Živnostenské podnikanie

Podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním v SR upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "živnostenský zákon").

Všetky povinné administratívne úkony súvisiace so začiatkom podnikania a niektoré úkony súvisiace s podnikateľskou činnosťou vybavíte na jednom mieste v Jednotnom kontaktnom mieste (JKM), (napr. ohlásiť živnosť, požiadať o zápis do obchodného registra, prihlásiť sa do systému povinného zdravotného poistenia, oznámiť zmeny, ukončiť podnikanie a pod.). Okrem týchto služieb poskytujú JKM aj podrobné informácie týkajúce sa vzniku oprávnenia na podnikanie.

Služby JKM sú bezplatné – potrebné formuláre, poplatky či adresy nájdete na stránke: http://www.minv.sk/?jednotne-kontaktne-miesta-v-sr, ktoré na Slovensku tvoria 49 pobočiek.

JEDNOTNÉ KONTAKTNÉ MIESTA (JKM) v Slovenskej republike vznikli na základe ustanovení Smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu za účelom uľahčenia vstupu slovenských a zahraničných záujemcov o podnikanie v oblasti služieb na slovenský trh. JKM vznikli vo všetkých členských štátoch EÚ a štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami dohody o EHP a spolu tvoria celoeurópsku sieť jednotných kontaktných miest pod názvom "EUGO Network".

Na stránke Ministerstva vnútra SR, Odbor Živnostenského podnikania nájdete dole Zoznam viazaných živností, Zoznam odporúčaných voľných živností a iné. Viac na: https://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie

Dôležité odkazy:

Živnostenský register www.zrsr.sk        
Obchodný register www.orsr.sk 

Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikanie môžu vykonávať buď jednotlivci (fyzické osoby) alebo aj obchodné spoločnosti (právnické osoby).

Podnikateľom, okrem osoby zapísanej v obchodnom registri a osoby, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, je aj osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Ide napr. o činnosť pri výkone povolaní lekárov, lekárnikov, veterinárnych lekárov, advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov, znalcov a tlmočníkov, overovateľov (audítorov) a daňových poradcov, reštaurátorov kultúrnych pamiatok, ďalej napr. prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby, poskytovanie sociálnych služieb a služieb zamestnanosti, medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, medzinárodná nákladná cestná doprava. Poskytovateľ týchto činností musí byť zapísaný v zozname - registri, ktorý vedie príslušná komora, ministerstvo, resp. iný ústredný orgán štátnej správy. (Taxatívny výpočet činností, ktoré sú zo živnostenského zákona vylúčené, obsahuje § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov). Podnikateľom je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu včítane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov a je zapísaná do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka na obecnom úrade.

Živnostenské podnikanie

Fyzické osoby alebo právnické osoby ohlásia svoju živnosť živnostenskému úradu (http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie), resp. požiadajú o vydanie koncesie živnostenský úrad, ktorý je miestne príslušný podľa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Pre zahraničnú osobu je príslušným živnostenský úrad v sídle  kraja podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo adresy miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby, príslušnosť živnostenského úradu v sídle kraja sa riadi podľa voľby zahraničnej osoby.

Fyzickým osobám ohlásením živnosti pri ohlasovacích živnostiach, resp. dňom doručenia koncesnej listiny pri koncesovaných živnostiach vzniká oprávnenie prevádzkovať živnosť.

Právnickým osobám - obchodným spoločnostiam (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť) a družstvu - ešte nezapísaným do obchodného registra, živnostenské oprávnenie vzniká až dňom zápisu do obchodného registra. Na žiadosť zakladateľov, príp. orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis slovenskej právnickej osoby do obchodného registra však živnostenský úrad vydá živnostenský list alebo koncesnú listinu ešte pred zápisom do tohto registra, ak právnická osoba preukáže, že bola založená. Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské oprávnenie, ktorými sú živnostenský list alebo koncesná listina, alebo iné podnikateľské oprávnenie. Obchodný register (www.orsr.sk) vedie okresný súd v sídle krajského sudu.

Elektronické podanie do obchodného registra

Podať návrh na zápis spoločnosti  do obchodného registra a uložiť listinu do zbierky listín je možné aj elektronickými prostriedkami v elektronickej podobe tlačiva, ktorá je zverejnená na internetovej stránke ústredného portálu verejnej správy (https://www.slovensko.sk/) tento návrh na prvozápis musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa. Elektronickými prostriedkami možno žiadať aj o vydanie výpisu z obchodného registra, kópie listiny zo zbierky listín alebo potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je. Žiadosť v týchto prípadoch nemusí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom (účinnosť od 1. augusta 2007).

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.