Pripomienky k návrhu smernice EÚ o DPH

Publikované: 26.3.2018

Návrhy a pripomienky k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica o DPH, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme DPH, ktorou sa zavádza konečný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi

 

Úvod do problematiky harmonizácie DPH v krajinách Európskej únie

V súčasnosti platí v krajinách Európskej únie tzv. prechodný systém uplatňovania DPH pre cezhraničný obchod s tovarom. Funguje už viac ako 20 rokov a predstavuje jednu z významných bariér cezhraničného obchodovania v rámci EÚ. Okrem toho, že prechodný režim spôsobuje administratívnu záťaž pre podnikateľov (dodatočné povinnosti vyžadované členskými štátmi na preukazovanie odoslania tovaru do iného členského štátu v porovnaní so záznamovými povinnosťami pri obchodovaní v tuzemsku), predstavuje aj významné riziko vzniku cezhraničných podvodov, tzv. karuselových podvodov. Najslabším článkom je cezhraničné dodanie tovaru oslobodeného od dane do iného členského štátu, kde odberateľ (nadobúdateľ) tovaru „zmizne“ bez toho, aby zaplatil daň z následného tuzemského dodania (tzv. MTIC fraud – podvod so zmiznutým obchodníkom). 

Na základe širokej verejnej diskusie, ktorá sa začala konzultáciami o Zelenej knihe o budúcnosti DPH v decembri 2011, Európska komisia prijala Oznámenie o budúcnosti DPH – Smerom k jednoduchšiemu, spoľahlivejšiemu a efektívnejšiemu systému DPH prispôsobenému jednotnému trhu. 

V roku 2017 iniciovala Európska komisia tri legislatívne návrhy, v ktorých sú obsiahnuté navrhované rýchle zlepšenia a aj základné prvky konečného systému DPH. Tieto základné prvky budú predstavovať základ budúcich zmien v smernici, ktoré by mala Komisia vydať v návrhu v roku 2018 a ktoré by sa mali týkať zmien príslušných ustanovení smernice o DPH. Účinnosť konečného systému DPH sa predpokladá od 1. januára 2019.  

Plynulosť prechodu k definitívnemu režimu má byť zabezpečená cez zjednodušenia, spomedzi ktorých je najdôležitejšie zavedenie konceptu certifikovaných zdaniteľných osôb („CTP“), ktorý zabezpečí, že odberateľ, ak má status CTP, bude môcť profitovať aj naďalej z nákupu tovaru  oslobodeného od dane z iného členského štátu. V prípade, že odberateľ nie je CTP, dodávateľ bude musieť zdaniť dodanie tovaru.

Konečný systém DPH má byť založený na zásade zdaňovania dodania tovaru a poskytovania služieb v členskom štáte určenia. Implementácia tejto možnosti bude postupná, založená na zjednodušeniach a postupných krokoch prechodu, v dlhšom časovom horizonte. V podrobných technických ustanoveniach, ktoré budú nasledovať po prijatí tohto návrhu, sa zavedie nová koncepcia týkajúca sa tovaru – tzv. dodanie v rámci Únie. Táto nová, jedna zdaniteľná udalosť, má nahradiť súčasný systém dvoch častí jednej transkacie - oslobodenej dodávky v členskom štáte odoslania tovaru a nadobudnutie tovaru v členskom štáte, kde skončí preprava alebo odoslanie tovaru. Podľa tejto novej koncepcie sa „miesto dodania“ bude nachádzať v členskom štáte ukončenia prepravy tovaru. 

Pre dodanie v rámci Únie bude osobou povinnou platiť daň dodávateľ tovaru, pokiaľ nadobúdateľom nie je CTP. Ak je nadobúdateľ tovaru CTP, uplatní sa prenesenie daňovej povinnosti na kupujúceho tzv. „reverse-charge mechanism“. Ak osoba povinná platiť daň (spravidla dodávateľ) nie je usadená v členskom štáte, kde je daň splatná, bude môcť podať daňové priznanie a zaplatiť daň prostredníctvom zjednodušenia, jedného kontaktného miesta tzv. One-Stop-Shop (OSS). 

Z dôvodu očakávaného dlhšieho obdobia pre zavedenie konečného systému DPH, Rada EÚ prijala ešte v novembri 2016 závery, v ktorých uviedla že kým sa pracuje na návrhu konečného systému DPH, mal by sa zatiaľ zlepšiť súčasný systém cezhraničného obchodovania vo vybraných oblastiach, tzv. rýchle zlepšenia („Quick Fixes úpravy“). Týmito oblasťami sú identifikačné číslo DPH ako hmotnoprávna podmienka na uplatnenie oslobodenia od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu, jednotné kritériá a vhodné legislatívne zlepšenia pre pravidlá v reťazových obchodoch, umožnenie zjednodušenia pre tzv. „call-off-stock“ sklady a stanovenie spoločného rámca pre odporúčané dôkazy preukazujúce odoslanie tovaru do iného členského štátu.

 

Predpokladané dopady na podnikateľské prostredie

Uvedenými legislatívnymi návrhmi budú dotknuté všetky kategórie podnikov, ktoré budú dodávať tovar podnikateľom do iného členského štátu.

