Orgány SŽZ a členovia

Orgány SŽZ

Prezídium Slovenského živnostenského zväzu

1. Prezídium SŽZ je kolektívnym výkonným orgánom SŽZ v čase medzi zasadnutiami Rady SŽZ.
2. Prezídium SŽZ má najmenej päť členov, tvoria ho Prezident, 1. viceprezident a viceprezidenti SŽZ. Prezídium SŽZ zasadá najmenej raz za štvrťrok.
3. Do pôsobnosti Prezídia SŽZ patrí najmä:
•   Zo svojich členov voliť na obdobie štyroch rokov a odvolávať Prezidenta a 1. viceprezidenta SŽZ.
•   Rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa činnosti SŽZ medzi zasadnutiami Rady SŽZ.
•   Zabezpečovať operatívny výkon podnikateľských aktivít SŽZ a výkon práv a povinností vyplývajúcich z finančnej a majetkovej účasti v iných právnych subjektoch.

 

Prezídium SŽZ

Meno Zastupujúci ŽS/cech
ČIŽMÁRIK Stanislav, prezident Cech strechárov Slovenska
PALENČÁR Ján, 1. viceprezident Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska
PRIPKO Bystrík, viceprezident Cech kamenárov Slovenska
FÖLDES Štefan, viceprezident Cech pekárov a cukrárov Západného Slovenska
ŠKUBLOVÁ Anna, viceprezidentka Asociácia správcov registratúry
KONKOLY Ladislav, viceprezident Cech maliarov Slovenska

 


 Dozorná rada Slovenského živnostenského zväzu

1. Dozorná rada SŽZ je najvyšší kontrolný orgán SŽZ.
2. Dozorná rada SŽZ zasadá najmenej dva razy do roka.
3. Dozorná rada SŽZ má najmenej troch členov, pričom aspoň dve tretiny členov dozornej rady musia byť zároveň členmi SŽZ.
4. Predseda Dozornej rady SŽZ sa zúčastňuje na zasadnutiach Rady SŽZ s hlasom poradným.

 

Meno Zastupujúci ŽS/cech
JAKABÍKOVÁ Zuzana, predsedníčka DR Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska
BOLÍK Vladimír, člen DR Cech maliarov Slovenska
TRŠO Martin, člen DR Cech kachliarov

 


 Snem Slovenského živnostenského zväzu

1. Najvyšším orgánom SŽZ je Snem SŽZ, zložený z delegátov, ktorých nominujú jednotliví členovia SŽZ (cechy a združenia) podľa určeného kľúča.
2.   Snem SŽZ je oprávnený rokovať o všetkých veciach týkajúcich sa činnosti SŽZ, najmä:
•    schvaľuje Stanovy SŽZ, ich zmeny a doplnky,
•    schvaľuje hlavné smery činnosti SŽZ,
•    volí a odvoláva na štvorročné volebné obdobie najmenej troch členov Dozornej rady SŽZ,
•    berie na vedomie informáciu o delegovaní členov Rady SŽZ členmi SŽZ,
•    schvaľuje rozpočet SŽZ na príslušný kalendárny rok,
•    prerokováva a schvaľuje správu o hospodárení SŽZ a správu Dozornej rady SŽZ,
•    stanovuje výšku členského príspevku pre PO aj FO  na nasledujúci kalendárny rok,
•    berie na vedomie vznik a zánik členstva a rozhoduje o odvolaní alebo vylúčení člena,
•    udeľuje čestné členstvo.
3.  Snem SŽZ zasadá najmenej raz za kalendárny rok.

