Odpočítanie členského príspevku od daňového základu

Publikované: 5.5.2015

Slovenský živnostenský zväz dosiahol, aby si aj živnostníci a malé firmy mohli od daňového základu odpočítať členský príspevok zaplatený svojej stavovskej organizácie (cechu)
Posledná novela zákona o dani z príjmov konečne vyšla v ústrety požiadavkám SŽZ. Už niekoľko rokov sme pravidelne pripomienkovali situáciu, že živnostník, malá firma nemá možnosť uplatniť si do výdavkov sumu zaplateného členského príspevku svojej profesijnej organizácii, združeniu, cechu.

Znenie zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2015
v § 19 Daňové výdavky; ods. (3) uvádza, že daňovými výdavkami sú aj:

1. Ruší sa pôvodné znenie:
n) členský príspevok vyplývajúci z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa, do výšky 0, 5 promile z úhrnu zdaniteľných príjmov za bežné zdaňovacie obdobie, najviac však do výšky 66 388 eur ročne,

To znamená, že sa zlepší postavenie malých firiem na Slovensku pri zapájaní do činnosti stavovských profesijných organizácií. Podľa starých pravidiel, 0,5 promile z úhrnu zdaniteľných príjmov za bežné zdaňovacie obdobie, t.j. ak tento základ predstavoval sumu 1000€, potom pol promile predstavuje 5€. Teda pre malé firmy sa to neoplatilo ani vypočítavať. Preto sme bojovali o zmenu v zákone, podľa ktorej by mali šancu aj malé firmy a živnostníci aktívne sa zapojiť do činnosti svojich stavovských organizácie. Konečne sme dosiahli aspoň tento výsledok:

2. Nové znenie je:
n) členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa v úhrne do výšky 5 % zo základu dane, najviac však do výšky 30 000 eur ročne.
Teda, keď základ pre výpočet uznateľnej sumy je 1000€, pol promile predstavuje 50€ a toto už je dosť dobrý ročný príspevok do cechu.

3. Pri povinnom členstve ostáva znenie:
r) členský príspevok vyplývajúci z povinného členstva v právnickej osobe.


v Bratislave dňa 05.05.2015

Spracoval: Sekretariát SŽZ, Ing. Viola Kromerová

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.