Činnosti k zmene legislatívy

Zobrazené položky 

Európska komisia vypracovala koordinovanú reakciu EÚ s cieľom čeliť hospodárskemu dosahu koronavírusu.

(Činnosti k zmene legislatívy, 25.3.2020)
Vírus COVID-19: Európska komisia vypracovala koordinovanú reakciu EÚ s cieľom čeliť hospodárskemu dosahu koronavírusu. Komisia predstavuje okamžitú reakciu na zmiernenie sociálno-ekonomického dosahu vypuknutia epidémie vírusu COVID-19, pričom kladie dôraz na koordinovanú reakciu... Čítajte viac...

Posledná rozlúčka s Ing. Kahanom - parte

(Činnosti k zmene legislatívy, 27.1.2020)
Dobrý deň, s hlbokým zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že nás dňa 21.1.2020 navždy opustil nás dlhoročný člen, cechmajster Cechu klampiarov Slovenska a spolupracovník  Ing. Ján KAHAN. Posledná rozlúčka bude dňa 27.01.2020 o 14:00 hod. v Dome smútku v Novom Meste nad Váhom,... Čítajte viac...

Podnikanie na živnosť

(Činnosti k zmene legislatívy, 21.11.2019)
Dôvody podnikanie na živnosť   1. Otvorenie živnostenského oprávnenia je rýchle, jednoduché a lacné.Otvorenie živnostenského oprávnenia trvá v priemere 2 dni, poplatok je 5,-€ za jednu činnosť, priamo pri vybavovaní na jednotnom kontaktnom mieste sa zaregistruje na Daňový... Čítajte viac...

Akčný plán k Stratégii hospodárskej politiky SR 2030 - pripomienky SŽZ

(Činnosti k zmene legislatívy, 21.11.2019)
Pripomienky Slovenského živnostenského zväzu k materiálu 1. Akčný plán pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030 – (medzirezortné pripomienkovacie konanie) Úvod        Návrh 1. akčného plánu SR pre realizáciu opatrení... Čítajte viac...

Návrh na doplnenie dokumentu „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“

(Činnosti k zmene legislatívy, 20.11.2019)
Slovenský živnostenský zväz ako reprezentant živnostníkov, malých a stredných podnikateľov v oblasti remeselných prác a v oblasti služieb,  považuje odborné vzdelávanie a výchovu mladých ľudí za jednu z kľúčových priorít pre zachovanie kvality remesiel a ich ďalší rozvoj... Čítajte viac...

Zákon o odpadoch - stanovisko CPS

(Činnosti k zmene legislatívy, 20.11.2019)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znenie ust. § 77 ods. 2 Zákona o odpadoch  Podporujeme súčasné znenie ust. § 77 ods. 2 Zákona o odpadoch, ktoré vymedzuje pôvodcu... Čítajte viac...

Stanovisko - zákon dani z príjmu 2019

(Činnosti k zmene legislatívy, 20.11.2019)
Stanovisko k predbežnej informácií k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „návrh zákona o dani z príjmov). Na prelome rokov  2018 a 2019 zverejnilo Ministerstvo financií SR  na portáli Slovlex predbežnú informáciu o plánovanej... Čítajte viac...

Riziká zamestnávateľa v oblasti BOZP

(Činnosti k zmene legislatívy, 20.11.2019)
Rozbor rizík  vyplývajúcich živnostníkovi ako zamestnávateľovi  v oblasti BOZP a vymedzenie okruhov tém na riešenie Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) sa usiluje o zlepšenie informovanosti živnostníkov a malých podnikateľov v oblasti BOZP, aby ich ochránil pred prípadnými... Čítajte viac...

Problematika zamestnávania ľudí na živnosť namiesto TPP (tzv. forced self-employment)

(Činnosti k zmene legislatívy, 20.11.2019)
Na Slovensku dnes často firmy zamestnávajú ľudí cez ich živnosť namiesto pracovnej zmluvy. Tento nezvyčajný fenomén súvisí s relatívne vysokým daňovým a odvodovým zaťažením závislej práce. Príjmy z podnikania formou živnosti – hovoríme o fyzických osobách podnikateľoch... Čítajte viac...

Príručka Šlabikár BOZP pre živnostníka

(Činnosti k zmene legislatívy, 4.7.2019)
Inšpekcia práce sa ako súčasť verejnej správy usiluje plnohodnotne plniť svoje úlohy, medzi ktoré patrí aj propagácia a medializácia svojej činnosti a zvyšovanie povedomia zamestnávateľov, zamestnancov ako aj širokej verejnosti v oblasti ochrany práce. Na zabezpečenie... Čítajte viac...