Remeslo má zlaté dno a zásadný význam pre kvalitu života modernej spoločnosti

Publikované: 15.12.2017

Návrh definície remesla:
Remeslo je výroba, alebo služba založená na kvalifikovanom vyhotovení diela alebo poskytnutí služby, ktorá vyžaduje osobnú zručnosť zhotoviteľa.
Vyžaduje komplexnú spôsobilosť dosiahnutú odborným vzdelaním a praxou, prípadne  v procese ďalšieho vzdelávania.

Ľudovo-umelecké remeslo je domáca alebo organizovaná výroba úžitkových a dekoratívnych predmetov z tradičných materiálov tradičnou technológiou, spravidla obohatená  umeleckým cítením zhotoviteľa.
Nevzťahujú sa na ňu legislatívne požiadavky v oblasti odbornej spôsobilosti a motiváciou pre ňu je spravidla osobný záujem  alebo snaha o  zachovanie tradícií predkov.

Odôvodnenie a význam tvorby definície:
Definícia Remesla je naša (SŽZ) definícia, v záujme toho, čo chceme strategicky dlhodobo dosiahnuť.
Našou snahou by malo byť  združovať čo najviac cechov (oproti SŽK, čo by mala združovať jednotlivcov, živnostníkov), ktorých členské príspevky tvoria nemalú časť našich príjmov. Aj zoznam remesiel v SR je z tohto hľadiska vytvorený, kde je predpoklad podpory vzniku nových cechov.

Je potrebné zhodnúť sa na celkovej dlhodobej stratégii fungovania SŽZ a jednotlivé čiastkové aktivity robiť tak (alebo hlavne tak), aby zapadali do tejto celkovej stratégie. Samozrejme sú aj iné aktivity, operatívne reakcie na populárne, často uvádzané témy (duálne vzdelávanie, atď...), ale reakcie na tieto témy sú spravidla z iného dôvodu, najmä zviditeľňovania SŽZ.

Cieľom prípravy tohto podkladu je, že chceme podporiť remeslá,  remeselníkov, aby hlavne také remeslo nezaniklo, ktoré sa vykonáva ako živnosť (možno v niektorých prípadoch ešte aj ako zamestnanec (autoopravár, autoelektrikár, atď.). Pre potreby živnostenského zákona je potrebné, aby sa dané remeslo vyučovalo ako učebný odbor. Je dobré, ak dané remeslo definované v ISCO ako samotné povolanie, čo je aj šanca oddeliť a vyčleniť dané remeslo podľa požiadaviek samotnej stavovskej organizácie, ak prejavuje záujem, (napríklad obkladač oddeliť od murára).
Ak sa dané remeslo vyučuje (alebo už nie, ale taký učebný odbor existuje), môžeme zapracovať na jeho podpore (napr. centrá odbornej výchovy). V kartách kvalifikácie potom môžeme vyžadovať vyučenie za daný odbor alebo preverenie odborných znalosti z učebnej osnovy (príslušné cechy).
Ak sa taký odbor nevyučuje,  ani sa nevyučoval ( je len možno definícia v ISCO), tak tam nie je  predpoklad, že bude zaradené do zoznamu remesiel podľa živnostenského zákona a teda ani nemôžeme  vyžadovať, aby to nebola voľná živnosť podľa potrieb príslušnej stavovskej organizácie – inak to remeslo ide do zániku alebo do nekontrolovateľnej deformácie.
Všetko ostatné sa chápe ako ľudové remeslo,  umelecké remeslo alebo zlúčené do „ľudovo-umeleckého“ remesla. Pritom za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a národnej identity treba o nich mať prehľad, podporovať ich, ale nebudú to mať na starosti SŽZ, SŽK či iné stavovské organizácie, maximálne budú len evidovať takéto činnosti, podporovať medzinárodnú výmenu informácií, a keď niekto prejaví záujem o takéto LU remeslo, budú vedieť poskytnúť základné informácie.

(Schválený dokument na Rade SŽZ dňa 14.12.2017)

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.