pomáhalo najmä záujemcom o podnikanie, ktorí uvažovali nad realizáciou svojich podnikateľských nápadov. Letnú školu, členstvo v Coworkingu AP a najmä zaujímavé skupinové či individuálne poradenstvá využilo doposiaľ viac ako 1200 účastníkov z radov nepodnikateľov.

„V marci sme opäť otvorili Výzvu, vďaka ktorej môžu budúci podnikatelia získať až 4 mesačné členstvo v priestoroch NPC v Bratislave. Chceme ich motivovať k tomu, aby Coworking AP využili na rozvíjanie svojich podnikateľských ideí a nadväzovanie nových pracovných kontaktov. V tomto roku sa chystáme otvoriť aj Akcelerátor – uzavretý intenzívny cyklus, ktorý je zameraný na vytvorenie reálneho biznis plánu a uľahčenie vstupu do sveta podnikania,“ povedala Martina Pirošková, vedúca manažérka Akceleračného programu (AP), zameraného výlučne na fyzické osoby – nepodnikateľov. 

Atraktívne nefinančné služby využívajú od septembra 2017 aj podnikatelia. Rastový program, ako jeden z nosných programov so zameraním na malých s stredných podnikateľov (MSP), im poskytuje napríklad individuálne konzultácie a skupinové poradenstvo vo forme odborných seminárov, workshopov a prednášok. 

„Realizujeme podujatia s jednoznačným cieľom – pomôcť podnikateľom zefektívniť ich biznis. Horúcou a aktuálnou témou v týchto mesiacoch je uplatňovanie nariadenia a smernice EÚ GDPR (General Data Protection Regulation). Pozornosť im musia venovať všetky firmy a organizácie, ktoré pracujú s dátami občanov Európskej Únie. Podnikateľov, na jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, pripravujeme od začiatku tohto roka,“ uviedla Ivica Forrová, vedúca manažérka Rastového programu. 

Okrem toho jednotlivé podniky dostanú možnosť využiť napríklad motivačné a aktivačné tímové aktivity vo forme teambuildingu či teamkoučingu. Novinkou bude aj služba Podpora MSP pri zapájaní sa do komunitárnych programov EÚ, v rámci ktorej získajú odborné poradenstvo. Pre etablované podniky, ktoré pôsobia na trhu tri a viac rokov, otvoril minulý mesiac Rastový program Výzvu na Zabezpečenie účasti na medzinárodných odborných podujatiach.

„Možnosť navštíviť konferenciu či workshop v rámci Európskej Únie majú aj začínajúci podnikatelia. Doteraz využilo možnosť vycestovať a zúčastniť sa rôznych odborných podujatí v rámci EÚ 11 firiem a ďalšie to čaká v najbližších dňoch,“ doplnila Katarína Zeleníková, vedúca manažérka Inkubačného a Stážového programu, ktorý rovnako pred pár dňami zverejnil novú Výzvu. Začínajúci podnikatelia do troch rokov si môžu vybrať podujatie v ktoromkoľvek štáte Európskej únie, v rozsahu maximálne 5 dní. Získajú tak nielen vstup, ubytovanie a letenku v čase jeho trvania podujatia, ale najmä skúsenosti, prehľad v trendoch a nové kontakty.

„Rovnocenne prínosné boli obsah konferencie, ako aj spôsob organizácie medzinárodnej top konferencie v Londýne. Keďže sama organizujem semináre a workshopy, bolo pre mňa veľmi prínosné sledovať ako top konferencia má vyzerať. Vidieť štandardy organizácie, obsahu a rečníkov,“ zhodnotila Soňa Ondrejková, účastníčka Trend-watching conference London, ktorá sa konala v marci v Londýne.

„Konkrétne návrhy a poznatky ako vylepšiť a spríjemniť užívateľské rozhranie webových stránok, je presne to, čo využijem pri našom ďalšom podnikaní a môže nám to pomôcť posunúť sa v pred – bližšie ku klientom a ich potrebám,“ uviedol Matúš Trnkus zo spoločnosti Jellybo s.r.o., ktorý sa zúčastnil konferencie Experience Conference v Bratislave.

Začínajúci podnikatelia môžu čerpať služby aj v rámci Inkubačného programu. Podstatou členstva v podnikateľskom inkubátore, je podporovať na začiatku podnikania životaschopné podnikateľské projekty. 

„Vytvorili sme prostredie, v ktorom môžu podnikatelia do 3 rokov od svojho vzniku, so sídlom v rámci Bratislavského kraja, rozvíjať a naplniť svoj podnikateľský plán efektívne a úspešne. Fyzické členstvo v Inkubátore NPC získalo od začiatku tohto roka šesť firiem. Za jeden mikro, malý a stredný podnik môžu pritom služby Inkubačného programu využívať až dvaja jeho zástupcovia,“ hovorí Katarína Zeleníková, vedúca manažérka Inkubačného a Stážového programu.

V rámci činnosti NPC v Bratislave, môžu firmy využiť aj potenciál tvorivej dielne Creative Point. Skupinové aktivity vo forme work-shopov a odborných seminárov sa od roku 2018 poskytujú aj pre mikro, malých a stredných podnikateľov z BSK. V tomto roku budú tiež môcť využiť, rovnako ako aj nepodnikatelia, individuálne poradenstvo. 

Podporu podnikania v Bratislavskom kraji zabezpečuje Národný projekt NPC II – BA kraj, spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

Prijímateľom NFP a realizátorom projektu je Slovak Business Agency, partnerom projektu je Centrum vedecko-technických informácií SR.