 

Členovia

 

Cech profesionálov DDD

Cech profesionálov pre deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu je v zmysle ustanovení § 2 a 19 ods. 1 Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení občianskym združením. Cech bol založený v decembri v roku 1991 a pôvodne mal 11 členov. Je dobrovoľnou neziskovou organizáciou, ktorá vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. Napriek relatívne malej členskej základni si vybudoval cech autoritu a uznanie ako reprezentant občianskeho profesného združenia v DDD na Slovensku, u centrálnych a regionálnych štátnych a samosprávnych orgánov, odborných inštitúcií, firiem DDD, výrobcov a distribútorov prípravkov DDD, masmédií a ďalších domácich a zahraničných partnerov. Pre poskytovateľov služieb v regulácii škodcov, živnostníkom a odborným firmám pomáha hájiť ich záujmy voči úradom. Zastupuje slovenských profesionálov na medzinárodnej úrovni.

 

 

Cech kachliarov

Cech kachliarov je profesijné združenie, ktoré napomáha záujemcom o realizáciu krbu, kachľovej pece či sporáku v zorientovaní sa na slovenskom kachliarskom trhu, a tým ich chránili od možných problémov, či už s funkčnosťou, alebo aj požiarnou bezpečnosťou konkrétneho diela. Je v záujme serióznych kachliarov aby pri kolaudácii domu bola okrem revíznej správy komínového telesa vyžadovaná aj odborná spôsobilosť kachliarskej firmy, ktorá dielo realizovala.

 

 

Cech kamenárov Slovenska

Cechmajster: Ján Krtík

Webstránka: -

Kontaktné údaje:

Pod amfiteátrom 7     
934 01  Levice
tel.: 036 / 631 69 71
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Cech kamenárov Slovenska vznikol v roku 1992. Ide o jednu z prvých dobrovoľných profesijných organizácii na Slovensku. Združuje Živnostníkov, ktorí pôsobia v oblasti kamenárskeho remesla a kamenosochárstva. Svojim členom umožňuje získavať najnovšie poznatky z oblasti ťažby a spracovania kameňa. Informuje ich o nových technológiách, poskytuje poradenské a konzultačné služby a organizuje rôzne odborné podujatia. Cech sa úspešne angažuje v odbornej príprave budúcich kamenárov a v príprave majstrovských kurzov a majstrovských skúšok pre podnikateľov. Spolupracuje so Stredným odborným učilišťom stavebným v Leviciach, ktoré pripravuje študentov v učebnom odbore kamenár. Desiatky absolventov tejto školy sa už úspešne uplatnili v praxi. Cech bol jedným z odborných garantov medzinárodnej výstavy kameňopriemyslu, geodézie a kartografie INTERSTONE v Trenčíne. Spoluorganizuje súťaže zručnosti učňov. Spolupracoval pri príprave medzinárodných sochárskych sympózií v Bojniciach a Dudinciach. Významná je aj účasť cechu na medzinárodných projektoch podporovaných z programov EÚ. Táto aktivita napomáha členom udržiavať živé kontakty so zahraničím.


 

Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovensko

Cechmajster: Jozef Oremus

Web: http://www.cechpekarov.sk/

Kontaktné údaje:

M.R. Štefánika č. 10,
902 01 Pezinok
tel.: 033/641 33 14, 033/ 641 23 97
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska je občianske združenie profesného zamerania, ktoré má za cieľ združovať živnostníkov, remeselníkov v cukrárskej a pekárskej výrobe. Jeho prvopočiatky sa datujú od roku 1993, kedy nová nastupujúca generácia podnikateľov, živnostníkov a prevádzkovateľov malých remeselných pekární z okolia Pezinka a Bratislavy mala pocit, že je dobré byť združený, o svojich problémoch si porozprávať a aj ich spoločne riešiť. Dnes je tento Cech jedným z najvýznamnejších na Slovensku. Už dávnejšie neplatí, že Cech územne pokrýva len región západného Slovenska, pretože okrem Košického kraja sú v našom Cechu zastúpené všetky ostatné.

