20 otázok o zmenách v odvodoch

Publikované: 19.7.2017

Od januára platia živnostníci vyššie minimálne odvody. Či im porastú aj od júla, povie daňové priznanie za minulý rok.

V júli sa menia živnostníkom sociálne odvody. Koľko budú platiť po novom, ich má poisťovňa informovať do 21. júla. Platbu za tento mesiac treba odviesť do 8. augusta. Aké sú pravidlá pri výške poistného, kto a kedy ho musí platiť, hovoria experti.


1. Dátum informovania

Kedy mi Sociálna poisťovňa oznámi výšku odvodov, ktoré budem platiť v tomto roku?

Túto informáciu by mala Sociálna poisťovňa zaslať živnostníkom do 21. júla. Ak ju nedostanú do tohto termínu, najlepšie bude obrátiť sa na svoju miestne príslušnú pobočku poisťovne, kde môžu dostať konkrétne odpovede a rady, ako postupovať. Informácie o platbe aktuálneho poistného im však môže poskytnúť aj iná pobočka poisťovne a Informačno-poradenské centrum poisťovne.

2. Vznik poistného

Ktorá samostatne zárobkovo činná osoba musí od júla platiť sociálne poistenie?

Povinné poistenie vzniká od 1. júla 2017 fyzickým osobám, ktoré za rok 2016 dosiahli príjem z podnikania vyšší ako 5 298 eur, čiže minimálne 5 298,01 eura a viac. Od júla platia v prípade, že za rok 2016 nemajú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Ak je SZČO povinne poistená k 30. júnu 2017 a za rok 2016 dosiahla príjem z podnikania vyšší ako 5 298 eur, povinné poistenie jej trvá naďalej. Poistenie zaniká 30. júna 2017 v prípade, že za rok 2016 mal živnostník príjem 5 298 eur alebo nižší. V prípade, že má za rok 2016 predĺženú lehotu na podanie priznania, povinné poistenie jej zaniká až 30. septembra 2017.

3. Základy na výpočet

Aký je minimálny a maximálny vymeriavací základ, z ktorých sa v tomto roku platí sociálne poistenie?

Minimálny mesačný vymeriavací základ je 441,50 eura a z neho vyplývajúce poistné je 146,35 eura. Maximálny mesačný vymeriavací základ je 6 181,00 eura a z neho vypočítané poistné predstavuje 2 048,99 eura. Pre SZČO, ktoré majú starobný alebo predčasný starobný dôchodok, prípadne poberajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek, sú sumy odvodov nižšie.

4. Minimálny základ

Z akého údaja vychádza minimálny vymeriavací základ 441,50 eura, ktorý platí na rok 2017, a koľko živnostníkov platí na Slovensku minimálne sociálne odvody?

Za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne poistenú osobu minimálny vymeriavací základ 441,50 eura, čo je 50 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2015. Len na doplnenie, v budúcom roku sa minimálny základ vypočíta z priemernej mzdy v roku 2016. K 31. decembru 2016 bolo na Slovensku takmer 211-tisíc sociálne poistených živnostníkov. Z nich viac ako 135-tisíc platilo minimálne odvody.

5. Určenie poistného

Prečo až 135-tisíc živnostníkov platí len minimálne odvody? Môžu si ich sami určiť, alebo im to určujú predpisy?

Na takto formulovanú otázku nemôžeme ako Sociálna poisťovňa celkom presne odpovedať. Nerobíme prieskumy podnikateľského správania živnostníkov. Živnostníci sa nemôžu len tak rozhodnúť, že budú platiť iba minimálne odvody. Musia postupovať podľa zákona. Výška poistného závisí od ich príjmov za predchádzajúci kalendárny rok. Sociálna poisťovňa sa pri stanovení poistného tiež riadi zákonmi. Živnostníkom vypočíta a oznámi výšku poistného podľa toho, aké príjmy dosiahli v predchádzajúcom roku pri podnikaní. Poisťovňa vychádza z údajov uvedených v daňových priznaniach. Ak živnostníci mali nízke príjmy a dosiahnu minimálny vymeriavací základ na platenie poistného, tak platia minimálne poistné. Ak mali vyšší základ, aj poistné bude vyššie.

