Odpočítanie členského príspevku od daňového základu

Publikované: 22.12.2016

Slovenský živnostenský zväz dosiahol, aby si aj živnostníci a malé firmy mohli od daňového základu odpočítať členský príspevok zaplatený svojej stavovskej organizácie (cechu)
Posledná novela zákona o dani z príjmov konečne vyšla v ústrety požiadavkám SŽZ. Už niekoľko rokov sme pravidelne pripomienkovali situáciu, že živnostník, malá firma nemá možnosť uplatniť si do výdavkov sumu zaplateného členského príspevku svojej profesijnej organizácii, združeniu, cechu.

Znenie zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2015 v § 19 Daňové výdavky; ods. (3) uvádza, že daňovými výdavkami sú aj:

n) členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa v úhrne do výšky 5 % zo základu dane, najviac však do výšky 30 000 eur ročne.
Teda, keď základ pre výpočet uznateľnej sumy je 1000€, pol promile predstavuje 50€ a toto už je dosť dobrý ročný príspevok do cechu.

Pri povinnom členstve ostáva znenie:
r) členský príspevok vyplývajúci z povinného členstva v právnickej osobe.

 

Spracoval: Sekretariát SZŽ, Ing. Viola Kromerová