Stanovisko k duálnemu vzdelávaniu a odbornému vzdelávaniu a príprave v remeslách

Publikované: 14.12.2017

Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) so znepokojením sleduje neustály pokles žiakov v odborných remeselných povolaniach (napr. kamenár, podlahár, pekár, maliar a iných). Na trhu dnes už sotva nájdeme skutočných odborníkov v remesle a odbornosti. V niektorých remeselných odboroch sú  už dosiahnuté nulové stavy žiakov. Vzhľadom na masívnu kampaň a popularizáciu remesiel pre automobilový a súvisiace sektory, odčerpávajú tieto už z pomerne malého množstva detí, ktoré smerujú do odborného školstva najväčší podiel. Pre ostatné, napr. stavebné remeslá ostane naozaj už len veľmi malé množstvo záujemcov, a to v stavebníctve už dnes zaznamenávame kritický nedostatok odborníkov.

Podpora povedomia o učňovskom remeselnom vzdelávaní  v našej krajine  je nedostatočná. Je potrebné zvýšiť ju pomocou výraznej a dlhodobej propagácie remesiel v médiách, ktoré by mal financovať štát. O remeselníkov je v praxi záujem, ale školy nie sú dostatočne motivované, aby ich vzdelávali a rodičia žiakov nemajú objektívny prehľad, kde sa ich dieťa zmysluplne uplatní. Preto je potrebné posilniť status remeselníka v spoločnosti a zaviesť systematickú propagáciu remesiel a informovanosť o výhodách ich uplatnenia  na všetkých úrovniach s riadnou finančnou podporou štátu.

SŽZ nie je spokojný s uplatňovaním zákona o duálnom vzdelávaní v praxi v oblasti remesiel. Súčasné pravidlá sú nastavené tak, že vyhovujú iba veľkým podnikom  - živnostníci a malí podnikatelia v ňom zatiaľ takmer vôbec nie sú zapojení. Javí sa, že sa v slovenskom duálnom vzdelávaní jedná len o prípravu zástupov pracujúcich pripravených pre konkrétneho zamestnávateľa, ktorí budú vyškolení len pre podmienky jeho pracovísk a u iných zamestnávateľov budú neupotrebiteľní. Bude mať úzko špecializované vzdelanie týchto ľudí ešte niečo spoločné s remeslom? Máme odôvodnené obavy a požadujeme nastaviť podmienky duálneho vzdelávania tak, aby boli vyhovujúce  aj pre malých podnikateľov. Ľudia vyučení v klasických remeslách predsa vždy mali a aj budú mať šancu sa zamestnať, ale najmä pôsobiť ako samo-zamestnávatelia. Je potrebné rozšíriť možnosti finančnej podpory a prispôsobiť podmienky pre podnikateľov – živnostníkov, ktorí sú ochotní prevziať zodpovednosť za výchovu a vzdelanie učňov. 

Pre podporu praktického odborného vyučovania a prípravy aj v malých podnikoch preto navrhujeme vybudovanie nezávislých centier odbornej prípravy pre jednotlivé remeslá. Ich úlohou bude popri praktickom vzdelávaní aj vykonávanie záverečných praktických skúšok, rekvalifikácií a overovanie odbornej spôsobilosti  v procese prípravy na vzdelávanie. Vzdelávacie centrá pre remeslá sú potrebné aj preto, že technické a materiálové vybavenie pre výučbu remeselných odborov je finančne veľmi náročné; vďaka koordinovanému postupu profesijných organizácií a odborných škôl môžu vzniknúť kvalitné podmienky pre výučbu remesla.


V Bratislave dňa 14. decembra 2017
Členovia Rady Slovenského živnostenského zväzu

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.