Príhovor prezidenta SŽZ na sneme 11.5.2018

Publikované: 17.5.2018

Vážení delegáti, ctení hostia, 

je pre mňa veľkou cťou privítať Vás na výročnom zasadnutí Snemu Slovenského živnostenského zväzu, najvyššieho rozhodovacieho orgánu našej organizácie. 

Slovenský živnostenský zväz ako strešná organizácia cechov a združení živnostníkov a malých podnikateľov už viac ako 25 rokov aktívne podporuje Vašu agendu a dosahovanie Vašich cieľov. Podnikatelia, naši členovia,  získavajú príležitosť zapájať sa do prípravy legislatívnych noriem, dotýkajúcich sa ich profesijných oblastí alebo podmienok podnikania vo všeobecnosti. 

V rámci medzirezortných pripomienkových konaní, ako aj v priamej komunikácii s orgánmi štátnej správy a parlamentom sa spoločne  venujeme aktuálnym prioritám. K nim patria najmä:

• zachovanie a rozvoj všetkých základných  remesiel v modernej spoločnosti,

• zmenou legislatívy vytvárať spravodlivé podnikateľské prostredie pre remeselné živnosti,

• podpora odborného a celoživotného vzdelávania v remesle a zlepšenie duálneho vzdelávania,

• znižovanie daňovo-odvodových povinností, 

• zlepšovanie sociálnej situácie živnostníkov.

Kvalita remesla je v mnohých európskych krajinách garantovaná práve požiadavkou na preukazovanie odbornej spôsobilosti ľudí, ktorí remeslo vykonávajú. Príkladom je pomerne dobre známy systém tzv. majstrovských skúšok v Nemecku, Rakúsku a inde. Tento systém sa pripravuje do praxe už aj v Čechách. Na Slovensku je naproti tomu v spoločnosti, a žiaľ aj medzi mnohými stavovskými organizáciami a politikmi, rozšírená myšlienka potreby liberalizácie podnikania. Členovia Slovenského živnostenského zväzu túto myšlienku nahradzovania odborných remesiel akýmsi  jednotným prvkom jednoznačne plne odmietajú ako neprofesionálny prístup. Naozaj záleží na tom, či poskytovateľ remeselnej alebo osobnej služby pozná správne postupy, či dodržiava normy, pracuje s modernými materiálmi a využíva moderné techniky. Podporujeme preto zachovanie remeselných živností a povinnosť preukazovať odbornú spôsobilosť pre ich výkon. V tejto oblasti spolupracujeme s odborom živnostenského podnikania Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a veríme, že v tomto roku podnikneme zásadné kroky smerom k novele živnostenského zákona pre podporu remeselných živností. 

Veľmi pálčivo vnímame skutočnosť, že maliarske remeslo nie je zaradené medzi remeselnými živnosťami. Je to voľná živnosť a v praxi sa naozaj prejavujú negatívne vplyvy na kvalitu vykonávaných prác. Požadujeme, aby sa v prílohe č. 1 zákona o živnostenskom podnikaní doplnila do skupiny 113 – Stavebníctvo,  aj remeselná živnosť Maliarstvo.

Rovnako tak máme ambíciu zaviesť nový spôsob preukazovania odbornej spôsobilosti pre založenie živnosti na realitné činnosti. Živnostenský zákon pre vydanie tejto viazanej živnosti od budúcich podnikateľov požaduje, aby preukázali aj odbornú spôsobilosť, a to dokladom o dosiahnutí vysokoškolského vzdelania ekonomického, právnického, stavebného alebo architektonického smeru, alebo dokladom o dosiahnutí úplného stredoškolského vzdelania s maturitou a preukázaním piatich rokov praxe v odbore.  Nad rámec tohto súčasného stavu požadujeme možnosť preukázať odbornú spôsobilosť formou zloženia špecializovanej odbornej skúšky. 

Zástupcovia SŽZ dlhodobo kritizujú súčasnú prax v uplatňovaní zákona o duálnom vzdelávaní v oblasti remesiel. Legislatívne pravidlá sú nastavené tak, že vyhovujú iba veľkým firmám. K tejto téme sme v roku 2017 tlmočili Ministerstvu školstva SR niekoľko podnetov. Aktuálna podoba novely zákona o odbornom vzdelávaní zahŕňa mnohé naše požiadavky. Poukazovali sme na potrebu priamej finančnej dotácie na duálne vzdelávanie učňov, nakoľko daňové úľavy sú nástrojom pomoci len pre finančne silné firmy, ktoré vykazujú dostatočný daňový základ. Novela zákona predpokladá dotáciu vo výške 1 000,- EUR na žiaka na jeden školský rok. Požiadavka na garanciu budúceho pracovného miesta pre žiaka, čo je jedným z hlavných znakov duálneho vzdelávania,  je pre malé firmy len ťažko realizovateľná. V trhovej ekonomike a pri súčasnom silne konkurenčnom trhu je istota zachovania podnikania v ďalších rokoch veľmi krehká. 

To ale neznamená, že malé firmy nie sú spoločensky zodpovedné. V nespočetných rodinných firmách prebieha výchova dorastu už dlhé roky. Slovenský živnostenský zväz a firmy, ktoré reprezentujú jednotlivé cechové profesie, plánujú v spolupráci so SBA (Slovak Business Agency) natočiť videá propagujúce remeslá ako moderné povolania. Budú určené pre žiakov základných škôl, ich rodičov a verejnosť, aby sme prispeli k zvráteniu negatívneho trendu vo vnímaní remesiel a tradičnej manuálnej práce v spoločnosti.

Vnímame potrebu propagácie remeselných činností ako vysoko aktuálnu, nakoľko nám neustále klesá počet žiakov na remeselných odboroch. Nie je potrebné robiť žiadne zložité prieskumy, koľko, kto a akých žiakov potrebuje. Stačilo by sa vrátiť k počtom spred pätnástich rokov, kedy bol počet žiakov na školách ešte pomerne dobrý. Dnes sa niektoré remeslá (napríklad klampiar, strechár) úplne prestali na odborných školách učiť. Tento stav je alarmujúci a treba ho radikálne zmeniť.

Veľkým úspechom, ktorý sme zaznamenali v roku 2017 bola iniciatíva k zastaveniu zneužívania tzv. zdieľanej ekonomiky. SŽZ komunikoval so spektrom štátnych inštitúcií, aby presvedčil zástupcov štátu, že aj moderné formy podnikania prostredníctvom mobilných aplikácií  majú mať oporu v legislatíve a majú byť zaviazané dodržiavať rovnaké pravidlá ako „tradičné firmy“.  Generálna riaditeľka kancelárie ministra dopravy vyjadrila presvedčenie, že všetky zainteresované subjekty posilnia kontroly na úseku taxislužby, aby viac k zneužívaniu služieb zdieľanej ekonomiky nedochádzalo. Potvrdením správnej úvahy riadnych taxikárov bolo súdne rozhodnutie o zastavení činnosti spoločnosti UBER na Slovensku, ktoré považujeme za veľký spoločný úspech našej organizácie a Cechu taxi Bratislava. Stojíme však už pred ďalšou výzvou, nedovoliť, aby sa pravidlá podnikania v taxislužbách zľahčovali a na úkor uľahčenia vstupu do podnikania sa znížila bezpečnosť a ochrana cestujúcich.

Ďalším veľkým úspechom našich snáh o zlepšenie podnikateľského prostredia živnostníkov je aj skutočnosť, že za rok 2017 si podnikatelia živnostníci po prvýkrát mohli uplatniť zvýšené paušálne výdavky až na úrovni 60 % príjmov. Je zásluhou zástupcov Slovenského živnostenského zväzu, že si politici osvojili myšlienku zjednodušenia administratívnej povinnosti pri vedení účtovníctva a umožnili paušálne výdavky. Aktuálne sa hovorí o príprave ročného  zúčtovania príspevkov uhradených na sociálne poistenie. Je to už dlhoročná požiadavka Slovenského živnostenského zväzu a podobne tak jednotný odvod – jedna platba na všetky sociálne a zdravotné odvody.

Rád by som na tomto mieste vyjadril presvedčenie, že ministerstvá udržia začatú líniu odstraňovania administratívnej záťaže a dovedú aj tieto aktuálne zámery – ročné zúčtovanie sociálneho poistenia a jednotný odvod - do praxe takým spôsobom, že budú na prospech nielen štátnej pokladnici, ale aj podnikateľským subjektom.

Podnikateľské prostredie naďalej obsahuje viaceré prvky, ktoré znevýhodňujú práve malé podniky a živnostníkov. Jedným z príkladov sú dlhé doby splatnosti faktúr a slabá vymožiteľnosť práva. Nelegálna práca znevýhodňuje poctivých podnikateľov a vyvoláva tlak na ceny zákaziek. Verejné obstarávania nútene uprednostňujú najnižšiu cenu pred kvalitou a mnohé zákazky sa udeľujú za ceny hlboko pod reálnymi nákladmi.

Chcem pri tejto príležitosti zdôrazniť, že hlavnou snahou SŽZ je zlepšovať podnikateľské prostredie pre živnostníkov a malých podnikateľov. Táto naša snaha je neustále aktuálna. Stále vidíme v spoločnosti uprednostňovanie záujmov veľkých korporácií, napríklad automobilového priemyslu pred záujmami remeselných živnostníkov, a to vo viacerých oblastiach. Uvedomujeme si celospoločenskú potrebu týchto snáh.  Nesmie sa však popritom  zabúdať na celospoločenskú potrebu  ostatných remesiel, ktoré tiež vytvárajú podstatnú časť produkcie celého Slovenska. Chceme, aby sa vytvárali vyvážené podmienky aj pre budovanie odborných vzdelávacích centier, kde by sa dala využiť aj odborná zdatnosť našich remeselných cechov a združení. Tieto odborné vzdelávacie centrá sú dôležité aj preto, že často vybavenie tohto zariadenia napríklad pre klampiarov, či strechárov je finančne náročnejšie, ako pri iných remeslách a možno i preto mnohí riaditelia odborných škôl sa snažia zbaviť výuky finančne náročných remesiel. Nemožno sa im čudovať, keď sú pod tlakom, siahajú k tomu, čo im prináša lepší finančný efekt. Spoločnosť však potrebuje všetky remeslá, a preto by mala vytvoriť na všetkých stupňoch také podmienky, aby remeslá mali podmienky, ktoré povedú k ich rozkvetu a nie k úpadku.

Želám Vám všetkým, teda členom živnostenského zväzu, veľa úspechov v podnikaní a spoločne si prajme nech naše cechy a združenia sú  našou spoločnou vecou, ktorej venujeme všetku snahu, aby boli dobrým reprezentantom vysokej odbornosti a podnikateľskej cti.

Ďakujem za pozornosť.

Stanislav Čižmárik, Prezident SŽZ

Príhovor na Sneme SŽZ 2018

Bratislava 11. máj 2018

Na tomto odkaze si môžete prečítať vyhlásenie zo Snemu SŽZ.

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.