6. Vymeriavací základ

Ako si môže dobrovoľne poistená osoba zmeniť vymeriavací základ na platenie sociálneho poistenia?

Dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže zmeniť vymeriavací základ najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od posledného určenia vymeriavacieho základu touto osobou. Poistné sa platí zo zmeneného vymeriavacieho základu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa zmena vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.

7. Platby od štátu

Za ktoré osoby a v akých prípadoch platí štát odvody na starobné a invalidné poistenie, ako aj na poistné do fondu solidarity?

Štát platí za fyzickú osobu s trvalým pobytom na Slovensku, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov, za osobu, ktorá sa stará o dlhodobo choré dieťa po dovŕšení šiestich rokov, ale najdlhšie do 18 rokov jeho veku. Ďalej za osobu, ktorej sa poskytuje príspevok na opatrovanie, osobnému asistentovi človeka s ťažkým zdravotným postihnutím, za vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy a za zamestnanca povinne poisteného v nezamestnanosti s pravidelným i nepravidelných príjmom a SZČO v období, v ktorom sa im poskytuje materské.

8. Mýty okolo odvodov

Často sa hovorí, že vždy od júla sociálne odvody živnostníkov narastú. Je to pravda?

Každoročné zvyšovanie odvodov do Sociálnej poisťovne od 1. júla je tak trochu mýtus. Pretože zvyšovanie odvodov do Sociálnej poisťovne od tohto dátumu sa týka iba platiteľov, ktorí sa za predchádzajúci rok svojimi príjmami posunuli do vyššieho vymeriavacieho základu. Ostatní, ktorí ostali v pásme minimálneho vymeriavacieho základu, platia zvýšené minimálne odvody už od začiatku roka a od júla sa pre nich nemusí nič zmeniť. Tento dátum však môže byť dôležitý pre tých, ktorým táto povinnosť vznikla prvýkrát, alebo pre tých, ktorým, naopak, na základe príjmov za minulý rok, zanikla. Takže, ak niekto hovorí o zvyšovaní odvodov do Sociálnej poisťovne od júla, nemusí mať vždy pravdu. Mýtus je teda v tom, že všetci si myslia, že odvody do Sociálky sa menia od júla, ale ony sa menia iba tým, ktorí majú vyšší vymeriavací základ na základe podaného daňového priznania za rok 2016. Menia sa aj tým, ktorí mali nižšie či vyššie príjmy, teda musia začať, alebo môžu prestať platiť odvody do Sociálky.

9. Zmena k 1. januáru

Od akého termínu sa platia zmenené minimálne odvody?

Platia sa vždy od 1. januára. Lebo ich výška sa odvíja od vymeriavacieho základu ovplyvneného priemernou mzdou spred dvoch rokov. Takže všetci živnostníci, ktorí sú v pásme minimálneho vymeriavacieho základu, platia zvýšené minimálne odvody do zdravotnej aj Sociálnej poisťovne už od začiatku roka. Platia ich až do júla toho istého roka. Ale v júli im Sociálna poisťovňa oznámi na základe daňového priznania za rok 2016 novú výšku odvodov. Čiže od júla sa im odvody môžu zvýšiť, no nemusia. Odvody za júl treba zaplatiť do 8. augusta.

10. Služba saldokonto

Mohli by ste vysvetliť, v čom spočíva služba saldokonto, ktorú poskytuje Sociálna poisťovňa?

