O nás

SZŽ vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov. SŽZ sa považuje za nástupnícku organizáciu Slovenského živnostenského zväzu, ktorý na Slovensku existoval do roku 1952, keď boli tieto inštitúcie a ich majetok znárodnené. Činnosť SŽZ posilnil projekt realizovaný s Remeselnou komorou TRIER, ktorý podporila nemecká vláda. Projekt bol zameraný na finančnú, materiálnu a personálnu pomoc, vytváranie nových regionálnych živnostenských spoločenstiev a cechov, ich posilnenie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a na pomoc pri zvyšovaní kvality remesiel.

SŽZ poskytuje poradensko-konzultačné služby svojim členom aj verejnosti, organizuje odborné semináre, pripravuje odborné publikácie. Príjmy zväzu tvoria členské príspevky, dotácie, prostriedky z projektovej spolupráce a príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti.

Za 25 rokov pôsobenia sme pomohli na Slovensku založiť 65 živnostenských spoločenstiev, alebo cechov a sme s nimi spolupracovali. Členská základňa sa tvorí v dvoch úrovniach, územná pôsobnosť - živnostenské spoločenstvá (ŽS) a profesná pôsobnosť - cechy.

SŽZ bol iniciátorom vzniku Slovenskej živnostenskej komory a svojou autoritou dotiahol prijatie takéhoto zákona v NR SR už v roku 1998 a účinne spolupracoval pri jej založení a rozbehu. Dnes združujeme 14 cechov, ktoré reprezentujú takmer 20.000 pracovných miest. Potenciál pre naše pôsobenie je veľký, keď v súčasnosti je registrovaných takmer 400.000 živnostníkov.

 SŽZ zastupuje a presadzuje záujmy svojich členov v snahe:

- zabezpečiť pre nich významné spoločenské postavenie;

- zrovnoprávniť ich v sociálnom dialógu v Slovenskej republike; 

- dosiahnuť ich rozvoj tak, aby mohli rovnocenne a aktívne pôsobiť v spoločnom trhu EÚ.

Počas nášho pôsobenia sme významne ovplyvnili formovanie podnikateľského prostredia na Slovensku, osobitne vo vzťahu k živnostníkom a malým podnikateľom.

Prezident SŽZ
Stanislav Čižmárik
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
 
Generálny sekretár
Miriam Bellušová
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
1. Viceprezident SŽZ
Ján Palenčár
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Viceprezident SŽZ
Bystrík Pripko
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Viceprezident SŽZ
Štefan Földes
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Viceprezident SŽZ
Tibor Pásztor
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Viceprezident SŽZ
Jozef Vážny
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Viceprezident SŽZ
Branislav Masár
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Viceprezident SŽZ
Ladislav Konkoly
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

Hlavné zámery v činnosti SŽZ na rok 2017

 

Podpora podnikania a vyváženého podnikateľského prostredia

 

1. SŽZ bude v prípade potreby vyvíjať tlak na vládu v rámci legislatívneho procesu, aby sa zlepšili podmienky na podnikanie pre malé firmy a živnostníkov.

2. Navrhujeme zmeniť neobmedzené ručenia pre fyzické osoby podnikateľov na ručenie obmedzené na 3.000 EUR (obdobne ako obmedzené ručenie obchodných spoločností).

3. Požadujeme, aby sa uskutočňovali účinné opatrenia na zamedzenie čiernej práce sústavnými, opakovanými kontrolami, vo všetkých oblastiach národného hospodárstva, najmä v oblasti stavebníctva.

4. Požadujeme, aby štát zabezpečil kontrolu výkonu živností  podľa živnostenských  listov, čím sa dospeje k odstráneniu  rozšírenej nelegálnej práce, čo poškodzuje
vyvážené podnikateľské prostredie.

5. Pre vyvážené podnikateľské prostredie je potrebné odstrániť neúmerný tlak na najnižšiu cenu a zaviesť kritériá kvality vykonávaných prác a serióznosti firmy do všetkých druhov obstarávaní. V zahraničí je bežné, že najdrahšia a najlacnejšia ponuka sa zo súťaže vylučujú, čo vedie k serióznosti pri vystavovaní ponúk.

