Tlačová správa k workshopu k remeslám dňa 21.10.2015

Publikované: 26.10.2015

Dňa 21.10.2015 usporiadal v Bratislave Slovenský živnostenský zväz workshop k remeslám. Na výsostne pracovnom stretnutí Stanislav Čižmárik, prezident SŽZ – privítal účastníkov, osobitne poďakoval, že prijali pozvanie Ján Dutko, riaditeľ odboru živnostenského podnikania pri Ministerstve vnútra SR; Daniela Jaslovská, predsedníčka Slovenskej živnostenskej komory; Dana Kľučárová, generálna riaditeľka ÚĽUV a Róbert Mihály z firmy TREXIMA.

Cieľom workshopu bolo diskutovať o význame a kvalite remesla na Slovensku, definovať jednotný postoj živnostníkov k tejto téme a hľadať východiská z nepriaznivej situácie, pomenovať potrebné kroky pre zlepšenie.

Viackrát odznelo, že situácia je kritická, kvalita remesiel, úroveň odborného vzdelávania a záujem mladých o remeslá upadá. Živnostníci cítia, že tento úpadok v remeslách spôsobil príliš liberálny prístup rozhodujúcich inštitúcií k remeslám a strata záujmu spoločnosti o túto oblasť. Na záver, v záujme zlepšenia situácie, boli dohodnuté tieto konkrétne vyhlásenia :
 
1)    Žiadame, aby spoločnosť povýšila remeslo na úroveň, ktorá mu prináleží a toto zakotvila v legislatíve. Slovensko by sa malo prikloniť k nemeckému modelu a zastaviť liberalizáciu v podmienkach výkonu remesla. 
2)    Kategoricky odmietame benevolentný prístup, spôsobený zaradením viacerých remeselných činností v živnostenskom zákone do skupiny živnosti voľné – ohlasovacie.
3)    Požadujeme posilniť cechy a ich úlohu v tomto procese, určiť garantov a podporiť partnerstvá (cechy, komory, odborné školy, atď.). Následne pomenovať remeselné živnosti, spracovať charakteristiky a podmienky pre ich kvalitný výkon.
4)    Požadujeme podporiť zmeny vo vzdelávaní (odborné a celoživotné); musíme dosiahnuť kontinuálnu odbornú prípravu v remeslách, zaviesť duálne a majstrovské vzdelávanie.
5)    Žiadame podporiť posilnenie remesla v školskej legislatíve priamo v zákone o celoživotnom vzdelávaní, a zákone o odbornom vzdelávaní a príprave. Cieľom je, aby zásadne stavovská profesijná  organizácia bola autorizovanou inštitúciou na overenie odbornej spôsobilosti. Len cech je garantom kvality výkonu daného remesla.
6)    Požadujeme, aby k príprave nového zákona o celoživotnom vzdelávaní boli prizvaní aj zástupcovia Slovenského živnostenského zväzu.
7)    Zákony by mali umožniť remeselníkom ďalšie vzdelávanie, aby aj oni mohli dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie. Majstrovské vzdelávanie v remesle by malo byť povýšené na 1. stupeň vysokoškolského vzdelania (manažér remeselného podniku, v kvalifikačnom rámci by mali dosahovať úroveň vzdelania SKKR 5).
8)    Duálne vzdelávanie v remesle si vyžaduje technické a personálne vybavenie. Štát musí investovať, zabezpečiť prvotné vstupy a podporiť odborné školy, centrá odbornej prípravy, komory atď. Pre remeslá musí byť zabezpečený osobitný režim v školskom zákone, v časti o duálnom vzdelávaní.

S úctou, 

Viola Kromerová, generálna sekretárka SŽZ

(26.10.2015)