Ako sa stať členom

Slovenský živnostenský zväz združuje najmä cechy a profesijné združenia, založené podnikateľskými subjektami, ale aj fyzické osoby podnikateľov a obchodné spoločnosti. Zastupuje záujmy svojich členov v komunikácií so štátom a samosprávou a prispieva k vyváženému postaveniu živnostníkov a MSP v trhovej ekonomike. V rámci svojej činnosti  SŽZ hlavne: 

 • poskytuje všestrannú podporu a pomoc podnikateľským subjektom  a účinne ich zapája do národných a medzinárodných živnostenských štruktúr,
 • pôsobí ako reprezentant a hovorca živnostenského stavu, malého a stredného podnikania ako zamestnávateľská organizácia v rámci sociálneho dialógu,
 • poskytuje komplexné poradensko-konzultačné a informačné služby členskej základni,
 • účinne spolupracuje najmä s orgánmi štátnej správy pri tvorbe, zmene a aplikácii Živnostenského zákona ako aj pri zmenách a tvorbe ďalších platných právnych predpisov súvisiacich so živnostenským podnikaním, ochraňuje podmienky podnikania,
 • zastupuje a háji práva svojich členov voči ostatným subjektom,
 • spolupracuje s hospodársko-strategickými i legislatívno-právnymi orgánmi a organizáciami pri zvyšovaní právneho, ekonomického a spoločenského zázemia pre výkon a prípravu na prevádzkovanie živnosti,
 • organizuje a vykonáva aj za odplatu výchovnú, vzdelávaciu, administratívnu, poradenskú a publikačnú činnosť.

 

Prečo sa stať členom cechu a SŽZ?

 • pre možnosť podieľať sa na vytváraní podmienok výkonu podnikateľskej činnosti podnikov,
 • pre zvýšenie vlastnej konkurencieschopnosti podmienkach slovenského aj spoločného európskeho trhu,
 • pre možnosť prispieť k zvýšeniu kvality tradičných aj remeselných povolaní a služieb a zatraktívniť ich najmä pre mladých ľudí,
 • pre možnosť upevniť svoje ekonomické a spoločenské postavenie a stať sa súčasťou veľkej rodiny malých a stredných podnikov na domácej a európskej úrovni.

 

Podnikateľ - FO

Výška členského:
40 € / rok

Obchodná spoločnosť

Výška členského:
880€ /rok

1-osobové s.r.o.

Výška členského:
50€ / rok

Občianske združenia
(cechy, asociácie)

Výška členského:
od 880 € / rok

.

 

Prihláška za člena SŽZ s možnosťou úrazového poistenia

 

Informácie o firme:

 

Povinný údaj
Povinný údaj
Invalid Input

 

Sídlo:

 

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Chýbajúci alebo nesprávne vyplnený údaj
Chýbajúci alebo nesprávne vyplnený údaj
Nesprávne zadaný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj

 

Kontaktná osoba:

Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti za člena SŽZ

 

Invalid Input
Povinný údaj
Povinný údaj
Chýbajúci alebo nesprávne vyplnený údaj
Povinný údaj
Povinný súhlas
Povinný súhlas
Povinný súhlas
Povinný súhlas
Povinný súhlas
Povinný súhlas
Povinný súhlas
Povinný údaj

Uistite sa, že máte nárok na vstup do úrazového poistenia:

Poistenou osobou, teda oprávneným účastníkom skupinového úrazového poistenia sa môže stať fyzická osoba, ktorej vstupný vek je menej ako šesťdesiatpäť (65) rokov, je práceschopná. Prosím z tohto dôvodu nás informujte nás o vzniku práceneschopnosti v období do 100 dní od podania prihlášky.

 

 

Prihláška do úrazového poistenia

 

Informácie o poistení:

 

Úrazové poistenie osôb pomôže zabezpečiť členov Slovenského živnostenského zväzu (ďalej ako SŽZ) a ich rodiny pred rizikami pri výkone povolania alebo v prípade neočakávaného úrazu. Balík vybraných poistení sa stáva súčasťou výhod poskytovaných SŽZ jeho členským firmám - živnostníkom a jednoosobovým s.r.o. V rámci skupinového poistenia ponúka SŽZ nasledovný rozsah poistenia:

 

Krytie Poistná suma v €
Rizikové životné poistenie pre prípad smrti v dôsledku úrazu a ochorenia 500 €
Poistenie smrti následkom úrazu / *2 násobok ak bol poistený účastníkom dopravnej nehody 10.000 € / *20.000 €
Poistenie invalidity následkom úrazu /platí pre sociálne poistené osoby 10.000 €

 

Výhody pre poisteného: Poistná ochrana 365 dní v roku, 7 dní v týždni a 24 hodín denne, celosvetovo až do 65. roku života. Automatické krytie od 1. dňa nového kvartálu formou prihlásenia sa do poistenia.

 

Informácie o poistenej osobe:

 

Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Povinný údaj

Prihlásenie do poistenia je možné len osobám do 65 rokov.

Povinný údaj

 

Adresa trvalého pobytu:

 

Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole

 

Kontaktné údaje:

 

Chýbajúci alebo nesprávne vyplnený údaj
Povinné pole

 

Dodatočné informácie:

 

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj

 

Podmienky pre vstup do poistenia:

 

Poistenou osobou, teda oprávneným účastníkom SÚP sa môže stať fyzická osoba, ktorej vstupný vek je menej ako šesťdesiatpäť (65) rokov, je práceschopná* a zároveň

a) ktorá sa stáva členom SŽZ na základe riadneho členstva odvetvovo príslušnej právnickej osoby – asociácie, združenia, zväzu alebo cechu a zároveň sa jedná o fyzickú osobu podnikajúcu na základe živnostenského oprávnenia alebo právnickú osobu – spoločnosť s jediným spoločníkom, alebo

b) ktorá sa stáva členom SŽZ na základe pridruženého členstva fyzickej osoby podnikajúcej na základe živnostenského oprávnenia, alebo

c) ktorá sa stáva členom SŽZ na základe pridruženého členstva právnickej osoby, tzv. spoločnosti s jedným spoločníkom – konatelia a/alebo majitelia týchto právnických osôb.

* prosím z tohto dôvodu nás informujte nás o vzniku práceneschopnosti v období do 100 dní od podania prihlášky.

 

Ďalšie informácie:

Spoločnosť SŽZ uchováva osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby v Databáze po dobu desiatich (10) rokov odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby. Po uplynutí tejto doby prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Osobné údaje dotknutej osoby SŽZ nezverejňuje.

Súhlasím so spracovaním mojich kontaktných údajov v rozsahu meno, priezvisko, kontaktný mail/telefón za účelom oslovovania s ponukami služieb finančného sprostredkovania zo strany spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s., Kukuričná 8, 832 48 Bratislava, IČO 31 351 368 ako prevádzkovateľa na dobu 1 roka odo dňa udelenia tohto súhlasu, resp. do dňa jeho odvolania. Príjemcom kontaktných údajov môže byť v nevyhnutnom rozsahu aj spoločnosť prevádzkujúca online službu MailChimp a Smartemailing, slúžiacu na odosielanie newsletterov a hromadných e-mailov.

 

Povinný súhlas
Povinný súhlas
Povinný súhlas
Povinný súhlas
Povinný súhlas
Povinný súhlas

UPOZORNENIE: Kontaktný formulár využíva služby Google reCaptcha proti robotom pomocou cookies tretích strán. Pre jeho využitie povoľte prosím cookies.

 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.