6. Odporúčame rozšíriť pôsobnosť jednotných kontaktných miest o poskytovanie informácií pre začínajúcich podnikateľov ohľadom daňových povinností, odvodových
povinností, ale aj upozorňovať aj na potrebu uzatvorenia dobrovoľného úrazového poistenia, nakoľko sa na nich nevzťahuje povinné úrazové poistenie Sociálnej poisťovne

7. Požadujeme upraviť aktuálne podmienky platobného styku nasledovne:
a) splatnosť faktúr má byť zákonom stanovená na max. 30 dní bez možností zmluvnej dohody.
b) špekulatívne neuhradenie faktúry voči fyzickej osobe – podnikateľovi má byť vnímané ako trestný čin, podobne ako krádež.  Je potrebné legislatívne posilniť možnosti vymáhania neuhradených pohľadávok fyzickej osobe- podnikateľovi a radikálne riešiť vymožiteľnosť úhrady faktúr.
c) Požadujeme upraviť legislatívu tak, že štát umožní vykonať úhradu DPH až po zaplatení faktúry bez ohľadu na výšku obratu živnostníka

 

Podpora remesiel

 

1. SŽZ nie je spokojný s uplatňovaním zákona o duálnom vzdelávaní v praxi v oblasti remesiel. Súčasné pravidlá sú nastavené tak, že vyhovujú iba veľkým firmám. Požadujeme zmeniť podmienky duálneho vzdelávania tak, aby boli vyhovujúce  aj pre malých podnikateľov.

2. Remeselné živnosti sú typické remeslá, ktorých výsledkom je výrobok alebo služba, majú  dlhodobú históriou na Slovensku a sú vykonávané takmer výlučne formou SZČO. Nie všetky Remeselné živnosti sú uvedené v Prílohe č. 1 k zákonu č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní. Preto žiadame doplniť zoznam o remeslá, ktoré vyjdú z konsenzu vládnych a stavovských organizácií a sú spoločnosťou požadované aj z dôvodu diverzifikácie NH.

3. Žiadame čo najskôr zrušiť niektoré voľné živnosti, alebo zrušiť paralelne definované Voľné živnosti k remeselným živnostiam, napr. živnosť Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Ďalej žiadame upraviť a premenovať niektoré voľné živnosti, napr. živnosti Kladenie dlážkových krytín suchou cestou;  Maliarske, natieračské, tapetárske práce.

 

Podpora vzdelávania

 

1. Podpora povedomia o učňovskom remeselnom vzdelávaní  zo strany štátu  je nedostatočná. Požadujeme  výraznú finančnú podporu pre propagáciu výučby remesla, pre stavovské organizácie a ich členov.

2. Žiadame zaviesť reguláciu množstiev prijímaných žiakov na jednotlivé druhy škôl a uprednostniť vyššími kvótami tie odbory, ktoré sú pre potreby slovenského  hospodárstva najpotrebnejšie. Nadmerné množstvo zriadených gymnázií odoberá šance zvýšiť počet žiakov na remeselných odboroch, ktorých je akútny nedostatok.

3. Žiadame vybudovanie centier odbornej prípravy pre jednotlivé remeslá ako prostriedok pre podporu  výučby absolventov SOŠ v malých podnikoch.

4. V súlade s koncepciou „Učiace sa Slovensko“ navrhujeme zaviesť  do vzdelávacieho systému majstrovské vzdelávanie a zavedenie majstrovských skúšok do systému kvalifikačného rámca.

 

Podpora zvýšenia objemu výstavby nájomných bytov

 

1. SŽZ požaduje rozšíriť štátom a samosprávou podporovanú výstavbu nájomných bytov ako hnací motor rastu hospodárstva a nástroj pre zvyšovanie kvality života obyvateľstva.

 

Sociálna situácia živnostníkov a MSP

 

1. SŽZ sa bude usilovať o zlepšovanie postavenie živnostníka v spoločnosti, ako významnej súčasti ekonomiky v krajine.

2. Chceme zlepšovať situáciu živnostníka, ktorý sa podieľa na HDP, má povinné platby do fondov sociálneho zabezpečenia, ale v konečnom dôsledku je z neho chudobný
dôchodca.

