Tlačová správa: Budúcnosť podnikania na Slovensku

Publikované: 12.6.2023

Rok 2023 sa nesie v znamení jesenných parlamentných volieb, ktoré sa pre nezhody vládnych politikov konajú s predstihom. Aby sa neniesol aj v znamení strateného času a príležitostí, vyzvali malé a stredné firmy a živnostníci združení v Slovenskom živnostenskom zväze na diskusiu o budúcnosti malého a stredného podnikania predstaviteľov politických strán uchádzajúcich sa aj o hlasy voličov z radov podnikateľov.

Panelová diskusia sa konala dnes, 9. júna 2023 v Bratislave, v úvode výročného zasadnutia delegátov Snemu SŽZ. Pozvanie do diskusie prijali zástupcovia strán HLAS– sociálna demokracia, Progresívne Slovensko SASKA, SNS, DEMOKRATI (Jablko) a hnutia SME RODINA. Cieľom diskusie bola verejná prezentácia názorových postojov politických predstaviteľov k zásadným otázkam týkajúcich sa podnikania.

Slovenský živnostenský zväz ako záujmová organizácia živnostníkov, malých a stredných podnikateľov s viac ako 30-ročným pôsobením predstavil politikom svoje návrhy na zlepšenie postavenia živnostníkov a MSP na Slovensku. Medzi najzásadnejšie patria: boj s oneskorenými platbami a druhotnou platobnou neschopnosťou, zabezpečenie dostatočného počtu kvalifikovaných pracovníkov, podpora vytrácajúcich sa remesiel a odbornosti,  prehodnotenie regulácie v oblasti daní a odvodov, zefektívnenie správy majetku rodinných firiem a podpora ďalšieho odborného vzdelávania. Detailný zoznam návrhov je uvedený ďalej.

Prítomní predstavitelia politických strán a hnutí sa zhodli v tom, že živnostníci a malé firmy tvoria chrbtovú kosť ekonomiky a predpokladom ich prosperity je vytvorenie vhodného, zjednodušeného podporného legislatívneho a administratívneho rámca pre plnenie ich povinností. Hoci každá strana deklaruje záujem o malé firmy, v reálnych vládnych politikách sú tieto firmy opomínané. Ako uviedli diskutujúci, živnostníci by mali byť viac ambiciózni v nárokoch a požiadavkách vo vzťahu k daňovo-odvodovému systému, ktorý si vyžaduje si hĺbkovú revíziu. Úlohou vlády bude vytvárať na jednej strane podmienky pre ľahší vstup do podnikania, na druhej strane aj podmienky pre ukončenie živnosti bez dodatočného daňového zaťaženia a predovšetkým podmienky pre rozvíjanie ich podnikov počas obdobia fungovania firiem. Diskutujúci predstavitelia politických strán potvrdili záujem na reforme odborného vzdelávania, ktoré má zabezpečiť dostatok záujemcov o podnikanie a vykonávanie remeselných profesií.

Prezident Slovenského živnostenského zväzu, Stanislav Čižmárik, uviedol: „Podnikatelia vytvárajú reálne ekonomické hodnoty, dávajú prácu iným, prispievajú na rozvoj kultúry a športu, sú pilierom inovácií a výskumu. Majú preto plné právo, tiež očakávať od vlády viac – viac podporných nástrojov pre malé podniky, viac investícií do odborného školstva, ktoré pripravuje budúcich pracovníkov a podnikateľov, a tiež viac záujmu o ich regionálne aktivity a problémy.“ Slovenský živnostenský zväz a jeho predstavitelia sú pripravení byť relevantným partnerom vlády a ministerstiev aj v ďalšom volebnom období a zodpovedne zastupovať záujmy živnostníkov a malých a stredných podnikateľov na národnej ako aj európskej úrovni.

„Ako veľmi vážny problém vnímame neustále sa prehlbujúci nedostatok absolventov a pracovníkov vyučených v remeslách. O príčinách tohto trendu budeme koncom júna diskutovať na stretnutí s riaditeľmi stavebných stredných odborných škôl. Nadväzne na toto stretnutie pripravujeme deklaráciu s návrhmi opatrení pre zlepšenie stavu výuky v odbornom školstve,“ dopĺňa prezident SŽZ Čižmárik.

Jedným z mnohých prejavov zodpovedného prístupu Slovenského živnostenského zväzu k podnikateľskému stavu je vytvorenie schémy skupinového úrazového poistenia pre všetky fyzické osoby podnikateľov, ako aj pre tzv. spoločnosti s jedným spoločníkom. Fyzické osoby podnikatelia na Slovensku nemajú prístup k úrazovému poisteniu – sú vyňatí z poistných schém Sociálnej poisťovne. Avšak nesporne aj oni sú vystavení vzniku úrazu pri výkone svojej profesie. Slovenský živnostenský zväz umožní všetkým živnostníkom poistiť sa za výhodných podmienok a získať viac sociálnej ochrany.

Po skončení panelovej diskusie sa konalo zasadnutie Snemu Slovenského živnostenského zväzu, na ktorom delegáti schválili správu o hospodárení a výročnú závierku za rok 2022, ako aj hlavné zámery pre rok 2023.