Tým, že sa v návrhu smernice ustanovuje postup pre koncept certifikovaných zdaniteľných osôb (CTP) v spojení so  zlepšeniami súčasných pravidiel pre vybrané oblasti (opatrenia pre call-off-stock sklady, pre reťazové transakcie a pre rámec dôkazov na preukázanie dodania tovaru do iného členského štátu), ktorý sa odlišuje od postupu pri dodaní tovaru pre necertifikované zdaniteľné osoby, podnikatelia dodávajúci tovar do iných členských štátov budú musieť skúmať status svojich zákazníkov a viesť duálny systém pri dodaní tovaru do iného členského štátu.

Zatiaľ čo pri dodaní tovaru pre CTP odberateľom v inom členskom štáte budú slovenskí podnikatelia uplatňovať súčasné pravidlá, pri dodaní tovaru pre odberateľov, ktorí nie sú CTP, budú priznávať daň cez One-Stop_Shop (OSS), prípadne sa budú registrovať v inom členskom štáte (kde skončí preprava tovaru). 

Uplatňovanie duálneho systému obchodovania v rámci Spoločenstva bude predstavovať pre podnikateľov zvýšené náklady. Budú si musieť overovať aktuálny status (CTP) svojich odberateľov a v závislosti od toho uplatňovať príslušné pravidlá. 

Aj využívanie schémy OSS, v prípade, že odberateľ v inom členskom štáte nebude mať status CTP, prinesie zvýšenie nákladov pre podnikateľov, pretože títo si budú musieť obstarať zmenu informačných systémov, oboznámiť sa s novými pravidlami, zabezpečiť zaškolenie svojich zamestnancov, ktorí sú zodpovední za plnenie povinností DPH a oznamovaní relevantných údajov finančnej správe. V prípade registrácie na DPH v inom členskom štáte (zdanenia) budú musieť podnikatelia plniť všetky tam uložené povinnosti súvisiace s DPH (predkladanie priznaní, vedenie účtovníctva, informačné systémy). 

V prípade využitia schémy zjednodušenia si budú plniť povinnosti cez portál finančnej správy v SR. Aj napriek tomu budú musieť mať špecifikáciu systému pre OSS a oddelené daňové priznanie DPH pre OSS.

 

Stanovisko Slovenského živnostenského zväzu

SŽZ sa oboznámil s návrhmi Európskej komisie v oblasti harmonizácie systému DPH na vnútornom trhu EÚ a vyjadruje znepokojenie a významné obavy z jej očakávaných negatívnych dopadov na malé a stredné podniky. Deklarovaná snaha o zjednodušenie pravidiel nie je skutočne zapracovaná v príslušných návrhoch a ich implementácia  bude znamenať pre MSP zvýšenú administratívnu záťaž, komplikovanejšie aplikovanie predpisov o DPH v zahraničnom obchode a  správu DPH v dvoch rozdielnych režimoch - pre odberateľov, ktorí sú certifikované zdaniteľné osoby a pre necertifikovaných odberateľov.

Nie nevýznamnou je zmena, zdaňovať vyvážaný tovar sadzbami DPH platnými v krajine, ktorá je miestom určenia. Malý a stredný podnik  bude nútený oboznamovať sa s rozličnými daňovými sadzbami danej krajiny a preberať riziko, neopomínajúc pretrvávajúce jazykové bariéry, že pracuje so správnymi údajmi a že sa nevystavuje postihu z nevedomého nedodržania všetkých nariadení. Okrem zisťovania sadzieb DPH platných v iných krajinách bude overovať opäť na svoje riziko, či jeho odberateľ je certifikovanou zdaniteľnou osobou. Nebude mať pritom vedomosť napríklad o tom, či práve neprebieha proces opätovnej kontroly spoľahlivosti odberateľa a či status tzv. CTP bude platný aj v čase reálneho vykonania obchodu (nielen v čase kontroly statusu odberateľa, ktorá bude musieť predchádzať obchodu.

Za nespravodlivý považujeme aj  fakt, že tzv. CTP budú profitovať z určitých zjednodušení v systéme DPH.  V predbežnom riadnom stanovisku SR sa uvádza, že malé a stredné podniky, ktoré sú v osobitnom režime DPH, sa za tzv. CTP nikdy nemôžu kvalifikovať. Aj keby sa bariéry pre získanie statusu CTP zrušili, pre malý a stredný podnik je akákoľvek certifikácia dodatočnou administratívnou prekážkou a zvýšeným finančným nákladom. Mechanizmus certifikácie za CTP ešte viac sťaží zapojenie MSP do zahraničného obchodu, ktoré už aj v súčasnosti zaostáva za mierou zapojenia MSP v iných krajinách EÚ. Z malých a stredných podnikov sa tak stanú navonok nespoľahliví obchodní partneri, čo zapríčiní  zhoršovanie  ich konkurencieschopnosti v podmienkach jednotného trhu EÚ.

Pokiaľ sa jedná o tzv. rýchle zlepšenia (zlepšenia pre pravidlá v reťazových obchodoch, umožnenie zjednodušenia pre tzv. „call-off-stock“ sklady a stanovenie spoločného rámca pre odporúčané dôkazy preukazujúce odoslanie tovaru do iného členského štátu) tieto v zásade podporujeme, avšak nie v spojení s mechanizmom certifikácie za tzv CTP. Rýchle zlepšenia majú byť dostupné pre všetky subjekty podliehajúce DPH v zahraničnom obchode. 

 

Dňa 23.3.2018, Kontaktná osoba: Miriam Bellušová, generálny sekretár SŽZ, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.