O nás

SZŽ vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov. SŽZ sa považuje za nástupnícku organizáciu Slovenského živnostenského zväzu, ktorý na Slovensku existoval do roku 1952, keď boli tieto inštitúcie a ich majetok znárodnené. Činnosť SŽZ posilnil projekt realizovaný s Remeselnou komorou TRIER, ktorý podporila nemecká vláda. Projekt bol zameraný na finančnú, materiálnu a personálnu pomoc, vytváranie nových regionálnych živnostenských spoločenstiev a cechov, ich posilnenie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a na pomoc pri zvyšovaní kvality remesiel.

SŽZ poskytuje poradensko-konzultačné služby svojim členom aj verejnosti, organizuje odborné semináre, pripravuje odborné publikácie. Príjmy zväzu tvoria členské príspevky, dotácie, prostriedky z projektovej spolupráce a príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti.

Za viac ako 30 rokov pôsobenia sme pomohli na Slovensku založiť desiatky živnostenských spoločenstiev, alebo cechov. Členská základňa sa tvorí v dvoch úrovniach, územná pôsobnosť - živnostenské spoločenstvá (ŽS) a profesná pôsobnosť - cechy.

SŽZ zastupuje a presadzuje záujmy svojich členov v snahe:

- zabezpečiť pre nich významné spoločenské postavenie;- zrovnoprávniť ich v sociálnom dialógu v Slovenskej republike; 

- dosiahnuť ich rozvoj tak, aby mohli rovnocenne a aktívne pôsobiť v spoločnom trhu EÚ.

Naším pôsobením významne ovplyvňujeme formovanie podnikateľského prostredia na Slovensku, osobitne vo vzťahu k živnostníkom a malým podnikateľom.

Prezident SŽZ
Stanislav Čižmárik
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
 
Generálny sekretár
Miriam Bellušová
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
1. Viceprezident SŽZ
Ján Palenčár
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Viceprezident SŽZ
Bystrík Pripko
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Viceprezident SŽZ
Štefan Földes
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Viceprezident SŽZ
Ladislav Konkoly
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

Hlavné zámery Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) 2024 


SŽZ sa aktívne zapája do legislatívnych procesov a v prípade potreby iniciuje vyjednávania s predstaviteľmi vlády a ďalšími štátnymi orgánmi, aby sa zlepšili legislatívne a ekonomické podmienky na podnikanie pre živnostníkov, malé a stredné firmy (ďalej len „MSP“).

SŽZ usiluje o zlepšovanie sociálneho postavenia a sociálnej ochrany živnostníkov, ktorí tvoria významnú súčasť ekonomiky v krajine.

SŽZ poskytuje svojim členom informačný servis prostredníctvom pravidelného elektronického newslettra, webového sídla a sociálnych médií;  koordinuje spoločné aktivity členských organizácií vo vzťahu k inštitúciám štátneho, verejného a súkromného sektora; reprezentuje ich požiadavky a návrhy na úrovni vlády a parlamentu, ako aj v rôznych poradných orgánoch a komisiách.

SŽZ aktívne spolupôsobí v oblasti európskeho a národného sociálneho dialógu, je členom Európskej konfederácie staviteľov (EBC), zakladajúcim členom Slovak Business Agency, členom Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD).

 

Najdôležitejšie požiadavky SŽZ v oblasti legislatívy:

1. Zmysluplne zapojiť živnostníkov do systému sociálneho zabezpečenia s cieľom posilnenia ich sociálnej ochrany, napríklad presunom odvodov hradených do rezervného fondu solidarity do fondu sociálneho poistenia a inými úpravami

2. Zjednotenie limitov obratu pre registráciu na daň z pridanej hodnoty, pre uplatňovanie režimu mikrodaňovníka a možnosti využívania paušálnych výdavkov, s cieľom lepšej prehľadnosti a zjednodušenia daňového systému u fyzických osôb podnikateľov

3. Znížiť daňovo-odvodové zaťaženie príjmov zamestnancov z pracovného pomeru – ako súčasť boja s nelegálnou prácou a švarc systémom pri „zamestnávaní“ na živnosť. Zároveň sa tým zlepší sociálne postavenie ľudí, ktorých firmy zamestnajú formou riadneho pracovného pomeru, pri nástupe do dôchodku.

4. Prijať nový zákon o celoživotnom vzdelávaní (CŽV), posilniť kompetencie a finančné zázemie vzdelávajúcich profesijných zväzov a asociácií, naviazať udeľovanie živnostenských oprávnení na získanie odbornej spôsobilosti v rámci CŽV.

5. Vytvoriť právny rámec pre odovzdanie živnostenského podniku rodinným príslušníkom pri odchode do dôchodku, zvlášť s ohľadom na prevod majetku zaradeného do podnikania.

