Dôležité údaje pre živnostníkov

Publikované: 3.4.2016

ČÍSLA PRE BIZNIS

Tieto základné údaje je dobré si zapamätať. Budú vás sprevádzať vaším podnikaním po celý tento rok.

Prinášame vám dôležité údaje pre biznis živnostníkov a firiem, ale aj pre zamestnancov a ostatných ľudí. Bez nich sa v roku 2016 vaša peňaženka nezaobíde. Hoci priame dane ostávajú rovnaké, celkové daňové iodvodové zaťaženie podnikateľov neustále rastie. Čoraz vyššie odvody platia hlavne živnostníci.

1. Kto na Slovensku platí dane:

- osoba, ktorá má v SR trvalý pobyt

- zdržiava sa v SR aspoň 183 dní v kalendárnom roku, či už súvisle, alebo v niekoľkých obdobiach

 

2. 405 eur mesačne

- Takúto výšku má minimálna mzda od januára (pri najmenej náročnej práci).

- Pre kategóriu najnáročnejšej práce (6. stupeň) je to 810 eur.

 

Pozor!

Minimálna mzda sa nevzťahuje iba na zamestnancov v pracovnom pomere, ale aj na fyzické osoby vykonávajúce práce na základe dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti.

 

3. Výška paušálnych výdavkov

- 40 percent, maximálne však len 420 eur mesačne (5 040 eur) ročne. Ale len za predpokladu, že si živnostník nevedie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo.

 

4. Daň z príjmu

- 19 percent – platí sa zo sumy, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy životného minima. Platí teda do príjmu 35 022,31 eura.

- 25 percent – daň z príjmu nad 35 022,31 eura.

- Zdaniteľný príjem zo závislej činnosti ústavných činiteľov podlieha zdaneniu aj sadzbou 5 percent.

 

5. Minimálne odvody SZČO

- Sociálne poistenie (mesačne) 142,20 eura

- Zdravotné poistenie 60,06 eura 4 290 eur – maximálny vymeriavací základ 429 eur – minimálny vymeriavací základ 5 148 eur – od 1. 7. 2016 bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej hrubý príjem za rok 2015 bol vyšší, ako je táto suma

- Nemocenské poistenie 4,4 perc., min. 18,87 eura

- Starobné poistenie 18 perc., min. 77,22 eura

- Invalidné poistenie 6 perc., min. 25,74 eura

- Rezervný fond 4,75 perc., min. 20,37 eura

 

6. Nemocenská dávka zamestnanca

- 42,3124 eura je najvyšší denný vymeriavací základ na výpočet nemocenskej dávky

- 721,50 eura mesačne je maximálna nemocenská dávka (pri 31-dňovom mesiaci) alebo 698,20 eura v 30-dňovom mesiaci

- 232,80 eura za 10 dní je maximálna výška ošetrovného, minimálne je 76 eur

 

7. Dávka v nezamestnanosti

- Mení sa vždy k 1. júlu kalendárneho roka.

- Od 1. júla 2015 do 30. júna 2016 je jej maximálna suma 874,50 eura (v mesiaci, ktorý má 31 dní) a 846,30 eura v 30-dňovom mesiaci.

 

8. Daňový bonus v roku 2016

- 21,41 eura – na jedno dieťa mesačne. Za celý rok je to 256,92 eura.

- 2 430 eur – taká je hranica celoročného príjmu na priznanie nároku na bonus. Mesačne je to polovicaminimálnej mzdy, teda 202,50 eura.

 

9. Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2016

- 316,94 eura – nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň. Nezdaniteľná suma sa od roku 2014 nezmenila

 

10. Odmena za nočnú prácu

- 0,4656 eura zamestnancovi za hodinu nočnej práce patrí príspevok vo výške 20 percent hodinovejminimálnej mzdy.

 

11. Životné minimum

- 198,09 eura/mesiac životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby do 30. 6. 2016. K 1. júlu 2015 sa životné minimum nezvyšovalo.

- 138,19 eura – životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.

 

12. Rodičovský príspevok

- 203,20 eura

 

13. Prídavok na dieťa

- 23,52 eura – od roku 2014 zostáva rovnaký

- 11,04 eura – je príplatok k prídavku na dieťa

 

14. Evidencia na úrade práce

- 148,57 eura – toľko môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie. Keďže sa od 1. júla 2015 suma životného minima nezvýšila, bez zmeny zostáva aj maximálna mesačná suma, ktorú môže zarobiť uchádzač o zamestnanie. Uchádzač o prácu je povinný do ôsmich kalendárnych dní preukázať úradu práce skutočnosti o výške mzdy, respektíve odmeny za uplynulý kalendárny mesiac, ak stanovenú hranicu zárobku presiahol. Ak zarobil viac ako 148,57 eura, úrad práce voči uchádzačovi o zamestnanie začne správne konanie o jeho vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

 

15. Stravné ako daňový výdavok

- 4,20 eura – výška stravného pri tuzemských pracovných cestách (5 až 12 hodín)

- 6,30 eura – pri tuzemských pracovných cestách (12 až 18 hodín)

- 9,80 eura – pri tuzemských pracovných cestách (nad 18 hodín) Od 1. 11. 2014 hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75 percent z 4,20 eura, čo je 3,15 eura. Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55 percent (najmenej 1,73 eura pri lístku v cene 3,15 eura).

