Akčný plán k Stratégii hospodárskej politiky SR 2030 - pripomienky SŽZ

Publikované: 21.11.2019

Pripomienky Slovenského živnostenského zväzu k materiálu

1. Akčný plán pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030 – (medzirezortné pripomienkovacie konanie)

Úvod

       Návrh 1. akčného plánu SR pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (ďalej len „1. AP“) predkladá Ministerstvo hospodárstva SR v súlade s úlohou úlohy B.1. uznesenia vlády SR č. 300 z 27. júna 2018.

     Cieľom predloženého materiálu je zameranie sa na návrh úloh potrebných pre naštartovanie procesov vedúcich ku štruktúrnym zmenám v rámci hospodárstva SR a zvýšenie atraktivity investičného prostredia na Slovensku.

       V zmysle formálnej a obsahovej nadväznosti na Stratégiu hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (ďalej len „SHP SR 2030“) sú návrhy úloh rozdelené podľa štruktúry definovaných kľúčových oblastí, a to: 

• rozvoj ľudského kapitálu, 
• technologické zmeny a podpora inovatívneho potenciálu SR, 
• environmentálna a energetická efektívnosť hospodárstva, 
• rozvoj podnikateľského prostredia,
• regionálny rozvoj a pôdohospodárstvo. 

Zo zohľadnením potrieb malých a stredných podnikov a s dôrazom na posilnenie ich konkurencieschopnosti a  zlepšenie dostupnosti ľudských zdrojov predkladá Slovenský živnostenský zväz pripomienky ku úlohám v oblastiach: A. rozvoj ľudského kapitálu, D. rozvoj podnikateľského prostredia a k osobitnej kategórií F. úlohy reagujúcich na aktuálnu dynamiku vývoja v hospodárstve SR.

 

     A.      Rozvoj ľudského kapitálu

Pripomienka č. 1 - obyčajná

Úloha č.  2: Vykonať revíziu výdavkov na stredné a vysoké školstvo so zameraním sa na racionalizáciu siete stredných a vysokých škôl s akcentom na odbory a prax potrebný pre moderný trh práce.

Do popisu úlohy č. 2 navrhujeme doplniť:

„V rámci racionalizácie siete stredných škôl  má byť kladený dôraz na vyprofilovanie jednotlivých odborných škôl na logicky nadväzujúce, príbuzné skupiny učebných odborov  a  rozmiestnenie  škôl vyvážene na celom území Slovenska. Ďalej má byť kladený dôraz na vytvorenie centier odborného vzdelávania s vysoko kvalitným vybavením pre rozličné remeselné povolania, ktoré budú regionálne rovnomerne rozmiestnené, aby sa sprístupnilo praktické odborné vzdelávanie rôznym vekovým skupinám záujemcov (odborná prax na SOŠ, overovanie odbornej spôsobilosti oprávnenou inštitúciou, rekvalifikačné kurzy akreditovanými inštitúciami, a iné).“

 

Pripomienka č. 2 – zásadná

Do popisu úlohy č. 5 navrhujeme na koniec vety, za slovo „...poľnohospodárstve“ doplniť „ a v stavebnom odvetví“. 

Odôvodnenie: Stavebný sektor sa rovnako ako cestovný ruch a poľnohospodárstvo vyznačuje sezónnym charakterom prác a nedostatočné možnosti v oblasti sezónneho zamestnávania spôsobujú, že v sektore pracujú samostatne zárobkovo činné osoby, živnostníci namiesto zamestnancov. Títo sú potom v slabom sociálnom postavení, nevzťahuje sa nich úrazové poistenie a pod. Ak by existovala možnosť sezónneho zamestnávania s podporou štátu, tento prvok by ustúpil v prospech zamestnaneckých pomerov, vznikali by stabilné stavebné firmy  a mohlo by sa aj v stavebníctve začať  napr. s duálnym vzdelávaním, čo je nateraz nerealizovateľné. 