 

 

Cech strechárov Slovenska

Predseda: Eduard Jamrich

Web: http://www.cechstrecharov.sk/

Kontaktné údaje:

Ivanská cesta 27
821 04 Bratislava
tel.: + 421 2 43 42 62 59
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Cech strechárov Slovenska (CSS) vznikol v roku 1997 ako dobrovoľné  profesijné združenie živnostníkov a podnikateľov, medzi ktorých patria realizátori striech v profesiách klampiar, strechár (pokrývač), tesár a hydroizolatér, poprední výrobcovia a dodávatelia  materiálov pre strechy, poprední odborníci a organizácie zaoberajúce sa vzdelávaním v oblasti striech a odborníci zaoberajúci sa problematikou strechy ako celku a jednej z najnáročnejších konštrukcií pozemného staviteľstva.

 

  

Cech zváračských odborníkov

Prezident: Jozef Jasenák

Web: http://www.zvar.eu/

Kontaktné údaje:

Komenského 1
917 01 Trnava
tel.: +421 33 5521359
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Cech zváračských odborníkov vznikol v roku 1996 ako záujmové profesijné združenie Živnostníkov - odborníkov v oblastiach zvárania. Členmi sú na základe dobrovoľnosti najmä podnikateľské subjekty, ktoré vlastnia živnostenský list na činnosti týkajúce sa odboru zvárania a spĺňajú podmienky pre členstvo v zmysle stanov cechu. Cech zabezpečuje kvalifikovanú odbornú činnosť v odbore, zastupuje a obhajuje záujmy svojich členov a zabezpečuje spoluprácu s inými subjektami. Predkladá spoločné návrhy a žiadosti členov miestnym a štátnym orgánom. Zostavuje vyjadrenia a stanoviská k odbornej problematike a legislatívnym predpisom. Poskytuje komplexné poradenské, vzdelávacie, informačné služby pre členskú základňu a pravidelne sa zúčastňuje odborných veľtrhov a konferencií v Slovenskej republike i v zahraničí. V záujme zlepšenia podmienok podnikania účinne spolupracuje so štátnymi orgánmi pri zabezpečovaní a aplikácii Živnostenského zákona a ďalších právnych predpisov a noriem v praxi.

 

 

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Prezident: Ján Palenčár

Web: http://www.narks.sk/

Kontaktné údaje:

Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava 2
tel.: +421 902 952 391
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Asociácia bola zaregistrovaná v roku 1998. Vznikla zlúčením Asociácie realitných kancelárií Slovenska a Združenia realitných kancelárií SR, ktoré na trhu pôsobili už od roku 1992. Základným cieľom asociácie je integrácia realitných kancelárií Slovenska v rámci trhu s nehnuteľnosťami, ich prosperita, presadzovanie ich záujmov, vzájomná spolupráca vo všetkých oblastiach obchodovania s nehnuteľnosťami. Využíva tiež nové poznatky pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb v realitných činnostiach. Asociácia predkladá odborné stanoviská k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti trhu s nehnuteľnosťami. Prispieva k zvyšovaniu profesijnej úrovne pracovníkov realitných kancelárií prostredníctvom vzdelávacích kurzov. - Asociácia nadväzuje kontakty s európskymi a zámorskými organizáciami podobného zamerania. Je členom európskej asociácie realitných profesií (CEPI) so sídlom v Bruseli, podpísala protokoly o spolupráci s americkou Národnou asociáciou obchodníkov s nehnuteľnosťami (NAR), s Maďarskou asociáciou, s Asociáciou realitných kancelárií Českej Republiky (ARK ČR).