 

Indonézia ako krajina možností pre Vaše podnikanie

Slovak Business Agency pripravuje 24. apríla 2018 vo svojich priestoroch v Bratislave v spolupráci s Veľvyslanectvom Indonézskej republiky na Slovensku podujatie pod názvom „Doing Business in Indonesia Seminar: Opportunities for Slovak enterprises in Indonesia“. 

Indonézia, štát v juhovýchodnej Ázii a Oceánii tvorený 17 508 ostrovmi, sa s viac ako 260 miliónmi obyvateľmi radí medzi 10. najväčšiu ekonomiku sveta. Ide o 4. najľudnatejší štát sveta s HDP na úrovni 1 trilión USD. Spoznajte túto krajinu bližšie a zistite viac o obchodných príležitostiach práve pre Vaše podnikanie. 

Seminárom Vás budú sprevádzať zástupcovia veľvyslanectva, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, Ministerstva hospodárstva SR, EU-Indonesia Business Network, pričom Vám poskytnú prehľad o dôležitých ekonomických ukazovateľoch krajiny, ale aj o odvetviach, ktoré môžu byť zdrojom príležitostí pre Vaše podnikanie a investovanie na ázijskom kontinente. Svoj úspešný príbeh priblíži aj spoločnosť podnikajúca práve v tejto krajine. V závere budete mať možnosť a priestor aj na  individuálne obchodné konzultácie.  

Využite túto jedinečnú šancu zúčastniť sa bezplatného seminára a získajte prehľad o podnikaní vo výnimočnej a jedinečnej krajine plnej podnikateľských a obchodných príležitostí.

Viac informácií o seminári nájdete na tomto odkaze.

 

„Slovak Business Agency hľadá pre projekt podpory Rodinného podnikania odborníkov z rôznych oblastí – právo, ekonomika, IT a iných – aby radili malým rodinným firmám ako rozvinúť svoje podnikanie. Pokiaľ vo Vašom združení poznáte vhodných poradcov, odporučte im, aby sa registrovali v SBA. Môžu potom Vašim členom, ale aj iným rodinným firmám, ponúkať služby poradenstva zdarma.

Na tomto odkaze nájdete Informácie o podmienkach prihlásenia do zoznamu expertov pre rodinné podnikanie ako aj Prihlášku do zoznamu expertov. „

 

Aktuality zo Slovak Business Agency

 • VÝZVA: Konzultácie pre budúcich podnikateľov

Uvažuješ nad vlastným podnikaním, ale máš priveľa otázok, ktoré ťa znepokojujú a nepoznáš na ne odpoveď? Využi príležitosť poradiť sa s odborníkom a naštartuj svoj biznis! Viac info tu.

 • CERIecon Startup Finals v Stuttgarte a začiatok novej periódy programu Playpark Bratislava

Na konci februára sa v rámci projektu CERIecon v Stuttgarte konalo dvojdňové finále prezentácií najlepších podnikateľských nápadov s názvom „CERIecon Startup Finals - Pitch & Play Time“, ktorého sa zúčastnilo celkovo 15 finalistov zo 7 regiónov strednej Európy. Viac info tu.

 • Newsletter projektu MOVECO 2018

Partneri projektu pripravili druhé číslo Newslettera MOVECO, v ktorom nájdete publikované informačné materiály, informácie o zrealizovaných podujatiach ako aj novinky z oblasti obehového hospodárstva. Viac info tu.

 • Pomáhame rásť podnikom v Bratislavskom kraji

Občas sa aj napriek snaženiu v biznise nedarí tak, ako by ste si predstavovali. Ako sa s touto situáciou vysporiadať a na koho sa obrátiť v prípade, že niečo vo vašom podnikaní nefunguje? Pohodlným a navyše bezplatným riešením môže byť návšteva Národného podnikateľského centra v Bratislave. Viac info tu.

 • VÝZVA: Využite jedinečnú príležitosť získať kancelárske priestory a poradenstvo v inkubátore NPC

Potrebujete pomôcť na začiatku podnikania, aby ste sa vyhli zbytočným chybám? Ste na správnej adrese! Získajte členstvo v Inkubátore, pripojte sa k už zabehnutej biznis komunite a my Vás nasmerujeme tým správnym smerom. Viac info tu.

 • Newsletter SBA - Bratislava (22.3.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť tu.

 • Newsletter SBA - Regióny (22.3.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť tu.

 • Newsletter SBA - Bratislava (9.4.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • Newsletter SBA - Regióny (9.4.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze

 • Newsletter SBA - Bratislava (12.4.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • Newsletter SBA - Regióny (12.4.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • Newsletter SBA - Bratislava (16.4.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • Newsletter SBA - Regióny (16.4.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • Newsletter SBA - Bratislava (19.4.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • Newsletter SBA - Regióny (19.4.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • Newsletter SBA - Bratislava (27.4.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • Newsletter SBA - Regióny (27.4.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • Newsletter SBA - Bratislava (10.5.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • Newsletter SBA - Regióny (10.5.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • Newsletter SBA - Bratislava (14.5.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • Newsletter SBA - Regióny (14.5.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • Newsletter SBA - Bratislava (17.5.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • Newsletter SBA - Regióny (17.5.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • Newsletter SBA - Bratislava (31.5.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • Newsletter SBA - Regióny (31.5.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • Newsletter SBA - Bratislava (18.6.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • Newsletter SBA - Regióny (18.6.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • Newsletter SBA - Bratislava (25.6.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • Newsletter SBA - Regióny (25.6.2018)

Odberateľom našich noviniek sme zaslali newsletter, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.