 

16. Náhrada za vozidlá

- 0,05 eura/km – sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla na podnikanie

- 0,183 eura/km – sadzba náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla na podnikanie

 

17. 500 eur

Kto má príjem z prenájmu, z "prvých" 500 eur nemusí platiť daň. Ak prenajíma byt či dom jeden z manželov, zárobok z prenájmu si môžu manželia rozdeliť (v hocijakom pomere) a potom majú obaja nárok na odpočet 500 eur. V takomto pomere si potom musia krátiť aj skutočné výdavky.

 

Ako zistíte, čo je daňový výdavok

- V prvom rade vylúčte, že výdavok nie je priamo uvedený v paragrafe 21 zákona o dani z príjmov, teda, že nefiguruje v zozname výdavkov, ktoré nie sú daňovými výdavkami.

- Ak sa v tomto zozname nenachádza, ubezpečte sa, či je dokladom dostatočne preukázané, že príslušný výdavok bol naozaj vynaložený na vaše podnikanie.

- Ako doklad sa môže použiť napríklad faktúra o kúpe tovaru, materiálu, o vykonanej službe, absolvovanom školení a podobne, ako aj ďalšie doklady preukazujúce účelné vynaloženie výdavku.

- Posúďte, prípadne sa poraďte s odborníkom na dane, či produkt alebo službu možno zaúčtovať medzi daňové výdavky podľa paragrafu 19 zákona o dani z príjmov.

- Záleží potom iba na vás, či dokážete výdavok pred daňovou kontrolou obhájiť rozumnými argumentmi ako výdavok potrebný na dosiahnutie príjmov.

 

Príklady platenia daní a odvodov

 

Odvody zamestnanca (minimálna mzda 405 eur)

Mnoho živnostníkov má aj zamestnancov. Aké platia dane a odvody pri minimálnej mzde, ktorá je od januára tohto roku 405 eur? Filozofia odpočítateľnej položky sa nemení, pri príjme 380 eur je celých 380 eur. Pri príjme nad 380 eur sa znižuje o dvojnásobok rozdielu príjmu a sumy 380 eur. Pri príjme 405 eur je teda daná ako 380 – 2 × (405 – 380), čo je len 330 eur. Nezdaniteľná časť základu dane je naďalej 316,94 eura.

 

Odvody zamestnávateľa

- zdravotné 10 % z (405 – 330) = 7,50 eura

- starobné 14 % = 56,70 eura

- invalidné 3 % = 12,15 eura

- nemocenské 1,4 % = 5,67 eura

- nezamestnanosť 1 % = 4,05 eura

- úrazové 0,8 % = 3,24 eura

- garančné 0,25 % = 1,01 eura

- rezervný fond 4,75 % = 19,23 eura… spolu 109,55 eura

 

Odvody zamestnanca

- zdravotné 4 % z (405 – 330) = 3 eurá

- starobné 4 % = 16,20 eura

- invalidné 3 % = 12,15 eura

- nemocenské 1,4 % = 5,67 eura

- nezamestnanosť 1 % = 4,05 eura… spolu 41,07 eura Daň zamestnanca: 19 % zo 405 – 41,07 (odvody) – 316,94 (nezdaniteľná časť) = 8,92 eura

 

Výsledok:

Čistý príjem zamestnanca bude 405

– 41,07 eura (odvody) 8,92 eura (daň) = 355,01 eura. Štát vyberie na odvodoch zamestnávateľa a zamestnanca a na dani zamestnanca 109,55 + 41,07 + 8,92 = 159,54 eura. Náklady zamestnávateľa na mzdu zamestnanca a odvody budú 405 + 109,55 = 514,55 eura.

 

Paušál alebo účtovanie

 

Čo je pre živnostníka výhodnejšie – účtovať reálne výdavky, alebo využívať paušálne? Závisí to aj od toho, v čom podniká a aké má daňové náklady. Jozef je elektrikár. V roku 2015 dosiahol celkový príjem z podnikania 13 600 eur. Odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne zaplatil spolu 2 054,32 eura. Skutočné vynaložené výdavky mal vo výške 3 025 eur. Ktorý spôsob uplatňovania výdavkov je pre živnostníka výhodnejší?

 

A) Paušálne výdavky

 

- Príjmy zo živnosti = 13 600 eur

- Paušálne výdavky (40 % – maximálne 420 x 12) = 5 040 eur

- Zaplatené poistné = 2 054,32 eura

- Čiastkový základ dane = 13 600 – 5 040 – 2 054,32 = 6 505,68 eura

- Nezdaniteľná časť na daňovníka (na aktívne príjmy) = 3 803,33 eura

- Daň (19 % z 2 702,35) = 513,44 eura

 

B) Preukázateľné výdavky

 

- Príjmy zo živnosti = 13 600 eur

- Skutočné výdavky (okrem poistného) = 3 025 eur

- Zaplatené poistné = 2 054,32 eura

- Čiastkový základ dane = 13 600 – 3 025 – 2 054,32 = 8 520,68 eura

- Nezdaniteľná časť na daňovníka (na aktívne príjmy) = 3 803,33 eura

- Daň (19 % zo 4 717,35) = 896,29 eura

 

Výsledok:

Jozefovi sa viac oplatia paušálne výdavky, pretože jeho daň bude nižšia o 382,85 eura.

 

Zdroj: Hospodárske noviny, hnonline.sk