Úrad pre verejné obstarávanie dňa 4. februára 2019 zorganizoval Okrúhly stôl so zástupcami podnikateľov

Publikované: 5.2.2019

 

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ úrad“) dňa 4. februára 2019 vo svojom sídle zorganizoval Okrúhly stôl so zástupcami podnikateľov (Slovenský živnostenský zväz; Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR; Klub 500; Francúzsko- slovenská obchodná komora; Holandská obchodná komora; Americká obchodná komora; Republiková únia zamestnávateľov; Slovak Compliance Circle; Zväz strojárskeho priemyslu SR). Po prvý raz sa tak na Slovensku nadväzuje komunikácia úradu s ďalšími subjektmi verejného obstarávania, ktoré vstupujú do procesu verejného obstarávania a majú vplyv na formovanie tohto prostredia. Cieľom úradu v rámci jeho proklientského prístupu je zvyšovať povedomie o legislatívnych úpravách v danej oblasti, čo sa môže premietnuť v kvalite predkladaných ponúk ako aj v samotnom ďalšom postupe podnikateľských subjektov v procese verejného obstarávania. 

Vzhľadom na to, že vyššie uvedení zástupcovia podnikateľov, majú svojich členov vo všetkých regiónoch Slovenska, pracovná skupina úradu ich počas svojich tohtoročných výjazdových návštev vyšších územných celkov (ďalej len „ VÚC“) bude vzdelávať v prítomnosti zástupcov verejných obstarávateľov miest a VÚC. 

Cieľom komunikácie s podnikateľskými subjektmi je budovanie dôvery podnikateľov vo verejné obstarávanie na Slovensku, podpora zamestnanosti v regiónoch a znižovanie regionálnych rozdielov zapájaním do verejných súťaží malých a stredných lokálnych podnikateľov, zvyšovanie profesionality prostredia verejného obstarávania, podpora plnenia strategických cieľov sektorových politík, ako je podpora inovácií, sociálna inklúzia alebo environmentálna udržateľnosť. 

Počas výjazdových návštev vo VÚC bude pracovná skupina úradu vysvetľovať aj ďalšie zásadné opatrenie, na ktorom úrad pracuje, a ktoré pomôže zvýšiť transparentnosť aj pri zákazkách s nízkou hodnotou. Od apríla tohto roku totiž modernizovaný systém elektronického verejného obstarávania, ktorý prevádzkuje úrad, umožní zadávanie verejných nákupov v nízkej hodnote elektronicky. 

Úrad si zároveň dovolil podnikateľov upozorniť na ústretový krok voči nim a uplatnenie tzv. generálneho pardonu. Týka sa podnikateľov zapísaných v zozname hospodárskych subjektov. Tí často zabúdajú na svoju povinnosť v prípade akejkoľvek zmeny, ktorý sa týka zapísaných údajov (napr. zmena sídla, štatutárneho orgánu, rozšírenie alebo zúženie predmetu podnikania) túto zmenu v lehote 30 dní ohlásiť úradu. Preto úrad v rámci novely zákona o verejnom obstarávaní dal možnosť pre podnikateľov zapísaných v zozname hospodárskych subjektov vedenom úradom, ktorí opomenuli splnenie svojej povinnosti na aktualizáciu údajov zapísaných v tomto zozname, aby svoju povinnosť splnili. V prípade, ak túto možnosť využijú a splnia si oznamovacie povinnosti voči úradu do 28. 2. 2019, nebude mi v danom prípade za nesplnenie ich povinnosti v určenej lehote uložená sankcia zo strany úradu. 

Vítame otvorenú komunikáciu ÚVO s predstaviteľmi zamestnávateľov, ako aj ústretový krok ÚVO vo forme generálneho pardonu. Privítali by sme urýchlené prepojenie informačných systémov tak, aby podnikatelia nemuseli nahlasovať údaje, ktoré má štát k dispozícii.“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Napriek tomu, že povinné ex ante zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou ako širokou odbornou verejnosťou akceptovateľný nástroj na zvýšenie zapojenia firiem do verejných súťaží sa nepodarilo zapracovať do novelizácie zákona o verejnom obstarávaní, Americká obchodná komora v SR víta zámer ÚVO využívať aj nelegislatívne nástroje a proaktívne zvyšovať povedomie v regiónoch Slovenska o možnostiach zapojenia sa do verejných súťaží.“  sa vyjadril Michal Krčméry, riaditeľ pre vládne záležitosti AmCham.

Slovenský živnostenský zväz pozitívne uvítal zriadenie spoločnej pracovnej skupiny a organizovanie okrúhlych stolov Úradu pre verejné obstarávanie so zástupcami podnikateľských organizácií k zlepšeniu súčasného stavu verejného obstarávania.  V r. 2018 bola prijatá novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorou sa znížili limity zákaziek podliehajúce úplnému procesu verejného obstarávania, čo je novou príležitosťou pre malé firmy a živnostníkov.  Veľmi oceňujeme, že ÚVO podporuje používanie kvalitatívnych kritérií a nepovažuje kritérium najnižšej ceny za ideálne  z pohľadu obstarávateľa. Pripravované vzdelávacie podujatia priamo v regiónoch prispejú k otvoreným diskusiám o problémoch, ktoré podnikatelia riešia v rámci verejného obstarávania.“ skonštatoval prezident Slovenského živnostenského zväzu Stanislav Čižmárik.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ SR) Slovenskej republiky víta iniciatívu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) z pohľadu profesionalizácie verejného obstarávania. „Oceňujeme iniciatívu ÚVO vytvoriť pracovnú skupinu k problematike verejného obstarávania, ktorá bude zložená aj zo zástupcov zamestnávateľov, čím sa nadviaže priama komunikácia s podnikateľským sektorom. Z dnešného rokovania pracovnej skupiny vzišli konkrétne návrhy spolupráce v medziach zákona, vďaka ktorým sa môže zvyšovať zamestnanosť a tiež dôvera v systém verejného obstarávania. Záverom oceňujeme tiež podporu zo strany ÚVO v používaní kvalitatívnych kritérií nielen najnižšej ceny,“ povedal generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický.