Orgány SŽZ a členovia

Orgány SŽZ

Prezídium Slovenského živnostenského zväzu

1. Prezídium SŽZ je kolektívnym výkonným orgánom SŽZ v čase medzi zasadnutiami Rady SŽZ.
2. Prezídium SŽZ má najmenej päť členov, tvoria ho Prezident, 1. viceprezident a viceprezidenti SŽZ. Prezídium SŽZ zasadá najmenej raz za štvrťrok.
3. Do pôsobnosti Prezídia SŽZ patrí najmä:
•   Zo svojich členov voliť na obdobie štyroch rokov a odvolávať Prezidenta a 1. viceprezidenta SŽZ.
•   Rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa činnosti SŽZ medzi zasadnutiami Rady SŽZ.
•   Zabezpečovať operatívny výkon podnikateľských aktivít SŽZ a výkon práv a povinností vyplývajúcich z finančnej a majetkovej účasti v iných právnych subjektoch.

 

Prezídium SŽZ

Meno Zastupujúci ŽS/cech
ČIŽMÁRIK Stanislav, prezident Cech strechárov Slovenska
PALENČÁR Ján, 1. viceprezident Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska
PRIPKO Bystrík, viceprezident Cech kamenárov Slovenska
FÖLDES Štefan, viceprezident Cech pekárov a cukrárov Západného Slovenska
KONKOLY Ladislav, viceprezident Cech maliarov Slovenska

 


 Dozorná rada Slovenského živnostenského zväzu

1. Dozorná rada SŽZ je najvyšší kontrolný orgán SŽZ.
2. Dozorná rada SŽZ zasadá najmenej dva razy do roka.
3. Dozorná rada SŽZ má najmenej troch členov, pričom aspoň dve tretiny členov dozornej rady musia byť zároveň členmi SŽZ.
4. Predseda Dozornej rady SŽZ sa zúčastňuje na zasadnutiach Rady SŽZ s hlasom poradným.

 

Meno Zastupujúci ŽS/cech
JAKABÍKOVÁ Zuzana, predsedníčka DR Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska
BOLÍK Vladimír, člen DR Cech maliarov Slovenska
TRŠO Martin, člen DR Cech kachliarov

 


 Snem Slovenského živnostenského zväzu

1. Najvyšším orgánom SŽZ je Snem SŽZ, zložený z delegátov, ktorých nominujú jednotliví členovia SŽZ (cechy a združenia) podľa určeného kľúča.
2.   Snem SŽZ je oprávnený rokovať o všetkých veciach týkajúcich sa činnosti SŽZ, najmä:
•    schvaľuje Stanovy SŽZ, ich zmeny a doplnky,
•    schvaľuje hlavné smery činnosti SŽZ,
•    volí a odvoláva na štvorročné volebné obdobie najmenej troch členov Dozornej rady SŽZ,
•    berie na vedomie informáciu o delegovaní členov Rady SŽZ členmi SŽZ,
•    schvaľuje rozpočet SŽZ na príslušný kalendárny rok,
•    prerokováva a schvaľuje správu o hospodárení SŽZ a správu Dozornej rady SŽZ,
•    stanovuje výšku členského príspevku pre PO aj FO  na nasledujúci kalendárny rok,
•    berie na vedomie vznik a zánik členstva a rozhoduje o odvolaní alebo vylúčení člena,
•    udeľuje čestné členstvo.
3.  Snem SŽZ zasadá najmenej raz za kalendárny rok.

 

Členovia

 

Cech profesionálov DDD

Cech profesionálov pre deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu je v zmysle ustanovení § 2 a 19 ods. 1 Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení občianskym združením. Cech bol založený v decembri v roku 1991 a pôvodne mal 11 členov. Je dobrovoľnou neziskovou organizáciou, ktorá vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. Napriek relatívne malej členskej základni si vybudoval cech autoritu a uznanie ako reprezentant občianskeho profesného združenia v DDD na Slovensku, u centrálnych a regionálnych štátnych a samosprávnych orgánov, odborných inštitúcií, firiem DDD, výrobcov a distribútorov prípravkov DDD, masmédií a ďalších domácich a zahraničných partnerov. Pre poskytovateľov služieb v regulácii škodcov, živnostníkom a odborným firmám pomáha hájiť ich záujmy voči úradom. Zastupuje slovenských profesionálov na medzinárodnej úrovni.

 

 

Cech kachliarov

Cech kachliarov je profesijné združenie, ktoré napomáha záujemcom o realizáciu krbu, kachľovej pece či sporáku v zorientovaní sa na slovenskom kachliarskom trhu, a tým ich chránili od možných problémov, či už s funkčnosťou, alebo aj požiarnou bezpečnosťou konkrétneho diela. Je v záujme serióznych kachliarov aby pri kolaudácii domu bola okrem revíznej správy komínového telesa vyžadovaná aj odborná spôsobilosť kachliarskej firmy, ktorá dielo realizovala.