3. Požadujeme zrušiť povinný odvod do garančného fondu vo výške 4,75% pre fyzické osoby podnikateľov, mikropodniky a malé podniky (nakoľko inštitút hromadného prepúšťania sa  u nich nedá uplatniť a tak sú prispievateľom pre veľké spoločnosti).

4. Navrhujeme prijať opatrenia k zvýšeniu informovanosti živnostníkov o možnostiach uzatvorenia individuálneho úrazového poistenia, nakoľko na rozdiel od pracujúcich v pracovnom pomere nie sú v prípade pracovného úrazu nijako poistne chránení. Rovnako je potrebné zvyšovať povedomie o rizikách, pokiaľ živnostník nie je sociálne poistený (strata nároku alebo znížený nárok na rôzne druhy dôchodkov).

 

Proces reštrukturalizácie a úpadku firiem

 

1. SŽZ požaduje zaviesť povinnosti uvádzať v obchodnom mene spoločnosti označenie právneho stavu spoločnosti počas celej doby plnenia reštrukturalizačného plánu (5  rokov), teda nielen počas prebiehajúceho reštrukturalizačného konania, napr. v tvare „XYZ, a.s. reštrukturalizovaná“.

2. Navrhujeme, aby meno zaniknutej firmy z dôvodu úpadku nemohlo byť používané v žiadnej forme, s príponami, či predponami na dobu neurčitú (alebo na 100 rokov). Zamedzí sa tým nekalým podvodným konaniam nezodpovedných firiem, čo povedie k zlepšeniu podnikateľského prostredia.

3. Navrhujeme posilniť  postavenie nezabezpečeného veriteľa – fyzickej osoby podnikateľa  - v procese reštrukturalizácie a/alebo konkurzu  právnickej osoby, pre ktorú dodával služby a tovar (subdodávateľský vzťah).

4. Požadujeme zrušenie alebo významnú zmenu zákona o reštrukturalizácii, nakoľko súčasný legislatívny stav je výrazne v neprospech malých a stredných podnikateľov a tak ako sa dnes vykonáva, možno zachráni jednu firmu, ale privedie do problémov a zlikviduje mnoho ďalších.

 

Živnostenský zákon, zmeny v prílohách

 

1. SŽZ so znepokojením sleduje tlak vlády na presun remeselných živností do voľných, alebo ohlasovacích živností. Požadujeme nápravu v tejto oblasti v záujme zachovania kvality remesla.

2. Podmienkou výkonu remeselnej živnosti musí byť preukázanie odbornej spôsobilosti prostredníctvom akreditovaných odborných organizácií.

3. Podporujeme povinné členstvo vykonávateľov remeselnej živnosti v stavovských organizáciách, ktoré  zabezpečujú  kontinuálne odborné vzdelávanie svojich členov.

 

Pracovno-právne podmienky a opatrenia proti nelegálnej práci

 

1. Požadujeme prehodnotiť povinnosť podnikateľa zisťovať, či zamestnanci jeho dodávateľa nevykonávajú nelegálnu prácu po jednom roku od jej zavedenia z pohľadu vplyvov na podnikateľské prostredie.

2. Podporujeme predĺženie lehoty na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne z 1 dňa na 8 dní.

3. Požadujeme predĺžiť lehotu na splnenie povinnosti zamestnávateľa predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia na 30 dní, namiesto súčasných troch dní od skončenia pracovného pomeru.

 

Daňové podmienky

 

1. Navrhujeme zmeniť odpisové skupiny HIM tak, aby boli opäť len 4. V súčasnosti platná odpisová lehota 40 rokov pre nevýrobné budovy je neprimeraná dĺžke produktívneho života človeka.

2. Požadujeme upraviť daňovú sadzbu dane z príjmov FO v prípade základu dane prevyšujúceho 35.000 EUR na  úroveň 19%. Toto odstráni súčasné demotivačné hranice základu dane z príjmov FO, keď  je fyzická osoba – podnikateľ s prosperujúcim podnikom  „postihovaná“ najvyššou daňovou sadzbou (25%), pričom právnické osoby majú max. hranicu pri 21%.

3. Požadujeme zvýšiť limity na daňovú odpočítateľnosť straty pre malých a stredných podnikateľov.

4. Navrhujeme prehodnotiť ďalšie zvýšenie paušálnych výdavkov pre fyzické osoby – podnikateľov, tak, aby obsiahli väčšiu skupinu podnikateľov.

