Návrh na doplnenie dokumentu „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“

Publikované: 20.11.2019

Slovenský živnostenský zväz ako reprezentant živnostníkov, malých a stredných podnikateľov v oblasti remeselných prác a v oblasti služieb,  považuje odborné vzdelávanie a výchovu mladých ľudí za jednu z kľúčových priorít pre zachovanie kvality remesiel a ich ďalší rozvoj aj v podmienkach nastupujúcej digitálnej ekonomiky.  Pre naplnenie tejto priority je nevyhnutné zamerať sa primárne 

I.    na zefektívnenie systému odborného vzdelávania v technických smeroch a

II.  na vytvorenie kvalitného vzdelávacieho prostredia. 

Pre dosiahnutie kľúčovej zmeny v oblasti rozvoja ľudských zdrojov preto navrhujeme  v dokumente „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“, v časti Integrovaný rozvojový program I. – Prírodné zdroje, ľudské zdroje a kultúrny potenciál – v kapitole  I.2 Rozvoj ľudských zdrojov v súlade s európskym pilierom sociálnych práv,   upraviť podkapitolu I.2.1 Zvýšenie kvality vzdelávania vrátane vzdelávania dospelých a rozvoj ľudských, materiálnych, technických a inštitucionálnych kapacít vzdelávacieho systému nasledovne:

 

V časti návrhov na zlepšenie analyzovaného stavu zmeniť bod 

• zvýšenie podielu odborného stredoškolského vzdelávania,

nasledovne

• zvýšenie podielu a kvality odborného stredoškolského vzdelávania.

 

V časti navrhovaných opatrení „Toto dosiahneme prostredníctvom:“ navrhujeme za bod 43. doplniť nasledovné body:

44. Podpory úzkej spolupráce stredných odborných škôl s profesijnými cechmi a združeniami, združujúcimi zamestnávateľov v rôznych odvetviach, aby sa zásadne zlepšilo materiálne aj personálne zabezpečenie praktického vyučovania.

45.  Zriadením centier odborného vzdelávania v regiónoch so špičkovým vybavením pre spoločensky potrebné remeslá, ktoré budú poskytovať sekundárne aj terciárne vzdelávanie v remeslách.

46. Zavedením centrálnych, celoštátne riadených, transparentných prijímacích pohovorov na stredné školy  v elektronickej forme a motivačným nastavením potrebnej úrovne výsledkov pre kvalifikovanie sa žiaka na štúdium na gymnáziu. Toto nastavenie aplikovať rovnako v 1. aj v 2.kole prijímacích pohovorov a dodržať aj v 2.kole nastavené plány výkonov stredných škôl. 

47. Motivačným mzdovým hodnotením pre majstrov odbornej výchovy, ktoré zabezpečí, aby sa do vzdelávania zapájali aj skutoční odborníci z praxe a vytvorením podmienok, aby sa tieto osoby mohli pedagogicky vzdelávať popri zamestnaní (náhrady mzdy počas obdobia vzdelávania, vytvorenie študijných odborov na vysokých školách).

48. Vytváraním podmienok v materských a základných školách pre budovanie vzťahu k manuálnej práci u detí a povzbudzovať ich v rozvoji technického nadania a zručností, ktoré preukážu. Záujem detí je potrebné podporiť aj celoplošnou propagáciou remeselných povolaní v médiách.

Nasledovné body budú prečíslované. 

 

V Bratislave, dňa 25.7.2019

 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.