Stanovisko SŽZ k zneužívaniu zdieľanej ekonomiky a jeho dopadom na malé podniky

Publikované: 26.11.2017

Slovenský živnostenský zväz dlhodobo trvá na uplatňovaní vyváženého podnikateľského prostredia, teda rovnaké podmienky podnikania pre všetkých podnikateľov. Rovnaké znamená aj rovnaké platenie daní a odvodov pre všetky osoby a spoločnosti podnikajúce na Slovensku. 
Súčasná situácia v tejto oblasti, spôsobená rozmachom podnikateľských aktivít zakrývajúcich sa pod pláštik kolaboratívneho hospodárstva, ktorej aktéri ignorujú slovenskú legislatívu, bez plnenia zákonom stanovených povinností a podmienok, je už neudržateľná. Vyžaduje si razantné a rýchle opatrenia.

Malým podnikateľom dodržiavajúcim zákonné požiadavky a normy kvality v oblasti služieb, výroby a obchodu sa kvôli dumpingovým cenám rapídne zhoršuje konkurencieschopnosť a schopnosť trvalo udržateľného rozvoja podnikania.
Je alarmujúce, že štát toleruje špekulatívne neplatenie daní a odvodov a nekontrolovateľnosť dĺžky pracovnej doby a príjmov z neznámych zdrojov. Je jeho úmyslom podnecovať aj iných, aby začali robiť rovnakým špekulatívnym spôsobom ? Následky by boli nedozerné.

Aktuálne je táto situácia najvypuklejšia  najmä v oblasti nepravidelnej prepravy osôb, ktorú  podľa slovenských zákonov môžu poskytovať len koncesovaní taxikári, alebo zamestnanci koncesovaných taxislužieb s príslušnými oprávneniami a osvedčeniami. Plnia množstvo ďalších podmienok zameraných jednak na ochranu spotrebiteľa, jednak na ochranu záujmov štátu v oblasti verejných financií. V SŽZ sme presvedčení, pokiaľ vláda razantne nezakročí, že sa tieto praktiky udomácnia veľmi rýchlo i v ďalších odvetviach ekonomiky. Dnes je situácia alarmujúca v taxislužbe, zajtra v cestovnom ruchu a v reštauračných službách a pozajtra sa možno objaví v ďalších oblastiach podnikania.

SŽZ apeluje na štátne orgány, aby urýchlene pristúpili k aktívnemu riešeniu úloh súvisiacich so spravodlivým nastavením podmienok pre služby zdieľanej ekonomiky a zastavili tak jej zneužívanie. Sú to najmä:
-    Zabezpečenie kontroly podmienok poskytovania služieb (hygienické nároky pri ubytovaní osôb, pravidlá bezpečnosti pri preprave osôb, odborná spôsobilosť na výkon daného typu práce, stav motorového vozidla, ochrana spotrebiteľa a kvalita služieb a pod.)
-    Zabezpečenie kontroly príjmov osôb podnikajúcich v zdieľaných službách a zavedenie mechanizmu pre platenie dane z príjmov a odvodov na sociálne a zdravotné zabezpečenie

Nakoľko zdieľaná ekonomika nie je problémom len Slovenska, ale aj ďalších krajín s vyspelou ekonomikou, SŽZ ako zástupca živnostníkov, malých a stredných podnikov sa hlási do dialógu aj na medzinárodnej úrovni a chce sa aktívne podieľať na tvorbe riešení na zamedzenie negatívnych dopadov zdieľanej ekonomiky na hospodárstvo SR.