Výzva vláde a parlamentu na podporu remesiel a vzdelávania

Publikované: 18.11.2016

Rada Slovenského živnostenského zväzu, zastúpená všetkými členmi, osobitne živnostenskými spoločenstvami a cechmi reprezentujúcimi remeslo, vydáva toto vyhlásenie na podporu remesla a remeselných živností na Slovensku:

Remeslá, ale aj stavebné remeslá vykonávajú hlavne živnostníci a malé podniky. Dnes  už veľké stavebné spoločnosti na tieto remeslá zriedka využívajú svojich kmeňových zamestnancov. V posledných rokoch sme zaznamenali výrazný pokles záujmu o výučbu týchto profesií na stredných odborných školách. Pritom remeselníci ponúkajú svoje výrobky a služby a vykonávajú dôležité subdodávky na stavbách aj pre verejný sektor (nemocnice, školy, úrady). Preto je celospoločenskou požiadavkou, aby sa súčasný nevyhovujúci stav zmenil.

Väčšina firiem, ktoré pôsobia v daných oblastiach sa aktívne zapája do činnosti odborných združení a cechov. Tieto vedia najlepšie špecifikovať problematiku, ktorá sa ich dotýka. V spoločnosti sa celá problematika točí okolo veľkých firiem, ktorým súčasný stav vyhovuje, tým sa zdá že netreba nič meniť a z toho profitujú. Ponuka remeselných prác od nekvalifikovaných firiem je pritom na úkor kvality vykonanej práce pre celú verejnosť. Nakoľko je pre nás tento stav neprijateľný, rozhodli sme sa zabojovať o zmenu pravidiel na podporu malých firiem a živnostníkov, ktorí remeslo vykonávajú so záujmom a s dôrazom na vysokú odbornosť.

Obávame sa, že ak sa situácia nezmení, remeslá u nás zaniknú a budeme nútení dovážať "odborníkov" zo zahraničia, pripadne migrantov, čo bude mat negatívny dopad na celé hospodárstvo. Zdôrazňujeme, že navrhovanými zmenami legislatívy nedôjde k obmedzeniu podnikania,  nechceme regulovať trh remesiel, ale máme záujem o zvýšenie odbornosti, každý má možnosť podnikať, ale musí byť odborne pripravený. Nepripravený podnikateľ sa trápi sám, ale trpia aj jeho zákazníci.

Navrhujeme konkrétne, jasné a  účinné zmeny, ktoré by zásadne riešili nápravu situácie a nedostatok kvalitných remeselníkov na trhu práce, ale aj vzbudili záujem o remeslo u mladej generácie. Preto je úlohou vlády tento alarmujúci stav urýchlene zmeniť. Veríme, že vláda a parlament sa týmto konečne začnú vážne zaoberať a pomôžu nám riešiť naše požiadavky.

1.    Remeselné živnosti – požadujeme podporu vlády pre nové zadefinovanie remeselných živností, ktoré sú spoločensky potrebné.
Remeselné živnosti sú typické remeslá, ktorých výsledkom je výrobok alebo služba, majú  dlhodobú históriou na Slovensku a sú vykonávané takmer výlučne formou SZČO. Nie všetky Remeselné živnosti sú uvedené v Prílohe č. 1 k zákonu č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní. Preto žiadame doplniť zoznam o remeslá, ktoré vyjdú z konsenzu vládnych a stavovských organizácií a sú spoločnosťou požadované. Remeslá reprezentujú Cechy, ktoré zdôrazňujú nutnosť preverovať Odbornú spôsobilosť žiadateľa o živnostenské oprávnenie.

2.    Požadujeme obmedziť alebo zrušiť voľné živnosti alebo paralelné voľné živnosti k remeselným živnostiam.
Garantom remesla sú Cechy, ktoré majú snahu svoje remeslo udržať aj pre ďalšie generácie a zachovať jeho kvalitu. Zavedenie voľných živností aj pre typické remeslá, negatívne ovplyvnilo záujem o štúdium týchto odborov na stredných školách, nakoľko sa nepožaduje preukázanie odbornej spôsobilosti výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. Preto navrhujeme, čo najskôr zrušiť niektoré Voľné živnosti, alebo zrušiť paralelne definované Voľné živnosti k remeselný živnostiam.  

