Paušálne výdavky v roku 2016

Publikované: 6.1.2016

Paušálne výdavky predstavujú pre podnikateľov jednu z možností, ako si uplatňovať daňové výdavky s cieľom optimalizovať základ dane a výšku samotnej dane. Viac o uplatňovaní paušálnych výdavkov v roku 2016 sa dozviete v nasledujúcom článku.

Podnikateľ pri výbere spôsobu uplatňovania výdavkov má na výber štyri možnosti:
•    uplatňovanie skutočných výdavkov formou daňovej evidencie,
•    uplatňovanie skutočných výdavkov formou jednoduchého účtovníctva,
•    uplatňovanie skutočných výdavkov formou podvojného účtovníctva,
•    uplatňovanie paušálnych výdavkov.

V uplatňovaní paušálnych výdavkov nenastali žiadne zmeny v roku 2016 oproti roku 2015. V tomto článku sme pre Vás pripravili prehľad, ako postupovať pri uplatňovaní paušálnych výdavkov v roku 2016. Paušálne výdavky predstavujú fixnú sumu vo výške 40% zo súčtu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len “inej SZČ”). Fyzické osoby dosahujúce príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu si môžu z tohto príjmu taktiež uplatniť 40%. Maximálna výška paušálnych výdavkov stanovená na rok 2016 je v sume 5040 eur ročne. Okrem vypočítaných paušálnych výdavkov, resp. stanovených z maximálnej hranice si môže daňovník do daňových výdavkov za dané zdaňovacie obdobie dať aj zaplatené odvody do poisťovní, ktoré je povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania, resp. z inej SZČ, ak nebolo v minulých rokoch zahrnuté do základu dane.

Daňovník s vyššie uvedenými príjmami, ktorý dosahoval tieto príjmy len časť zdaňovacieho obdobia (časť roka 2016) z dôvodu začatia alebo skončenia podnikania, inej SZČ (prípadne začatia, skončenia poberania príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu), si môže v roku 2016 uplatniť paušálne výdavky vo výške 40 % zo zdaniteľných príjmov za každý mesiac podnikania (vykonávania inej SZČ, poberania príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu) maximálne do výšky 420 eur mesačne.
Daňové výdavky pri použití spôsobu uplatňovania paušálnych výdavkov sa skladajú:
•    z vypočítanej percentuálnej výšky paušálnych výdavkov do zákonom stanoveného maxima,
•    zo zaplateného poistného do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania, resp. z inej SZČ, ak nebolo v minulých rokoch zahrnuté do základu dane.

Kto si môže v roku 2016 uplatniť paušálne výdavky

Paušálne výdavky môže uplatňovať osoba, ktorá má:
•    príjmy z podnikania,
•    príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
•    príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Daňovník, ktorý dosahuje príjmy z prenájmu, si nemôže z týchto príjmov uplatniť paušálne výdavky. Ak však daňovník dosahuje príjmy z podnikania, resp. z inej samostatnej zárobkovej činnosti a zároveň dosahuje príjmy z prenájmu, môže si pri časti príjmov uplatniť paušálne výdavky. Paušálne výdavky môže uplatniť na súhrn príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pretože patria do rovnakej skupiny príjmov - do skupiny aktívnych príjmov. Na príjmy z prenájmu musí stále použiť jeden z troch vyššie spomenutých spôsobov uplatňovania skutočných výdavkov.

Osoba, ktorá dosahuje príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z použitia diela a umeleckého výkonu môže v roku 2016 uplatniť paušálne výdavky, ak nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť roku 2016 (časť zdaňovacieho obdobia).

Komu sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky v roku 2016

Daňovník pri rozhodovaní o tom, či sa mu oplatí uplatňovať paušálne výdavky alebo nie, musí dávať do pomeru výšku paušálnych výdavkov bez odvodov do poisťovní* a výšku skutočných výdavkov bez odvodov do poisťovní.

*Sumou odvodov do poisťovní sa rozumie suma zaplateného poistného do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne súvisiaceho s dosahovaním príjmu z podnikania, resp. z inej SZČ. Nezarátava sa tam výška poistného zaplateného za zamestnanca.

Ak sú skutočné výdavky bez odvodov do poisťovní vyššie ako paušálne výdavky bez odvodov do poisťovní, je pre daňovníka výhodnejšie uplatniť v roku 2016 skutočné výdavky. Ak sú vyššie paušálne výdavky, je pre daňovníka výhodnejšie uplatniť paušálne výdavky.
Obvykle sa uplatňovanie paušálnych výdavkov oplatí podnikateľom, ktorí na svoju činnosť nakupujú málo vstupov. Ich podnikanie je väčšinou o ich vlastnej práci. Sú to napríklad umelci, účtovníci, IT špecialisti, tlmočníci, atď.

Vo väčšine prípadov je najväčším aspektom pri rozhodovaní o uplatnení paušálnych výdavkov to, či daňovník podniká sám alebo zamestnáva nejakého zamestnanca. Spravidla je pri zamestnávaní zamestnanca výhodnejšie uplatňovanie skutočných výdavkov.

Povinnosti daňovníka pri uplatňovaní paušálnych výdavkov v roku 2016

Daňovník, ktorý sa rozhodol uplatniť za rok 2016 paušálne výdavky, musí zostaviť Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.
Na zostavenie Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B potrebuje daňovník získať informácie z evidencie, ktorú je povinný viesť kvôli uplatňovaniu paušálnych výdavkov.
Pri spôsobe uplatňovania výdavkov formou paušálnych výdavkov musí daňovník viesť evidenciu o:
•    príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane,
•    zásobách a pohľadávkach.

Poznámka.: V prípade, že daňovník bol platiteľom DPH časť zdaňovacieho obdobia, musí okrem evidencie potrebnej na uplatňovanie paušálnych výdavkov viesť aj evidenciu potrebnú na účely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Zdroj: Zuzana Varmusová, podnikajte.sk - https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/2334/category/dan-z-prijmov/article/pausalne-vydavky-2016.xhtml

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.