O nás

SZŽ vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov. SŽZ sa považuje za nástupnícku organizáciu Slovenského živnostenského zväzu, ktorý na Slovensku existoval do roku 1952, keď boli tieto inštitúcie a ich majetok znárodnené. Činnosť SŽZ posilnil projekt realizovaný s Remeselnou komorou TRIER, ktorý podporila nemecká vláda. Projekt bol zameraný na finančnú, materiálnu a personálnu pomoc, vytváranie nových regionálnych živnostenských spoločenstiev a cechov, ich posilnenie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a na pomoc pri zvyšovaní kvality remesiel.

SŽZ poskytuje poradensko-konzultačné služby svojim členom aj verejnosti, organizuje odborné semináre, pripravuje odborné publikácie. Príjmy zväzu tvoria členské príspevky, dotácie, prostriedky z projektovej spolupráce a príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti.

Za 25 rokov pôsobenia sme pomohli na Slovensku založiť 65 živnostenských spoločenstiev, alebo cechov a sme s nimi spolupracovali. Členská základňa sa tvorí v dvoch úrovniach, územná pôsobnosť - živnostenské spoločenstvá (ŽS) a profesná pôsobnosť - cechy.

SŽZ bol iniciátorom vzniku Slovenskej živnostenskej komory a svojou autoritou dotiahol prijatie takéhoto zákona v NR SR už v roku 1998 a účinne spolupracoval pri jej založení a rozbehu. Dnes združujeme 14 cechov, ktoré reprezentujú takmer 20.000 pracovných miest. Potenciál pre naše pôsobenie je veľký, keď v súčasnosti je registrovaných takmer 400.000 živnostníkov.

 SŽZ zastupuje a presadzuje záujmy svojich členov v snahe:

- zabezpečiť pre nich významné spoločenské postavenie;

- zrovnoprávniť ich v sociálnom dialógu v Slovenskej republike; 

- dosiahnuť ich rozvoj tak, aby mohli rovnocenne a aktívne pôsobiť v spoločnom trhu EÚ.

Počas nášho pôsobenia sme významne ovplyvnili formovanie podnikateľského prostredia na Slovensku, osobitne vo vzťahu k živnostníkom a malým podnikateľom.

Prezident SŽZ
Stanislav Čižmárik
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
 
Generálny sekretár
Miriam Bellušová
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
1. Viceprezident SŽZ
Ján Palenčár
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Viceprezident SŽZ
Bystrík Pripko
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Viceprezident SŽZ
Štefan Földes
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
 
Viceprezident SŽZ
Jozef Vážny
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
 
Viceprezident SŽZ
Ladislav Konkoly
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

Hlavné zámery v činnosti SŽZ na rok 2020

SŽZ vyvíja  v prípade potreby tlak na vládu v rámci legislatívneho procesu, aby sa zlepšili podmienky na podnikanie pre živnostníkov, malé a stredné firmy1) (ďalej len „MSP“).

 

1. Podpora podnikania a vyváženého podnikateľského prostredia

 • Navrhujeme zmeniť neobmedzené ručenie pre fyzické osoby podnikateľov na ručenie obmedzené, napr. na 3.000 EUR (obdobne ako je obmedzené ručenie spoločníkov  obchodných spoločností).
 • Požadujeme, aby štát zabezpečil kontrolu výkonu živností  podľa vydaných živnostenských  listov, čím sa dospeje k odstráneniu  rozšírenej nelegálnej práce, ktorá poškodzuje vyvážené podnikateľské prostredie.  
 • Požadujeme legislatívne upraviť pojem zelené verejné obstarávanie a zavádzať také opatrenia, ktoré uľahčia zapojenie MSP1)  do všetkých druhov obstarávaní. Dôležitým prvkom je zjednodušenie procesu obstarávania a jeho zrozumiteľnosť aj pre MSP1). Požadujeme aplikovať ako kritérium výberu najmä kvalitu a udržateľnosť  obstarávaných prác  a produktov a serióznosť a spoľahlivosť uchádzajúcich sa firiem.
 • Požadujeme upraviť aktuálne podmienky platobného styku nasledovne:
  • a) splatnosť faktúr stanoviť zo zákona na max. 30 dní bez možnosti dohodnúť sa v zmluve inak, 
   b) špekulatívne úmyselné neuhradenie faktúry voči fyzickej osobe – podnikateľovi má byť vnímané ako trestný čin.  Je potrebné legislatívne posilniť možnosti vymáhania neuhradených pohľadávok fyzickej osobe- podnikateľovi, prijať opatrenia na znižovanie rizík vzniku druhotnej platobnej neschopnosti a účinné opatrenia pre lepšiu vymožiteľnosť úhrady faktúr.
 • Žiadame zachovať súčasné podmienky uspokojovania nárokov nezabezpečených veriteľov v reštrukturalizačnom konaní pri transpozícií novej európskej smernice o reštrukturalizácií a insolvencii do slovenskej legislatívy.

