O nás

SZŽ vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov. SŽZ sa považuje za nástupnícku organizáciu Slovenského živnostenského zväzu, ktorý na Slovensku existoval do roku 1952, keď boli tieto inštitúcie a ich majetok znárodnené. Činnosť SŽZ posilnil projekt realizovaný s Remeselnou komorou TRIER, ktorý podporila nemecká vláda. Projekt bol zameraný na finančnú, materiálnu a personálnu pomoc, vytváranie nových regionálnych živnostenských spoločenstiev a cechov, ich posilnenie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a na pomoc pri zvyšovaní kvality remesiel.

SŽZ poskytuje poradensko-konzultačné služby svojim členom aj verejnosti, organizuje odborné semináre, pripravuje odborné publikácie. Príjmy zväzu tvoria členské príspevky, dotácie, prostriedky z projektovej spolupráce a príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti.

Za 25 rokov pôsobenia sme pomohli na Slovensku založiť 65 živnostenských spoločenstiev, alebo cechov a sme s nimi spolupracovali. Členská základňa sa tvorí v dvoch úrovniach, územná pôsobnosť - živnostenské spoločenstvá (ŽS) a profesná pôsobnosť - cechy.

SŽZ bol iniciátorom vzniku Slovenskej živnostenskej komory a svojou autoritou dotiahol prijatie takéhoto zákona v NR SR už v roku 1998 a účinne spolupracoval pri jej založení a rozbehu. Dnes združujeme 8 cechov a potenciál pre naše pôsobenie je veľký, keď v súčasnosti je registrovaných takmer 500.000 živnostníkov.

 SŽZ zastupuje a presadzuje záujmy svojich členov v snahe:

- zabezpečiť pre nich významné spoločenské postavenie;

- zrovnoprávniť ich v sociálnom dialógu v Slovenskej republike; 

- dosiahnuť ich rozvoj tak, aby mohli rovnocenne a aktívne pôsobiť v spoločnom trhu EÚ.

Počas nášho pôsobenia sme významne ovplyvnili formovanie podnikateľského prostredia na Slovensku, osobitne vo vzťahu k živnostníkom a malým podnikateľom.

Prezident SŽZ
Stanislav Čižmárik
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
 
Generálny sekretár
Miriam Bellušová
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
1. Viceprezident SŽZ
Ján Palenčár
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Viceprezident SŽZ
Bystrík Pripko
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Viceprezident SŽZ
Štefan Földes
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Viceprezident SŽZ
Ladislav Konkoly
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

Hlavné zámery Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) 2022 


SŽZ sa aktívne zapája do legislatívnych procesov a v prípade potreby iniciuje vyjednávania s predstaviteľmi vlády a ďalšími štátnymi orgánmi, aby sa zlepšili legislatívne a ekonomické podmienky na podnikanie pre živnostníkov, malé a stredné firmy (ďalej len „MSP“).

SŽZ usiluje o zlepšovanie sociálneho postavenia a sociálnej ochrany živnostníkov, ktorí tvoria významnú súčasť ekonomiky v krajine.

SŽZ poskytuje svojim členom informačný servis prostredníctvom pravidelného elektronického newslettra, webového sídla a sociálnych médií;  koordinuje spoločné aktivity členských organizácií vo vzťahu k inštitúciám štátneho, verejného a súkromného sektora; reprezentuje ich požiadavky a návrhy na úrovni vlády a parlamentu, ako aj v rôznych poradných orgánoch a komisiách.

SŽZ aktívne spolupôsobí v oblasti európskeho a národného sociálneho dialógu, je členom Európskej konfederácie staviteľov (EBC), zakladajúcim členom Slovak Business Agency, členom Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD).

 

Najdôležitejšie požiadavky SŽZ v oblasti legislatívy:


I. S ohľadom na vysokú infláciu a rast cien požadujeme zásadne zvýšiť výšku obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH zo súčasných 49.790 EUR na 85.000 EUR. Súčasná hranica nebola dlhodobo upravovaná a úplne sa vymyká aktuálnej ekonomickej situácií.

II. Požadujeme znížiť sadzby dane z pridanej hodnoty na tovary a služby poskytované v súvislosti

 • s výstavbou domov a bytov ako súčasť sociálnej politiky štátu a
 • renováciou a úpravou vrátane demolácie a rekonštrukcie a opravy bývania a súkromných obydlí;

v nadväznosti na smernicu Rady EÚ 2022/542 z 5. apríla 2022, a to na najnižšiu možnú úroveň sadzby počas celého obdobia pretrvávania energetickej a materiálovej krízy vyvolanej situáciou na Ukrajine, s cieľom podporiť stavebnú aktivitu v SR.

III. Vytvoriť podmienky pre uľahčenie generačnej výmeny v rodinných firmách a zmeniť nerovné daňové podmienky pre živnostníkov pri prevode majetku živnostníka na nástupcov  (v porovnaní s obchodnými spoločnosťami). Tento stav má negatívny vplyv na zachovanie vybudovaných hodnôt a ďalšiu činnosť podniku.