 

 

Cech kamenárov Slovenska

Cechmajster: Ján Krtík

Webstránka: -

Kontaktné údaje:

Pod amfiteátrom 7     
934 01  Levice
tel.: 036 / 631 69 71
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Cech kamenárov Slovenska vznikol v roku 1992. Ide o jednu z prvých dobrovoľných profesijných organizácii na Slovensku. Združuje Živnostníkov, ktorí pôsobia v oblasti kamenárskeho remesla a kamenosochárstva. Svojim členom umožňuje získavať najnovšie poznatky z oblasti ťažby a spracovania kameňa. Informuje ich o nových technológiách, poskytuje poradenské a konzultačné služby a organizuje rôzne odborné podujatia. Cech sa úspešne angažuje v odbornej príprave budúcich kamenárov a v príprave majstrovských kurzov a majstrovských skúšok pre podnikateľov. Spolupracuje so Stredným odborným učilišťom stavebným v Leviciach, ktoré pripravuje študentov v učebnom odbore kamenár. Desiatky absolventov tejto školy sa už úspešne uplatnili v praxi. Cech bol jedným z odborných garantov medzinárodnej výstavy kameňopriemyslu, geodézie a kartografie INTERSTONE v Trenčíne. Spoluorganizuje súťaže zručnosti učňov. Spolupracoval pri príprave medzinárodných sochárskych sympózií v Bojniciach a Dudinciach. Významná je aj účasť cechu na medzinárodných projektoch podporovaných z programov EÚ. Táto aktivita napomáha členom udržiavať živé kontakty so zahraničím.

 

Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovensko

Cechmajster: Jozef Oremus

Web: http://www.cechpekarov.sk/

Kontaktné údaje:

M.R. Štefánika č. 10,
902 01 Pezinok
tel.: 033/641 33 14, 033/ 641 23 97
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska je občianske združenie profesného zamerania, ktoré má za cieľ združovať živnostníkov, remeselníkov v cukrárskej a pekárskej výrobe. Jeho prvopočiatky sa datujú od roku 1993, kedy nová nastupujúca generácia podnikateľov, živnostníkov a prevádzkovateľov malých remeselných pekární z okolia Pezinka a Bratislavy mala pocit, že je dobré byť združený, o svojich problémoch si porozprávať a aj ich spoločne riešiť. Dnes je tento Cech jedným z najvýznamnejších na Slovensku. Už dávnejšie neplatí, že Cech územne pokrýva len región západného Slovenska, pretože okrem Košického kraja sú v našom Cechu zastúpené všetky ostatné.

 

 

Cech strechárov Slovenska

Predseda: Eduard Jamrich

Web: http://www.cechstrecharov.sk/

Kontaktné údaje:

Ivanská cesta 27
821 04 Bratislava
tel.: + 421 2 43 42 62 59
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Cech strechárov Slovenska (CSS) vznikol v roku 1997 ako dobrovoľné  profesijné združenie živnostníkov a podnikateľov, medzi ktorých patria realizátori striech v profesiách klampiar, strechár (pokrývač), tesár a hydroizolatér, poprední výrobcovia a dodávatelia  materiálov pre strechy, poprední odborníci a organizácie zaoberajúce sa vzdelávaním v oblasti striech a odborníci zaoberajúci sa problematikou strechy ako celku a jednej z najnáročnejších konštrukcií pozemného staviteľstva.

 

  

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Prezident: Ján Palenčár

Web: http://www.narks.sk/

Kontaktné údaje:

Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava 2
tel.: +421 902 952 391
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Asociácia bola zaregistrovaná v roku 1998. Vznikla zlúčením Asociácie realitných kancelárií Slovenska a Združenia realitných kancelárií SR, ktoré na trhu pôsobili už od roku 1992. Základným cieľom asociácie je integrácia realitných kancelárií Slovenska v rámci trhu s nehnuteľnosťami, ich prosperita, presadzovanie ich záujmov, vzájomná spolupráca vo všetkých oblastiach obchodovania s nehnuteľnosťami. Využíva tiež nové poznatky pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb v realitných činnostiach. Asociácia predkladá odborné stanoviská k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti trhu s nehnuteľnosťami. Prispieva k zvyšovaniu profesijnej úrovne pracovníkov realitných kancelárií prostredníctvom vzdelávacích kurzov. - Asociácia nadväzuje kontakty s európskymi a zámorskými organizáciami podobného zamerania. Je členom európskej asociácie realitných profesií (CEPI) so sídlom v Bruseli, podpísala protokoly o spolupráci s americkou Národnou asociáciou obchodníkov s nehnuteľnosťami (NAR), s Maďarskou asociáciou, s Asociáciou realitných kancelárií Českej Republiky (ARK ČR).