 

Legislatívny rámec služieb zdieľanej ekonomiky

 

1. SŽZ požaduje, aby bol legislatívne vymedzený priestor pre štandardné a podnikateľsky vyvážené fungovanie zdieľanej, alebo tzv. kolaboratívnej ekonomiky. Sme znepokojení zneužívaním názvu zdieľaná ekonomika na obyčajné podvodné podnikanie, ktoré poškodzuje poctivých podnikateľov.

2. Je potrebné , aby štát zabezpečil dodržiavanie všeobecne záväzných daňových a odvodových povinností, ďalej na ochranu spotrebiteľa, ako aj na plnenie odborných náležitostí od poskytovateľov služieb tzv.zdieľanej ekonomiky.

Schválené delegátmi členských  živnostenských spoločenstiev a cechov na zasadnutí Snemu SŽZ dňa 26.05.2017.

 

Stanoviská k zákonom

Slovenský Živnostenský zväz v rámci tripartity posilňuje a presadzuje svoje aktivity. Prezident zväzu sa pravidelne zúčastňuje ako poradca na zasadnutiach RHSD SR, pričom sa aktívne predkladajú stanoviská k zákonom, ktoré sú predmetom rokovania najvyššej tripartity. SŽZ taktiež neustále pripomienkuje predkladané zákony a legislatívne zmeny, či už pomocou médií alebo na stretnutiach so zainteresovanými stranymi. Viackrát sa nám podarilo ovplyvniť rozhodnutia na najvyššej úrovni, k čomu významne pomohlo vytvorenie odborných komisií v rámci štruktúry zväzu.

Zvýšenie podpory štátu pre živnostníkov

SŽZ sa pravidelne stretáva s predsedom vlády a s vybranými rezortmi, pričom témou stretnutí a rokovaní sú významné otázky týkajúce sa podmienok podnikania členov SŽZ a ich neustáleho zlepšovania.  Neustále sa snažíme, aby boli podmienky živnostníkov aspoň zrovnoprávnené podmienky s veľkými a štátnymi podnikmi a aby bol vypracovaný hospodársky strategický program rozvoja spoločnosti, osobitne podpory malých a stredných podnikateľov s dlhodobým výhľadom.

Aktívny sociálny dialóg

Sociálny dialóg funguje na Slovensku na základe zákona o Kolektívnom vyjednávaní, Zákonníka práce, ako aj Zákona o RHSD SR a  je organizovaný na 3 úrovniach. Sociálnymi partnermi teda sú, vláda, Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR, ktorej členmi sú odborové organizácie z priemyslu a verejného sektora a AZZZ SR, ktorej členmi sú zamestnávateľské zväzy a združenia z priemyslu, verejného sektora, ale aj zo štátneho sektoru – jedným z týchto členov je aj Slovenský živnostenský zväz, ktorý pri kolektívnom vyjednávaní zastupuje záujmy svojich členov.

Aktuálne a dostupné informácie pre živnostníkov

Vďaka svojim partnerom, členom a mnohým aktivitám zabezpečuje SŽZ svojim členom najdôležitejšie aktuálne informácie, a to napríklad o hospodárskom živote a podmienkach podnikania, legislatívnych zmenách, sociálnom dialógu, minimálnej mzde či o tvorbe nových pracovných miest. Slovenský živnostenský zväz spolupracuje aj s viacerými zahraničnými partnermi a prináša tak informácie nielen zo Slovenska, ale aj z celej Európy.

Odborné vzdelávanie a príprava v remesle

Založenie Slovenského Živnostenského zväzu v roku 1992 a neskôr nadviazanie spolupráce s Remeselnou komorou Trier vytvorilo možnosti pre majstrovské vzdelávanie vo viacerých remeslách na Slovensku. Postupne sa pripravili kurzy pekárskych, stolárskych, strechárskych, kúrenárskych a kamenárskych majstrov. Do procesu prípravy sa veľmi úzko zapojili členské cechy zväzu, ktorých funkcionári, zamestnanci a spolupracovníci zabezpečovali transfer nemeckých podkladov a skúseností, preklady učebných textov, ich úpravu pre slovenské potreby a obohatenie o vlastné učebné bloky.