IV. Navrhujeme navýšiť limit paušálnych výdavkov pre fyzické osoby – podnikateľov aspoň na 29.800 EUR, čím by obsiahli skupinu podnikateľov s obratom do 50.000 EUR (súčasný limit pre príjmy mikrodaňovníka).

 

V rámci svojej činnosti sa SŽZ zameriava na tieto oblasti podnikateľského prostredia:


 1. Podpora podnikania a vyváženého podnikateľského prostredia

 • Navrhujeme zmeniť neobmedzené ručenie pre fyzické osoby podnikateľov
  na ručenie obmedzené, napr. do výšky 5.000 EUR (obdobne ako je obmedzené ručenie spoločníkov obchodných spoločností do výšky základného vkladu).
 • Podporujeme zelené verejné obstarávanie a také opatrenia, ktoré uľahčia zapojenie MSP do všetkých druhov obstarávaní. Dôležitým prvkom je zjednodušovanie procesu verejného obstarávania a jeho zrozumiteľnosť aj pre MSP.
 • Požadujeme aplikovať ako kritérium výberu najmä kvalitu a udržateľnosť obstarávaných prác a produktov a serióznosť a spoľahlivosť uchádzajúcich sa firiem.

 

2. Podpora odborného vzdelávania

 • Žiadame zaviesť reguláciu počtu prijímaných žiakov na jednotlivé druhy škôl a uprednostniť vyššími kvótami tie učebné odbory, ktoré sú pre potreby slovenského hospodárstva najpotrebnejšie. Nadmerné množstvo zriadených gymnázií odoberá šance zvýšiť počet žiakov na remeselných odboroch, ktorých je akútny nedostatok.
 • Podporujeme budovanie centier odbornej prípravy a nadpodnikových vzdelávacích centier pre jednotlivé, najmä stavebné remeslá, ako prostriedok pre podporu praktického vyučovania žiakov SOŠ v spolupráci s MSP a zároveň prostriedok pre rozvoj celoživotného vzdelávania v remeslách.
 • Podpora povedomia o učňovskom remeselnom vzdelávaní zo strany štátu je nedostatočná. Požadujeme výraznú finančnú podporu pre propagáciu výučby remesla, pre stavovské organizácie a ich členov.

 

3. Daňové podmienky

 • Navrhujeme zmeniť odpisové skupiny HIM pre všetkých podnikateľov tak, ako ich upravila novela Zákona o dani z príjmu 595/2003 Z.z. pre mikropodnikateľov.
  V súčasnosti platná odpisová skupina č. 6, kde je lehota odpisovania 40 rokov pre bytové budovy, hotely, administratívne budovy, budovy pre vzdelávanie a kultúru,  nezodpovedá reálnym potrebám obnovy majetku v rýchlo sa meniacom ekonomickom prostredí. Je tiež zásadnou prekážkou pre rozvoj nájomného bývania.
 • Požadujeme upraviť zákony o dani z príjmu, zákon o DPH a zákon o účtovníctve tak, aby do zdaniteľných príjmov a odvodu DPH vstupovali len reálne uhradené príjmy z vystavených faktúr v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve.

 

4. Sociálna ochrana živnostníkov

 • Požadujeme znížiť povinný odvod do rezervného fondu vo výške 4,75% na max. 2% pre fyzické osoby podnikateľov – SZČO (podobne ako platí štát za svojich poistencov) a presunúť túto časť povinných odvodov do fondu úrazového poistenia, čo zabezpečí fyzickým osobám - podnikateľom prístup k štátom garantovanému úrazovému poisteniu, rovnako ako majú zamestnanci.
 • Vyzývame zodpovedné inštitúcie na sledovanie úrazovosti SZČO, ktoré tvoria podstatnú časť pracujúcej sily v našej spoločnosti, a na prijatie potrebných opatrení pre ochranu SZČO v prípade pracovných úrazov minimálne na úrovni akú majú zamestnanci.
 • Navrhujeme prijať opatrenia k zvýšeniu informovanosti živnostníkov o možnostiach uzatvorenia dobrovoľného úrazového poistenia, nakoľko sa na nich nevzťahuje povinné úrazové poistenie Sociálnej poisťovne. Na rozdiel od pracujúcich v pracovnom pomere nie sú v prípade pracovného úrazu nijako poistne chránení.