 

 

Cech podlahárov Slovenska

Cechmajster: Tibor Pásztor

Web: http://www.cechpodlaharov.sk/

Kontaktné údaje:

Štefánikova 118
949 01 Nitra
tel.: +421 (0) 37 656 32 11
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Cech podlahárov Slovenska je odborné živnostenské spoločenstvo, ktoré bolo ustanovené dňa 21.8.2001 v súlade so zákonom 83/1990 Zb. zápisaný na MV SR. Je dobrovoľným profesným združením právnických a fyzických osôb podnikajúcich v oblasti remesla podlahár v činnostiach: realizácia drevených a laminátových podláh, pokládka mäkkých a textilných podlahových krytín a liate podlahy. Toto združenie je výberové, pretože Cech garantuje odbornú spôsobilosť členskej základne, ktorá je overovaná počas čakateľskej doby (min. 6 mesiacov). Cieľom Cechu je obhajovať a presadzovať záujmy členov Cechu, zabezpečovať pre nich prístup k informáciám a službám. Dbá na dodržiavanie zásad odbornosti, regulárnosti a vyspelosti remesla vo vzťahu k zákazníkovi. Širokej verejnosti i odborníkom chce pomôcť orientovať sa na trhu podláh, podlahových krytín, aplikačných materiálov, užívaných technológií a pracovných postupov.

 

 

Cech maliarov Slovenska

Cechmajster: Ladislav Konkoly

Web: http://www.cechmaliarov.sk/

Kontaktné údaje:

Nitrianska cesta 61
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 905 238 564
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Cech maliarov Slovenska/ CEMAS vznikol v roku 2000 ako dobrovoľné  profesijné združenie živnostníkov- maliarov, maliarskych spoločností, maliarskych predajní, medzi ktorých patria odborníci s dlhoročnou praxou. Členmi CEMAS sú aj Stredné odborné školy zo všetkých krajov Slovenska.
Cieľom CEMAS je zastupovať, presadzovať záujmy, hájiť práva a požiadavky svojich členov, podporovať výmenu skúseností, zabezpečovať poradenskú činnosť, iniciovať novelizáciu noriem a právnych predpisov pre posilnenie postavenia remesla, v spolupráci so štátnymi orgánmi posudzovať koncepciu výchovy žiakov a pod.
Povinnosťou CEMAS je informovať zákazníka o kvalite prác svojho člena a zvýšiť informovanosť o aktivitách cechu a jeho členoch v povedomí laickej i odbornej verejnosti.
Záruka profesionálnej kvality členov CEMAS: Členovia CEMAS s vlastníctvom Certifikátu CEMAS a známky kvality/ loga CEMAS sú zárukou odbornosti a kvality vykonaných prác v maliarstve. Zásadou členov CEMAS je slušne a čestne sa správať v podnikaní a profesijná zdatnosť. CEMAS má celoslovenskú i zahraničnú pôsobnosť a od r. 2014 je členom medzinárodného združenia UNIEP v Bruseli, kde sa spoločne so zahraničnými partnermi zapája do medzinárodných rozvojových projektov, ako napr. Leonardo da Vinci, alebo Erasmus+.

 

 

Asociácia správcov registratúry

Predseda: Jozef Vážny

Web: http://www.asrsr.sk/

Kontaktné údaje:

M.R. Štefánika 310
972 71 Nováky
tel.: 046/54 61 266
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Asociácia správcov registratúry (ASR) je profesijné združenie, ktoré združuje spoločnosti v oblasti správy registratúry. Je jediným združením v danej oblasti v SR. Taktiež je členom Asociace komerčních spisoven v ČR. Jednou z aktivít ASR je intenzívna komunikácia s rôznymi orgánmi štátnej a regionálnej verejnej správy, ako aj s profesijnými združeniami a asociáciami, ktorých členovia sú potenciálnymi aktérmi diskusie o legislatívnom prevedení, implementácii a výkone správy registratúry. Preto ASR úzko spolupracuje s Ministerstvom vnútra SR a jednotlivými štátnymi archívmi. Hlavnými cieľmi ASR sú ochrana záujmov a zabezpečovanie právnej, odbornej, poradenskej a metodickej pomoci svojich členov, rozvoj a podpora zásad správy registratúry vykonávanej prostredníctvom tretej osoby, rozvoj a podpora IT v oblasti správy registratúry vykonávanej treťou osobou, akreditovaná vzdelávacia činnosť (organizovanie kurzov, seminárov a konferencií) v oblasti správy registratúry.