Aktuálne o činnosti Slovenského živnostenského zväzu s Ing. Violou Kromerovou

Publikované: 23.11.2015

Rozhovor s generálnou sekretárkou Slovenského živnostenského zväzu Ing. Violou Kromerovou priniesol vo svojom novembrovom vydaní informačný leták Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky.  Aké problémy najviac trápia živnostníkov?


Spoločnosť ich zanedbáva, nemôžu sa dostatočné rozvíjať. Tým, že sú najmenší, nemajú kapitál, nemajú čím ručiť banky ich považujú za najrizikovejší segment. Aj Európske fondy podporné programy, ktoré sú síce adresované najmä im, vyžadujú garancie vlastný podiel. Takže, ich konkurencieschopnosť stále zaostáva, nemajú zdroje, finančné, personálne, časové. Ich možnosti získať prostriedky na technický personálny rozvoj, sú obmedzené.


Ako by ste zhodnotili aktuálne znenie živnostenského zákona? Aké zmeny by ste venom uvítali?

Minulosti sme mali snahu vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj kvalitných remesiel. Chceli sme sprísniť prípravu na remeselné povolania a podľa nemeckého modelu zaviesť duálne majstrovské vzdelávanie. Toto sa nám nepodarilo a dnes sa trápime s problémom, že záujem o remeslá upadá, živnosti ktoré sa dostali do skupiny ohlasovacie, sa prestali vyučovať a stratili na vážnosti. Mali by sme zmeniť prílohy živnostenského zákona, prehodnotiť jednotlivé profesie a zosúladiť ich so štandardami povolaní kvalifikácií.


V súčasnosti evidujeme veľký dopyt po remeselníkoch ako murár, kováč apo., ktorých je žiaľ na trhu práce nedostatok. Vtom podľa Vás tkvie problém? Sú pre študentov, prípadne ich rodičov, remeselné povolania málo atraktívne, alebo je chyba v zle nastavenom školskom systéme?

Potrebujeme zadefinovať remeselné živnosti, zlepšiť podmienky na ich vzdelávanie, vybaviť dielne novými technológiami, zabezpečiť technicky aj personálne duálne vzdelávanie v remesle. Tiež chceme do legislatívy zakomponovať majstrovskú skúšku a túto povýšiť na 1. stupeň vysokoškolského vzdelania. Veď ide o manažérov remeselných podnikov. Zabezpečíme tým, že tieto profesie sa skvalitnia a získajú na vážnosti a budú atraktívnejšie aj pre rodičov.


Ako by ste zhodnotili momentálne postavenie živnostníkov na Slovensku? Zlepšuje sa ich postavenie na pracovnom trhu?

Živnostníci predstavujú významnú a neodmysliteľnú súčasť každej ekonomiky. Tak je to aj na Slovensku, keď ich počet presahuje 350 tis. A títo zamestnávajú takmer 700 tis. osôb, to je 36% z celkovej zamestnanosti. Napriek tomu, že sa neustále sa snažíme o zlepšenie podmienok pre najmenších, zároveň však najzraniteľnejších podnikateľov, nemôžeme ich situáciu hodnotiť uspokojivo. Tento potenciál pre rozvoj priemyslu na Slovensku sme zatiaľ vôbec nevyužili. Žiaľ, tieto firmy nedosahujú potrebnú technickú úroveň, takmer 40% dosahuje nízku technologickú úroveň.


Slovenský živnostenský zväz nedávno organizoval pre živnostníkov odborný workshop, aké sú z neho výstupy?

Cieľom workshopu bolo diskutovať o význame a kvalite remesla na Slovensku, definovať jednotný postoj živnostníkov k tejto téme a hľadať východiská z nepriaznivej situácie, pomenovať potrebné kroky pre zlepšenie.
Viackrát odznelo, že situácia je kritická, kvalita remesiel, úroveň odborného vzdelávania a záujem mladých o remeslá upadá. Živnostníci cítia, že tento úpadok v remeslách spôsobil príliš liberálny prístup rozhodujúcich inštitúcií k remeslám a strata záujmu spoločnosti o túto oblasť. Na záver, v záujme zlepšenia situácie, boli dohodnuté tieto konkrétne vyhlásenia :

• Žiadame, aby spoločnosť povýšila remeslo na úroveň, ktorá mu prináleží a toto zakotvila v legislatíve. Slovensko by sa malo prikloniť k nemeckému modelu a zastaviť liberalizáciu v podmienkach výkonu remesla. Kategoricky odmietame benevolentný prístup, spôsobený zaradením viacerých remeselných činností v živnostenskom zákone do skupiny živnosti voľné – ohlasovacie.
• Požadujeme posilniť cechy a ich úlohu v tomto procese, určiť garantov a podporiť partnerstvá (cechy, komory, odborné školy, atď.). Následne pomenovať remeselné živnosti, spracovať charakteristiky a podmienky pre ich kvalitný výkon.
• Požadujeme podporiť zmeny vo vzdelávaní (odborné a celoživotné); musíme dosiahnuť kontinuálnu odbornú prípravu v remeslách, zaviesť duálne a majstrovské vzdelávanie.
• Žiadame podporiť posilnenie remesla v školskej legislatíve priamo v zákone o celoživotnom vzdelávaní, a zákone o odbornom vzdelávaní a príprave. Cieľom je, aby zásadne stavovská profesijná organizácia bola autorizovanou inštitúciou na overenie odbornej spôsobilosti. Len cech je garantom kvality výkonu daného remesla.
• Požadujeme, aby k príprave nového zákona o celoživotnom vzdelávaní boli prizvaní aj zástupcovia Slovenského živnostenského zväzu.
• Zákony by mali umožniť remeselníkom ďalšie vzdelávanie, aby aj oni mohli dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie. Majstrovské vzdelávanie v remesle by malo byt povýšené na 1. stupeň vysokoškolského vzdelania (manažér remeselného podniku, v kvalifikačnom rámci by mali dosahovať úroveň vzdelania SKKR 5).
• Duálne vzdelávanie v remesle si vyžaduje technické a personálne vybavenie. Štát musí investovať, zabezpečiť prvotné vstupy a podporiť odborné školy, centrá odbornej prípravy, komory atd. Pre remeslá musí byt zabezpečený osobitný režim v školskom zákone, v časti o duálnom vzdelávaní.


Aké ďalšie podujatia chystáte pre živnostníkov?

Pripravujeme odbornú konferenciu „Skvalitňovanie podnikateľského prostredia a problém čierna práca“. Patronát prijal Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny a MPSVR SR, ale pozvanie prijali aj zástupcovia ďalších kľúčových rezortov. Konferencia sa koná v Bratislave dňa 30.11.2015 a v 3 tematických paneloch budeme
diskutovať:
1. Podpora živnostenského podnikania: postavenie živnostníkov na trhu práce, ich sociálna situácia a negatívny dopad čiernej práce.
2. Podnikateľské prostredie: zákon o verejnom obstarávaní a trestnoprávna zodpovednosť podnikateľských subjektov.
3. Remeselné živnosti: kvalita práce a zamestnávanie (správny model duálneho a majstrovského vzdelávania v malých firmách).

(23.11.2015)

Zdroj: AZZZPress, 4.číslo, november 2015

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.