 

5. Podpora zapojenia živnostníkov a MSP do aktivít Priemyslu 4.0

 • SŽZ vníma príležitosti a hrozby, ktoré pre tradičné podniky v oblasti remesiel, obchodu a služieb prinášajú požiadavky na digitálnu transformáciu procesov a produktov.
 • Zavádzanie nástrojov a technológií v rámci koncepcie Priemysel 4.0 sa prejavuje v nových požiadavkách na bezpečnosť a ochranu dát, v potrebe urýchlene zavádzať moderné digitálne a robotické technológie v oblasti výroby a marketingu a vytvárať na mieru ušité zákaznícke riešenia (Internet vecí, 3D tlač a pod.), ktoré sú v podmienkach MSP obzvlášť ťažko realizovateľné, z dôvodu ich odbornej, personálnej a finančnej náročnosti. Apelujeme preto na zodpovedné inštitúcie na Slovensku, aby vytvárali pre živnostníkov a malé podniky podporné programy pre uľahčenie prechodu a adaptáciu MSP na nové technológie a riešenia Priemyslu 4.0.

 

6. Podpora ochrany verejného zdravia a ochrany životného prostredia

 • SŽZ a MSP chcú prispievať k lepšej prosperite slovenskej spoločnosti a pociťujú spoločenskú zodpovednosť v oblasti ochrany verejného zdravia aj životného prostredia.
 • Požadujeme, aby príslušné úrady verejného zdravotníctva vydali vnútorné usmernenie na vykonávanie ochrannej deratizácie miest a obcí, nakoľko v súčasnosti sa celoplošná deratizácia v mnohých mestách vôbec nevykonáva.

 

7. Požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • Zdôrazňujeme potrebu zvyšovať informovanosť o povinnostiach živnostníka a zamestnávateľa z radov MSP v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).
 • Vyzývame zodpovedné inštitúcie na predĺženie revíznych lehôt pre vyhradené technické zariadenia a na zavedenie nástrojov pre odbremenenie zamestnávateľa od trestnej zodpovednosti v rámci BOZP.

 

V Bratislave, dňa 08.06.2022

 


 

Stanoviská k zákonom

Slovenský Živnostenský zväz v rámci tripartity posilňuje a presadzuje svoje aktivity. Prezident zväzu sa pravidelne zúčastňuje ako poradca na zasadnutiach RHSD SR, pričom sa aktívne predkladajú stanoviská k zákonom, ktoré sú predmetom rokovania najvyššej tripartity. SŽZ taktiež neustále pripomienkuje predkladané zákony a legislatívne zmeny, či už pomocou médií alebo na stretnutiach so zainteresovanými stranymi. Viackrát sa nám podarilo ovplyvniť rozhodnutia na najvyššej úrovni, k čomu významne pomohlo vytvorenie odborných komisií v rámci štruktúry zväzu.

Zvýšenie podpory štátu pre živnostníkov

SŽZ sa pravidelne stretáva s predsedom vlády a s vybranými rezortmi, pričom témou stretnutí a rokovaní sú významné otázky týkajúce sa podmienok podnikania členov SŽZ a ich neustáleho zlepšovania.  Neustále sa snažíme, aby boli podmienky živnostníkov aspoň zrovnoprávnené podmienky s veľkými a štátnymi podnikmi a aby bol vypracovaný hospodársky strategický program rozvoja spoločnosti, osobitne podpory malých a stredných podnikateľov s dlhodobým výhľadom.

Aktívny sociálny dialóg

Sociálny dialóg funguje na Slovensku na základe zákona o Kolektívnom vyjednávaní, Zákonníka práce, ako aj Zákona o RHSD SR a  je organizovaný na 3 úrovniach. Sociálnymi partnermi teda sú, vláda, Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR, ktorej členmi sú odborové organizácie z priemyslu a verejného sektora a APZD, ktorej členmi sú zamestnávateľské zväzy a združenia z priemyslu, verejného sektora, ale aj zo štátneho sektoru – jedným z týchto členov je aj Slovenský živnostenský zväz, ktorý pri kolektívnom vyjednávaní zastupuje záujmy svojich členov.

Aktuálne a dostupné informácie pre živnostníkov

Vďaka svojim partnerom, členom a mnohým aktivitám zabezpečuje SŽZ svojim členom najdôležitejšie aktuálne informácie, a to napríklad o hospodárskom živote a podmienkach podnikania, legislatívnych zmenách, sociálnom dialógu, minimálnej mzde či o tvorbe nových pracovných miest. Slovenský živnostenský zväz spolupracuje aj s viacerými zahraničnými partnermi a prináša tak informácie nielen zo Slovenska, ale aj z celej Európy.

Odborné vzdelávanie a príprava v remesle

Založenie Slovenského Živnostenského zväzu v roku 1992 a neskôr nadviazanie spolupráce s Remeselnou komorou Trier vytvorilo možnosti pre majstrovské vzdelávanie vo viacerých remeslách na Slovensku. Postupne sa pripravili kurzy pekárskych, stolárskych, strechárskych, kúrenárskych a kamenárskych majstrov. Do procesu prípravy sa veľmi úzko zapojili členské cechy zväzu, ktorých funkcionári, zamestnanci a spolupracovníci zabezpečovali transfer nemeckých podkladov a skúseností, preklady učebných textov, ich úpravu pre slovenské potreby a obohatenie o vlastné učebné bloky.

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.