Štát sprísňuje dohľad nad daňovníkmi. Pribudnú im nové povinnosti

Publikované: 1.11.2021

Pre platiteľov DPH sa zavádza povinnosť oznamovať finančnej správe čísla vlastných bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie podliehajúce DPH, ako aj každú zmenu týkajúcu sa týchto účtov.


Vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motiváciu daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu daňových povinností má priniesť novela daňového poriadku, ktorú v stredu schválil parlament.

Zo súčasnej neverejnej formy hodnotenia daňových subjektov tzv. indexom daňovej spoľahlivosti sa prejde na transparentnú formu hodnotenia. Daňové subjekty, ktoré si budú zodpovedne plniť svoje daňové povinnosti, napríklad načas podávať daňové priznania alebo včas platiť dane, budú podľa ministerstva odmeňované benefitmi. Naopak, tí podnikatelia, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu.

K lepšiemu výberu daní a očisteniu podnikateľského prostredia má prispieť aj diskvalifikácia fyzických osôb, ktoré sú štatutármi daňových subjektov, ktoré si neplnia zákonné povinnosti. „Zámerom tohto opatrenia je, aby mal správca dane možnosť rozhodnúť o vylúčení fyzickej osoby, ak sa na to naplnia zákonom ustanovené dôvody," tvrdí ministerstvo financií. Týmto rozhodnutím bude osoba vylúčená z možnosti byť najmä štatutárnym orgánom alebo jeho členom, členom dozorného orgánu alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách, a to na tri roky.

Pre platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH) sa zavádza povinnosť oznamovať finančnej správe čísla vlastných bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie podliehajúce DPH, ako aj každú zmenu týkajúcu sa týchto účtov. Subjekty, ktoré sú platiteľmi DPH k 15. novembru tohto roka, budú povinné oznámiť všetky účty, ktoré využívajú na podnikanie podliehajúce DPH, do 30. novembra tohto roka. Oznámené bankové účty bude finančná správa zverejňovať na svojom webovom sídle. S týmto úzko súvisí rozšírenie pôsobnosti inštitútu ručenia za daň. „To sa za nezaplatenú daň uplatní aj v prípade, ak protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na bankový účet iný ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený na webovom sídle finančného riaditeľstva," dodalo ministerstvo financií.


Zdroj: https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/605212-stat-sprisnuje-dohlad-nad-danovnikmi-pribudnu-im-nove-povinnosti/