3.    Žiadame podporu na vybudovanie Centier odbornej prípravy pre jednotlivé remeslá, primerane pre celé Slovensko.
Praktická výučba remesla musí byť realizovaná pomocou centier odbornej prípravy, ktoré žiadame vytvoriť pre chýbajúce remeslá v primeranom regionálnom rozložení v SR. V týchto centrách požadujeme vytvoriť čo najlepšie podmienky pre výučbu remesiel tak, aby sa podpora nerozptyľovala na všetky stredné odborné školy, ale sústredila na špecializované Centrá odbornej prípravy (vhodná SOŠ, resp. iná inštitúcia). Tieto centrá by mohli byť financované zo združených prostriedkov (štát, región, VÚC, obce, mestá, podniky) a by sa stali miestom pre praktické vyučovanie, vykonávanie záverečných praktických skúšok a overovanie odbornej spôsobilosti v procese prípravy na povolanie. Odbornú záštitu pre jednotlivé remeslá by mohli poskytovať cechy a SŽZ.

4.    Majstrovské vzdelávanie, vyššia kvalifikácia v remesle.
Navrhujeme zaviesť do školského systému Majstrovské vzdelávanie (Majstrovskú skúšku) podľa modelu Rakúska, Nemecka, kde by cech garantoval odborné vzdelávanie remesla. Budúci živnostník by si mohol zlepšiť svoje predpoklady pre úspešné podnikanie (Podobný model sa v r. 2016 zavádza do školského systému aj v ČR). Podporujeme, aby remeselníkovi s Majstrovskou skúškou bola uznaná úroveň 6 SKKR (v zmysle Slovenského kvalifikačného rámca).

5.    Duálne vzdelávanie - požadujeme zmeniť pravidlá.
SŽZ a členské Cechy  systém duálneho vzdelávania síce vítajú, ale zároveň konštatujú, že jeho súčasné nastavenie vyhovuje najviac veľkým korporáciám (automobilový, elektrotechnický priemysel a pod). Nastavenie duálneho vzdelávania je pre remeselné živnosti, podľa súčasných pravidiel úplne nevyhovujúce. Svedčí o tom nízky počet registrovaných SZČO v duálnom vzdelávaní. Remeselníkovi nepostačuje zníženie daňového základu, to vyhovuje len veľkým firmám. Pre živnostníkov treba vytvoriť podmienky formou finančnej podpory a kompenzácie nákladov tak, aby sa mu oplatilo mať žiakov v duálnom vzdelávaní. Pri nastavovaní duálneho vzdelávania sa zabudlo na fakt, že veľké firmy pre mnohé remeslá vlastne ani nie sú a tak sa tieto remeslá nebudú mať kde vyučovať. Stav je teraz alarmujúci a preto je potrebné urýchlene tieto pravidlá zmeniť a nastaviť tak, aby vyhovovali aj používaniu duálneho vzdelávania u živnostníkov a u malých remeselných firiem.

6.    Mediálna podpora remesla zo strany štátu.
Podpora remesla zo strany štátu je v súčasnosti nedostatočná. Povedomie o remesle je za posledné desaťročia v našej spoločnosti na najnižšej úrovni. Aby sa remeslám vrátila česť a postavenie, aké im patrí, musí štát vykonávať permanentnú propagáciu remesiel hlavne v televízii a rozhlase. Sme presvedčení, že by to pomohlo obnoviť záujem o štúdium remeselných odborov a priblížiť sa k úrovni vyspelých krajín ako je Nemecko, Švajčiarsko.

Laická verejnosť aj väčší investori, ktorí objednávajú službu remeselníka, majú vyžadovať preukázanie odbornosti živnostenským listom oprávňujúcim k vykonávaniu danej činnosti. Len tak je predpoklad na získanie  kvalitnej remeselnej práce. Aj na to je potrebné poukázať v rámci mediálnej kampane.

Na záver:
Tieto návrhy podporujú aj iné dôležité organizácie v stavebníctve, či stredné odborné školy, ktoré rovnako požadujú okamžité zmeny smerujúce k zvýšeniu kvality realizácie remeselných prác  a zvýšeniu záujmu o výučbu remesiel.  Veríme, že vláda a parlament konečne prijmú razantné opatrenia, aby sa uskutočnili zásadné zmeny, ktoré zlepšia deformované podnikateľské prostredie z hľadiska kvality vykonávaných  prác, ako aj nedokonalý školský systém.

Schválila Rada SŽZ v Bratislave dňa 20.10.2016.

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.