Začíname podnikať

Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikanie môžu vykonávať buď jednotlivci (fyzické osoby) alebo aj obchodné spoločnosti (právnické osoby).

Podnikateľom, okrem osoby zapísanej v obchodnom registri a osoby, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, je aj osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Ide napr. o činnosť pri výkone povolaní lekárov, lekárnikov, veterinárnych lekárov, advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov, znalcov a tlmočníkov, overovateľov (audítorov) a daňových poradcov, reštaurátorov kultúrnych pamiatok, ďalej napr. prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby, poskytovanie sociálnych služieb a služieb zamestnanosti, medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, medzinárodná nákladná cestná doprava. Poskytovateľ týchto činností musí byť zapísaný v zozname - registri, ktorý vedie príslušná komora, ministerstvo, resp. iný ústredný orgán štátnej správy. (Taxatívny výpočet činností, ktoré sú zo živnostenského zákona vylúčené, obsahuje § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov). Podnikateľom je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu včítane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov a je zapísaná do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka na obecnom úrade.

Živnostenské podnikanie

Fyzické osoby alebo právnické osoby ohlásia svoju živnosť živnostenskému úradu (http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie), resp. požiadajú o vydanie koncesie živnostenský úrad, ktorý je miestne príslušný podľa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Pre zahraničnú osobu je príslušným živnostenský úrad v sídle  kraja podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo adresy miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby, príslušnosť živnostenského úradu v sídle kraja sa riadi podľa voľby zahraničnej osoby.

Fyzickým osobám ohlásením živnosti pri ohlasovacích živnostiach, resp. dňom doručenia koncesnej listiny pri koncesovaných živnostiach vzniká oprávnenie prevádzkovať živnosť.

Právnickým osobám - obchodným spoločnostiam (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť) a družstvu - ešte nezapísaným do obchodného registra, živnostenské oprávnenie vzniká až dňom zápisu do obchodného registra. Na žiadosť zakladateľov, príp. orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis slovenskej právnickej osoby do obchodného registra však živnostenský úrad vydá živnostenský list alebo koncesnú listinu ešte pred zápisom do tohto registra, ak právnická osoba preukáže, že bola založená. Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské oprávnenie, ktorými sú živnostenský list alebo koncesná listina, alebo iné podnikateľské oprávnenie. Obchodný register (www.orsr.sk) vedie okresný súd v sídle krajského sudu.

Elektronické podanie do obchodného registra

Podať návrh na zápis spoločnosti  do obchodného registra a uložiť listinu do zbierky listín je možné aj elektronickými prostriedkami v elektronickej podobe tlačiva, ktorá je zverejnená na internetovej stránke ústredného portálu verejnej správy (https://www.slovensko.sk/) tento návrh na prvozápis musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa. Elektronickými prostriedkami možno žiadať aj o vydanie výpisu z obchodného registra, kópie listiny zo zbierky listín alebo potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je. Žiadosť v týchto prípadoch nemusí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom (účinnosť od 1. augusta 2007).

Jednotné kontaktné miesta

 

Fyzická osoba alebo právnická osoba môže zároveň s ohlásením živnosti alebo pri žiadosti o vydanie koncesnej listiny využiť službu živnostenského úradu plniaceho funkciu jednotného kontaktného miesta, spočívajúcu v zabezpečení:

  • registrácie daňovníka u správcu dane a oznámenia zriadenia prevádzkárne a
  • prihlásenia sa v systéme povinného zdravotného poistenia. Naviac fyzické osoby môžu na živnostenskom úrade zároveň oznámiť zmenu platiteľa poistného na samostatne zárobkovo činnú osobu.

Školenia pre záujemcov o podnikanie pripravujú regionálne centrá inštitucionálnej siete NARMSP (www.nadsme.sk).