Návrhy Slovenského živnostenského zväzu pre zlepšenie postavenia živnostníkov a MSP na Slovensku

Vyvážené podnikateľské prostredie

1.    Prijať účinné opatrenia na elimináciu rizika vzniku druhotnej platobnej neschopnosti (skrátením maximálnej doby splatnosti faktúr v segmente B2B na 30 dní, zavedením nezávislého stavebného odborného dohľadu, zaviazaním objednávateľa, aby mohol platiť aj subdodávateľom a iné opatrenia).

2.    Vytvoriť v novom programovom období 2021-2027 finančné nástroje a služby na podporu živnostníkov, malých a stredných podnikov (MSP), napr. granty na technológie, poradenské a vzdelávacie služby v regiónoch, s využitím odborného know-how Slovak Business Agency.

3.    Zaviesť povinné hodnotenie vplyvov novej legislatívy vrátane posudzovania dopadov poslaneckých návrhov na segment živnostníkov a MSP v súlade s princípom „najprv mysli v malom“.

Spravodlivý daňovo-odvodový mix

4.    Zvýšiť limit obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH na úroveň min. 70.000 EUR  zo súčasnej úrovne 49.790 EUR, ako nástroj boja proti ďalšiemu rastu inflácie v oblasti služieb.

5.    Zvýšiť limit pre uplatnenie paušálnych výdavkov na 29.800 EUR zo súčasnej úrovne 20.000 EUR pre posilnenie ekonomickej aktivity živnostníkov.

6.    Znížiť daňovo-odvodové zaťaženie príjmov zamestnancov z pracovného pomeru – ako súčasť boja s nelegálnou prácou a švarc systémom pri „zamestnávaní“ na živnosť. Zároveň sa tým zlepší sociálne postavenie ľudí, ktorých firmy zamestnajú formou riadneho pracovného pomeru, pri nástupe do dôchodku.

Silné rodinné firmy

7.    Zaviesť legislatívu o zvereneckých fondoch (súkromných nadáciách) a umožniť rodinným podnikom úspešne zrealizovať generačnú výmenu nielen z hľadiska riadenia, ale aj z hľadiska  zachovania hodnôt a majetku, ktoré rodinné firmy vytvorili v období svojho podnikania.

8.    Neuplatňovať transferové oceňovanie na medzigeneračné prevody majetku živnostníkov na ich nástupcov v podnikaní, pokiaľ sú členmi jednej rodiny, alebo tieto majetkové prevody oslobodiť od dane z príjmov.

Remeslá v odbornom vzdelávaní a na trhu práce

9.    Prijať nový zákon o celoživotnom vzdelávaní (CŽV), posilniť kompetencie a finančné zázemie vzdelávajúcich profesijných zväzov a asociácií, naviazať udeľovanie živnostenských oprávnení na získanie odbornej spôsobilosti v rámci CŽV.

10.  Zefektívniť financovanie stredných odborných škôl a finančne podporovať vznik nadpodnikových vzdelávacích centier, kde sa budú vzdelávať žiaci a dospelí pre nedostatkové remeselné profesie.


Fotografie z podujatia:

 


Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov. Je spoluzakladateľom Slovak Business Agency (SBA), spolu s Ministerstvom hospodárstva SR a Združením podnikateľov SR, ktorá poskytuje pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy zákona o malých a stredných podnikoch. Na medzinárodnej úrovni je od roku 2018 členom Európskej konfederácie staviteľov (EBC) so sídlom v Bruseli. Ako pridružený člen Asociácie priemyselných zväzov a dopravy sa zapája do národného sociálneho dialógu.

SŽZ sa aktívne zapája do legislatívnych procesov a v prípade potreby iniciuje vyjednávania s predstaviteľmi vlády a ďalšími štátnymi orgánmi, aby sa zlepšili legislatívne a ekonomické podmienky na podnikanie pre živnostníkov, malé a stredné firmy.

SŽZ usiluje o zlepšovanie sociálneho postavenia a sociálnej ochrany živnostníkov, ktorí tvoria významnú súčasť ekonomiky v krajine.

SŽZ poskytuje svojim členom informačný servis prostredníctvom pravidelného elektronického newslettra, webového sídla a sociálnych médií; koordinuje spoločné aktivity členských organizácií vo vzťahu k inštitúciám štátneho, verejného a súkromného sektora; reprezentuje ich požiadavky a návrhy na úrovni vlády a parlamentu, ako aj v rôznych poradných orgánoch a komisiách.

Členmi Slovenského živnostenského zväzu sú:

1.           Cech kachliarov

2.           Cech kamenárov Slovenska

3.           Cech maliarov Slovenska

4.           Cech pekárov a cukrárov západného Slovenska

5.           Cech profesionálov pre deratizáciu,  dezinfekciu a dezinsekciu

6.           Cech strechárov Slovenska

7.           Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

8.           Slovenský podkúvačský cech


Viac informácií:  www.szz.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Slovenský živnostenský zväz, Lamačská cesta 3/c, 841 04 Bratislava


Tlačovú správu vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu: Tlačová správa

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.