 

2. Podpora vzdelávania

 • Žiadame zaviesť reguláciu počtu prijímaných žiakov na jednotlivé druhy škôl a uprednostniť vyššími kvótami tie učebné odbory, ktoré sú pre potreby slovenského  hospodárstva najpotrebnejšie. Nadmerné množstvo zriadených gymnázií odoberá šance  zvýšiť počet žiakov na remeselných odboroch, ktorých je akútny nedostatok. 
 • Žiadame vybudovanie centier odbornej prípravy a nadpodnikových centier pre jednotlivé, najmä stavebné remeslá, ako prostriedok pre podporu praktického vyučovania  žiakov SOŠ v spolupráci s MSP1) a zároveň prostriedok pre rozvoj celoživotného vzdelávania v remeslách.

 

3. Podpora zvýšenia výstavby nájomných bytov

 • SŽZ požaduje rozšíriť štátom a samosprávou podporovanú výstavbu nájomných bytov o výstavbu nájomných bytov v súkromnom sektore.
 • Nájomné bývanie je hnacím motorom rastu hospodárstva a nástrojom pre zvyšovanie kvality života obyvateľstva. Ponuka nájomných bytov podporuje mobilitu pracovnej sily a má potenciál zmierniť vplyvy cyklického vývoja v stavebníctve.

 

4. Daňové podmienky

 • Navrhujeme zmeniť odpisové skupiny HIM pre všetkých podnikateľov tak, ako ich upravila novela Zákona o dani z príjmu 595/2003 Z.z. platná od r. 2020 pre mikropodnikateľov.  V súčasnosti platná odpisová lehota 40 rokov pre nevýrobné budovy nezodpovedá reálnym potrebám obnovy majetku v rýchlo sa meniacom ekonomickom prostredí. Je zásadnou prekážkou pre rozvoj nájomného bývania.
 • Navrhujeme zmeniť  pravidlá odpočtu daňovej straty pre všetkých MSP1)  tak  ako ich upravila novela Zákona o dani z príjmu 595/2003 Z.z. platná od r. 2020  pre mikrodaňovníkov, ktorí si môžu od roku 2021 daňovú stratu umoriť až do výšky celého základu dane, na rozdiel od ostatných spoločností, ktoré majú túto možnosť len do výšky 50 % z ich základu dane.
 • Požadujeme upraviť pravidlá určovania základu dane z príjmov v podvojnom účtovníctve tak, aby sa zohľadňovali len príjmy zo skutočne uhradených faktúr.
 • Navrhujeme prehodnotiť ďalšie zvýšenie limitu paušálnych výdavkov pre fyzické osoby – podnikateľov na max. sumu 29.800 EUR, čím by obsiahli skupinu podnikateľov s obratom do 49.790 EUR (limit pre povinnú registráciu za platiteľa  DPH).
 • Navrhujeme, aby výšku preddavkov na daň z príjmu FO vypočítal a oznámil daňovníkovi príslušný Daňový úrad (obdobne ako to robí SP a ZP), nakoľko výpočet preddavkov je komplikovaný a často dochádza k chybným výpočtom.
 • Navrhujeme zvýšiť hranicu na uplatnenie odpočítateľnej položky za preukázateľne zaplatené príspevky na Doplnkové dôchodkové poistenie (III. pilier) na sumu 600,-€  ročne.

 

5. Sociálna situácia živnostníkov a MSP 1)  

 • SŽZ sa usiluje o zlepšovanie postavenia živnostníkov v spoločnosti, ktorí tvoria významnú súčasť ekonomiky v krajine. 
 • Venujeme zvýšenú pozornosť problematike rodinných firiem, najmä z hľadiska generačnej výmeny v rodinných firmách, ktorá je sprevádzaná delením podielov spoločnosti a dedením majetku rodiny. Tento proces má výrazný vplyv na zachovanie vybudovaných hodnôt a pokračovanie činnosti podniku.
 • Požadujeme znížiť povinný odvod do rezervného fondu vo výške 4,75% na max. 2% pre fyzické osoby podnikateľov – SZČO (podobne ako platí štát za svojich poistencov)  a presunúť túto časť povinných odvodov do fondu úrazového poistenia, čo  zabezpečí  fyzickým osobám - podnikateľom prístup k štátom garantovanému úrazovému poisteniu, rovnako ako majú zamestnanci.  
 • Navrhujeme prijať opatrenia k zvýšeniu informovanosti živnostníkov o možnostiach uzatvorenia dobrovoľného úrazového poistenia, nakoľko sa na nich nevzťahuje povinné úrazové poistenie  Sociálnej poisťovne.  Na rozdiel od pracujúcich v pracovnom pomere nie sú v prípade pracovného úrazu nijako poistne chránení. 