  

 

Cech maliarov Slovenska

Cechmajster: Ladislav Konkoly

Web: http://www.cechmaliarov.sk/

Kontaktné údaje:

Nitrianska cesta 61
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 905 238 564
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Cech maliarov Slovenska/ CEMAS vznikol v roku 2000 ako dobrovoľné  profesijné združenie živnostníkov- maliarov, maliarskych spoločností, maliarskych predajní, medzi ktorých patria odborníci s dlhoročnou praxou. Členmi CEMAS sú aj Stredné odborné školy zo všetkých krajov Slovenska.
Cieľom CEMAS je zastupovať, presadzovať záujmy, hájiť práva a požiadavky svojich členov, podporovať výmenu skúseností, zabezpečovať poradenskú činnosť, iniciovať novelizáciu noriem a právnych predpisov pre posilnenie postavenia remesla, v spolupráci so štátnymi orgánmi posudzovať koncepciu výchovy žiakov a pod.
Povinnosťou CEMAS je informovať zákazníka o kvalite prác svojho člena a zvýšiť informovanosť o aktivitách cechu a jeho členoch v povedomí laickej i odbornej verejnosti.
Záruka profesionálnej kvality členov CEMAS: Členovia CEMAS s vlastníctvom Certifikátu CEMAS a známky kvality/ loga CEMAS sú zárukou odbornosti a kvality vykonaných prác v maliarstve. Zásadou členov CEMAS je slušne a čestne sa správať v podnikaní a profesijná zdatnosť. CEMAS má celoslovenskú i zahraničnú pôsobnosť a od r. 2014 je členom medzinárodného združenia UNIEP v Bruseli, kde sa spoločne so zahraničnými partnermi zapája do medzinárodných rozvojových projektov, ako napr. Leonardo da Vinci, alebo Erasmus+.

 

 

Slovenský Podkúvačský Cech (SPC)

Predseda: Maroš Klobúšnik

Web: www.podkuvaci.sk

Kontaktné údaje:

Československej armády
949 01 Nitra

Tel.: 0905 565 180
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Slovenský Podkúvačský Cech (SPC) je organizácia zameraná na presadzovanie profesijného rozvoja podkúvačov, poskytuje vedenie a zdroje v prospech podkúvačstva, a taktiež zlepšuje životné podmienky koňa cez vzdelávanie podkúvačov.
SPC je dobrovoľným združením občanov (stavovskou organizáciou), ktorá bola založená v roku 2015..
Spoločne so zahraničnými partnermi sa zúčastňujú odborného vzdelávania vo svojej profesii a vymieňajú si medzinárodné skúsenosti  a praktiky.
Cieľom Slovenského podkúvačského cechu je rozvíjať vedomosti a zručnosti svojich členov, agitovať  v prospech kvality života koní, robiť všeobecnú osvetu pre zlepšenie úrovne starostlivosti o kone, hájiť dobré meno podkúvačského remesla a rozširovať členskú základňu.

 

 

Združenie výrobcov murovacích materiálov (ZVMM), občianske združenie

Predseda: Martin Mihál

Web: https://zvmm.sk/

Kontaktné údaje:

Lamačská cesta 6749/45, 841 03 Bratislava

Tel.: +421 903 508 712

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Združenie výrobcov murovacích materiálov je záujmovým združením právnických osôb, ktoré bolo založené s cieľom presadzovať spoločné záujmy jeho členov a ďalších právnických osôb pôsobiacich v oblasti výroby murovacích materiálov.

Cieľom združenia je, aby ľudia na Slovensku mohli stavať efektívne a pomáhajú im zorientovať sa v záplave informácií a neustálou osvetou reflektujú na aktuálne výzvy stavebníctva. Vyrábajú materiály na ekologické, trvácne, bezpečné a zdravé domovy pre všetkých. Členovia združenia zamestnávajú na Slovensku viac ako 545 ľudí a ročne vyrobia 1 330 000 metrov kubických murovacieho materiálu.
 
 
 

Občianske združenie Asociácia TAXI Slovenskej republiky (ATX SR)

Prezident: Branislav Masár

Kontaktné údaje:

Račianska 1524/75,

831 02 Bratislava      

https://www.atxsr.sk/

Cieľom združenia je podporiť a presadzovať záujmy členov, najmä pri skvalitňovaní podmienok podnikania v taxislužbe. Prostredníctvom asociácie chcú dosiahnuť, aby taxislužba sa stala férovou, kvalitnou, transparentnou službou za udržateľné ceny. 

 
Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.