 

V rámci svojej činnosti sa SŽZ zameriava na tieto oblasti podnikateľského prostredia:


 1.       Podpora podnikania a vyváženého podnikateľského prostredia

ü  Zaviesť povinné hodnotenie vplyvov novej legislatívy vrátane posudzovania dopadov poslaneckých návrhov na segment živnostníkov a MSP v súlade s princípom „najprv mysli v malom“.

ü  Navrhujeme zmeniť neobmedzené ručenie pre fyzické osoby podnikateľov na ručenie obmedzené, napr. do výšky 5.000 EUR (obdobne ako je obmedzené ručenie spoločníkov obchodných spoločností do výšky základného vkladu).

ü  Požadujeme aplikovať ako kritérium výberu najmä kvalitu a udržateľnosť obstarávaných prác a produktov a serióznosť a spoľahlivosť uchádzajúcich sa firiem.

ü  Podporujeme prijatie legislatívy o zvereneckých fondoch (súkromných nadáciách), aby sa rodinným podnikom umožnilo úspešne zrealizovať generačnú výmenu nielen z hľadiska riadenia, ale aj z hľadiska  zachovania hodnôt a majetku, ktoré rodinné firmy vytvorili v období svojho podnikania.

 

2.   Podpora odborného vzdelávania

ü  Žiadame zaviesť reguláciu počtu prijímaných žiakov na jednotlivé druhy škôl a uprednostniť vyššími kvótami tie učebné odbory, ktoré sú pre potreby slovenského hospodárstva najpotrebnejšie. Nadmerné množstvo zriadených gymnázií odoberá šance zvýšiť počet žiakov na remeselných odboroch, ktorých je akútny nedostatok.

ü  Žiadame zeefektívniť financovanie stredných odborných škôl a finančne podporovať vznik nadpodnikových vzdelávacích centier, kde sa budú vzdelávať žiaci a dospelí pre nedostatkové remeselné profesie.

ü  Podpora povedomia o učňovskom remeselnom vzdelávaní zo strany štátu je nedostatočná. Požadujeme výraznú finančnú podporu pre propagáciu výučby remesla, pre stavovské organizácie a ich členov.

 

3.   Daňové podmienky

ü  Požadujeme zvýšiť limit obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH na úroveň min. 70.000 EUR  zo súčasnej úrovne 49.790 EUR, ako nástroj boja proti ďalšiemu rastu inflácie v oblasti služieb.

ü  Požadujeme zvýšiť limit pre uplatnenie paušálnych výdavkov na 29.800 EUR zo súčasnej úrovne 20.000 EUR pre posilnenie ekonomickej aktivity živnostníkov.

ü  Požadujeme upraviť zákony o dani z príjmu, zákon o DPH a zákon o účtovníctve tak, aby do zdaniteľných príjmov a odvodu DPH vstupovali len reálne uhradené príjmy z vystavených faktúr v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve.

 

4.  Sociálna ochrana živnostníkov

ü Zvýšiť informovanosti o rizikách práce formou tzv. zastrených živností a vytvorenie mechanizmov pre účinnú kontrolu nelegálneho zamestnávania

ü Požadujeme znížiť povinný odvod do rezervného fondu vo výške 4,75% na max. 2% pre fyzické osoby podnikateľov – SZČO (podobne ako platí štát za svojich poistencov) a presunúť túto časť povinných odvodov do fondu sociálneho poistenia, s cieľom posilniť ich dôchodkové zabezpečenie.

ü  Vyzývame zodpovedné inštitúcie na sledovanie úrazovosti SZČO, ktoré tvoria podstatnú časť pracujúcej sily v našej spoločnosti, a na prijatie potrebných opatrení pre ochranu SZČO v prípade pracovných úrazov minimálne na úrovni akú majú zamestnanci.

 

5. Podpora ochrany verejného zdravia a ochrany životného prostredia

ü  SŽZ a MSP chcú prispievať k lepšej prosperite slovenskej spoločnosti a pociťujú spoločenskú zodpovednosť v oblasti ochrany verejného zdravia aj životného prostredia.

ü  Požadujeme, aby príslušné úrady verejného zdravotníctva vydali vnútorné usmernenie na vykonávanie ochrannej deratizácie miest a obcí, nakoľko v súčasnosti sa celoplošná deratizácia v mnohých mestách vôbec nevykonáva.

 

6. Požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

ü  Zdôrazňujeme potrebu zvyšovať informovanosť o povinnostiach živnostníka a zamestnávateľa z radov MSP v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

ü  Vyzývame zodpovedné inštitúcie na predĺženie revíznych lehôt pre vyhradené technické zariadenia a na zavedenie nástrojov pre odbremenenie zamestnávateľa od trestnej zodpovednosti v rámci BOZP. 

 

V Bratislave, dňa 15.03.2024

 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.