 

6. Podpora remesiel v legislatíve, aj v praxi

 • SŽZ so znepokojením sleduje snahy o presun remeselných živností do voľných živností. Podmienkou výkonu remeselnej živnosti má byť vyučenie v odbore, alebo  preukázanie odbornej spôsobilosti prostredníctvom akreditovaných odborných organizácií v záujme zachovania kvality remesla.
 • Podpora povedomia o učňovskom remeselnom vzdelávaní  zo strany štátu  je nedostatočná. Požadujeme  výraznú finančnú podporu pre propagáciu výučby remesla, pre stavovské organizácie a ich členov.
 • Požadujeme zaviesť povinné členstvo vykonávateľov remeselnej živnosti v stavovských organizáciách, ktoré  zabezpečujú  kontinuálne odborné vzdelávanie v remeselnom povolaní.

 

7. Podpora členov SŽZ a získavanie nových členov SŽZ

 • SŽZ poskytuje svojim členom informačný servis prostredníctvom pravidelného elektronického newslettra, koordinuje spoločné aktivity členských organizácií vo vzťahu k inštitúciám štátneho, verejného a súkromného sektora, reprezentuje ich požiadavky a návrhy na úrovni vlády a parlamentu.
 • SŽZ aktívne spolupôsobí v oblasti európskeho sociálneho dialógu, je členom Európskej konfederácie staviteľov (EBC),  zakladajúcim členom Slovak Business Agency a reprezentuje MSP1)   v rôznych poradných orgánoch a komisiách.
 • Aktívne oslovujeme organizácie združujúce malé a stredné podniky v rôznych profesiách a sektoroch a rokujeme o možnostiach členstva a spolupráce so SŽZ.

 

8. Podpora zapojenia živnostníkov a MSP 1) do aktivít Priemyslu 4.0 

 • SŽZ vníma príležitosti a hrozby, ktoré pre tradičné podniky v oblasti remesiel, obchodu a služieb prináša prebiehajúca digitálna revolúcia.  
 • Zavádzanie nástrojov a technológií v rámci koncepcie Priemysel 4.0 sa prejavuje v nových požiadavkách na bezpečnosť a ochranu dát,  v potrebe urýchlene zavádzať moderné digitálne a robotické technológie v oblasti výroby a marketingu a vytvárať na mieru ušité zákaznícke riešenia (Internet vecí, 3D tlač a pod.), ktoré sú v podmienkach MSP1) obzlvášť ťažko realizovateľné, z dôvodu ich odbornej, personálnej a finančnej náročnosti.
 • Apelujeme preto na zodpovedné inštitúcie na Slovensku, aby vytvárali pre živnostníkov a malé podniky podporné programy pre uľahčenie prechodu  a adaptáciu  MSP1)  na nové technológie a riešenia Priemyslu 4.0.

 

9.  Podpora ochrany verejného zdravia a ochrany životného prostredia

 • SŽZ a MSP 1) chcú prispievať k lepšej prosperite slovenskej spoločnosti a pociťujú spoločenskú zodpovednosť  v oblasti ochrany verejného zdravia aj životného prostredia. 
 • Požadujeme, aby príslušné úrady verejného zdravotníctva vydali vnútorné usmernenie na vykonávanie ochrannej deratizácie miest a obcí, nakoľko v súčasnosti sa celoplošná deratizácia v mnohých mestách vôbec nevykonáva. 
 • Navrhujeme zaviesť osobitnú formu odbornej spôsobilosti pre vykonávateľov  tzv. „plynovania“ (postup pri ochrane skladov obilia, vrátane štátnych hmotných rezerv pred škodcami) a stanoviť osobitný druh „odbornej prípravy“,  „aktualizačnej odbornej prípravy“ ako i osobitný druh skúšky pre tento špecifický druh vysoko rizikovej práce s toxickými látkami pri regulácii živočíšnych škodcov. 
 • Podporujeme inovatívne MSP1) , ktoré vyvíjajú nové riešenia na báze obnoviteľných zdrojov energií a usilujeme sa o uľahčenia zavádzania týchto riešení aj prostredníctvom zeleného verejného obstarávania, s cieľom napomôcť k plneniu Európskeho ekologického dohovoru (Green Deal).