 

Pripomienka č. 3 - zásadná

Do zoznamu úloh k bodu A: Rozvoj ľudského kapitálu navrhujeme doplniť  úlohu č.8 ( ďalšie poradie úloh primerane prečíslovať a doplniť súvisiace časti akčného plánu ako majú ostatné úlohy):

„Úloha č. 8 - nová: Vytvoriť podmienky v materských a základných školách pre budovanie vzťahu k manuálnej práci u detí a povzbudzovať ich v rozvoji technického nadania a zručností, ktoré preukážu. Zvýšiť záujem detí je potrebné podporiť aj celoplošnou propagáciou remeselných povolaní v médiách a na rôznych podujatiach určených deťom a rodičom.“

Odôvodnenie: Budovanie vzťahu k manuálnej práci a rozvoj technických zručností nastáva u detí predškolského a školského veku prirodzene aktívne, kým vo vyššom veku už prevláda skôr pasívny postoj. Je preto potrebné posilniť možnosti technického vzdelávania a spoznávania rôznych reálnych pracovných postupov hravou formou už v materských a základných školách, zaradiť ho aj do procesu kariérneho poradenstva na základných školách a celkovo viac upriamovať pozornosť spoločnosti na dôležitosť povolaní remeselného typu. Tieto povolania patria dlhodobo medzi najžiadanejšie na trhu práce a nedostatkové profesie.

 

     D.     Rozvoj podnikateľského prostredia

Pripomienka č. 4 - obyčajná

Úloha č.  24: Analyzovať možnosti reformy daňovo-odvodového zaťaženia so zohľadnením hospodárskych a sociálnych záujmov štátu

Do popisu úlohy č. 24 navrhujeme doplniť:

„Analýza sa zameria aj na kvalitatívne a kvantitatívne porovnanie odvodového zaťaženia zamestnanca a samostatne zárobkovo činnej osoby, s cieľom zrovnoprávnenia a vyváženia ich odvodových povinností a najmä zlepšenia podmienok sociálnej ochrany pre SZČO.“

Odôvodnenie: Nerovnaký prístup je aktuálne v oblasti rezervného fondu, fondu nezamestnanosti, fondu úrazového poistenia, čo spôsobuje postupné zhoršovanie sociálneho postavenia SZČO a hrozí postupným zvyšovaním miery chudoby týchto osôb vo vyššom veku alebo pri strate práce. 

 

Pripomienka č.  5 – zásadná

Do zoznamu úloh k bodu D: Rozvoj podnikateľského prostredia navrhujeme doplniť  úlohu č. 28 (ďalšie poradie úloh primerane prečíslovať a doplniť súvisiace časti akčného plánu ako majú ostatné úlohy):

„Úloha č. 28 – nová :  Prijať potrebné legislatívne normy pre ukotvenie definície rodinného podnikania, pre zriadenie zvereneckých fondov a daňové úľavy pri prevode majetku medzi priamymi rodinnými príslušníkmi pri generačnej výmene a riešenia nástupníctva v rodinnej firme.“

Odôvodnenie: Rodinné firmy sú dôležitou súčasťou podnikateľského prostredia SR, viaceré štúdie poukazujú na  to, že medzi rodinné firmy sa z hľadiska početnosti radí  70 až 80% všetkých podnikateľských subjektov u nás. Generácie podnikateľov, ktoré tieto firmy v 90tych rokoch minulého storočia zakladali, sú už na hranici dôchodkového veku, avšak legislatívny rámec nevytvára priaznivé podmienky pre generačnú výmenu. Tento problém je najvypuklejší v živnostenských podnikoch, kde je majetok podnikateľa súčasne osobným majetkom, ale aj v mnohých obchodných spoločnostiach, ktorých majetok by v rámci generačnej výmeny prechádzal na viacerých dedičov, čo v praxi spôsobuje problém s riadením a rozvojom firmy. 

 

     F.     Úlohy reagujúce na aktuálnu dynamiku vývoja v hospodárstve SR – osobitná kategória 

Pripomienka č. 6 – zásadná

Do zoznamu úloh k bodu F: Úlohy reagujúce na aktuálnu dynamiku vývoja v hospodárstve SR – osobitná kategória navrhujeme doplniť  úlohu č. 11 (a doplniť súvisiace časti akčného plánu ako majú ostatné úlohy): 

„Úloha č. 11 – nová :  Rozšíriť štátom a samosprávou podporovanú výstavbu sociálnych  nájomných bytov o výstavbu nájomných bytov v súkromnom sektore.“

Odôvodnenie: Nájomné bývanie je hnacím motorom rastu hospodárstva a nástrojom pre zvyšovanie kvality života obyvateľstva. Ponuka nájomných bytov podporuje mobilitu pracovnej sily a má potenciál zmierniť vplyvy cyklického vývoja v stavebníctve.

 

Bratislava, dňa 27.9.2019

 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.