 

10. Požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • Požadujeme zlepšiť informovanosť  o povinnostiach živnostníka a zamestnávateľa  z radov  MSP1)  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).
 • Vyzývame zodpovedné inštitúcie na sledovanie úrazovosti SZČO, ktoré tvoria podstatnú časť  pracujúcej sily v našej spoločnosti a na prijatie potrebných opatrení pre ochranu SZČO v prípade pracovných úrazov minimálne na úrovni akú majú zamestnanci.
 • Vyzývame zodpovedné inštitúcie na zavedenie  nástrojov pre odbremenenie zamestnávateľa  od trestnej zodpovednosti v rámci BOZP. 

 

1) podnikateľské subjekty, ktoré spĺňajú definíciu malých a stredných podnikov (MSP) v zmysle definície uvedenej v prílohe I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným  trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie L 187,26.6.2014, s. 1-78; 

 

Stanoviská k zákonom

Slovenský Živnostenský zväz v rámci tripartity posilňuje a presadzuje svoje aktivity. Prezident zväzu sa pravidelne zúčastňuje ako poradca na zasadnutiach RHSD SR, pričom sa aktívne predkladajú stanoviská k zákonom, ktoré sú predmetom rokovania najvyššej tripartity. SŽZ taktiež neustále pripomienkuje predkladané zákony a legislatívne zmeny, či už pomocou médií alebo na stretnutiach so zainteresovanými stranymi. Viackrát sa nám podarilo ovplyvniť rozhodnutia na najvyššej úrovni, k čomu významne pomohlo vytvorenie odborných komisií v rámci štruktúry zväzu.

Zvýšenie podpory štátu pre živnostníkov

SŽZ sa pravidelne stretáva s predsedom vlády a s vybranými rezortmi, pričom témou stretnutí a rokovaní sú významné otázky týkajúce sa podmienok podnikania členov SŽZ a ich neustáleho zlepšovania.  Neustále sa snažíme, aby boli podmienky živnostníkov aspoň zrovnoprávnené podmienky s veľkými a štátnymi podnikmi a aby bol vypracovaný hospodársky strategický program rozvoja spoločnosti, osobitne podpory malých a stredných podnikateľov s dlhodobým výhľadom.

Aktívny sociálny dialóg

Sociálny dialóg funguje na Slovensku na základe zákona o Kolektívnom vyjednávaní, Zákonníka práce, ako aj Zákona o RHSD SR a  je organizovaný na 3 úrovniach. Sociálnymi partnermi teda sú, vláda, Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR, ktorej členmi sú odborové organizácie z priemyslu a verejného sektora a AZZZ SR, ktorej členmi sú zamestnávateľské zväzy a združenia z priemyslu, verejného sektora, ale aj zo štátneho sektoru – jedným z týchto členov je aj Slovenský živnostenský zväz, ktorý pri kolektívnom vyjednávaní zastupuje záujmy svojich členov.

Aktuálne a dostupné informácie pre živnostníkov

Vďaka svojim partnerom, členom a mnohým aktivitám zabezpečuje SŽZ svojim členom najdôležitejšie aktuálne informácie, a to napríklad o hospodárskom živote a podmienkach podnikania, legislatívnych zmenách, sociálnom dialógu, minimálnej mzde či o tvorbe nových pracovných miest. Slovenský živnostenský zväz spolupracuje aj s viacerými zahraničnými partnermi a prináša tak informácie nielen zo Slovenska, ale aj z celej Európy.

Odborné vzdelávanie a príprava v remesle

Založenie Slovenského Živnostenského zväzu v roku 1992 a neskôr nadviazanie spolupráce s Remeselnou komorou Trier vytvorilo možnosti pre majstrovské vzdelávanie vo viacerých remeslách na Slovensku. Postupne sa pripravili kurzy pekárskych, stolárskych, strechárskych, kúrenárskych a kamenárskych majstrov. Do procesu prípravy sa veľmi úzko zapojili členské cechy zväzu, ktorých funkcionári, zamestnanci a spolupracovníci zabezpečovali transfer nemeckých podkladov a skúseností, preklady učebných textov, ich úpravu pre slovenské potreby a obohatenie o vlastné učebné bloky.