Ide o službu, keď si SZČO môže sama z domu elektronicky prezerať stav svojho saldokonta, čiže platieb a predpisov poistného. Môže si zistiť, či má nedoplatok alebo preplatok a či platí v správnej výške. Na sprístupnenie služby stačí navštíviť pobočku poisťovne a podpísať Dohodu o používaní elektronických služieb. Dohodu uzavrie SZČO alebo ňou splnomocnená osoba bezplatne a na počkanie. Stačí predložiť na nahliadnutie preukaz totožnosti (občiansky alebo pas) alebo splnomocnenie v mene SZČO. Poisťovňa bezplatne vydá bezpečnostný predmet, tzv. GRID kartu, ktorá slúži na autentifikáciu a autorizáciu prístupu do e-služieb poisťovne.

11. Neuhradenie platieb

Kedy živnostník nemusí platiť odvody, prípadne kedy sa nemenia?

Zmena výšky odvodov sa netýka nových živnostníkov. Ak si niekto zriadil živnosť tento rok, nemá povinnosť platiť sociálne odvody. Túto povinnosť bude mať najskôr od júla alebo októbra budúceho roka. Malí živnostníci tiež neplatia sociálne odvody. Za malého živnostníka sa však považujú iba tí, ktorých príjmy za rok 2016 boli nižšie ako 5 298 eur. Ak niekto túto hranicu prekročil, vznikne mu povinnosť platiť sociálne odvody. Ani živnostníkov s prerušenou či zrušenou živnosťou sa sociálne odvody netýkajú. Za obdobie prerušenia či od dátumu zrušenia živnosti sa totiž sociálne odvody neplatia.

12. Posielanie esemesiek

Ako funguje zasielanie SMS správ, ktorými Sociálna poisťovňa oznamuje nedoplatky?

Na to, aby poisťovňa zasielala správy o nedoplatkoch formou SMS alebo e-mailov, stačí, ak živnostník v pobočke alebo elektronicky cez web nahlási poisťovni svoje aktuálne kontaktné údaje (telefónne číslo, mail), ako aj to, že niektorú mesačnú platbu nehradil, prípadne že ju uhradil v nesprávnej výške. Sociálna poisťovňa mu zašle upozorňujúcu správu na nedoplatok. Živnostníci sa tak rýchlo dozvedia o probléme s platbou a môžu sa vyhnúť narastaniu nedoplatkov a penále.

13. Povinnosti živnostníka

Aké povinnosti sú spojené s platbou zmenenej výšky sociálnych odvodov?

V prvom rade si nezabudnite zmeniť v banke trvalý príkaz na platenie týchto odvodov. Správne uveďte variabilný symbol (číslo fyzickej alebo právnickej osoby pridelené Sociálnou poisťovňou) a špecifický symbol (príslušný mesiac a rok, za ktoré platíte poistné – napríklad za júl 2017 uvediete 072017 alebo 201707, pri trvalom príkaze uvediete 88). Tí, ktorí platia poistné po prvý raz, majú myslieť na to, že musia správne uviesť číslo účtu pobočky poisťovne – nájdu ho v oznámení. Taktiež treba poisťovni nahlásiť svoje aktuálne kontakty, ako číslo na mobil a e-mail, a to na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo priamo v pobočke.

14. Posun priznania

Ak si predĺžim lehotu na odovzdanie priznania, dokedy musím zaplatiť novú výšku odvodov?

Ak máte predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, novú výšku poistného zaplatíte ako živnostník po prvýkrát za október. Nezabudnite, že splatnosť poistného je v lehote do 8. novembra 2017.

15. Výhoda odkladu

Kedy sa oplatí v súvislosti s odvodmi posunúť si lehotu daňového priznania a kedy nie?

Odklad daňového priznania sa oplatí podať v prípade, ak v súčasnosti SZČO neplatí sociálne odvody, ale na základe predbežných výpočtov by jej táto povinnosť vznikla. Ide o prípad, ak povinnosť platiť odvody poistného vzniká prvýkrát. Po posunutí priznania potom vznikne povinné sociálne poistenie od 1. 10. príslušného roka, pričom za tento rok zaplatí odvody len za tri mesiace. Ak dochádza k zvýšeniu mesačných platieb poistného, aj v tomto prípade sa oplatí priznanie si posunúť. SZČO si tým totiž predĺži obdobie, počas ktorého bude platiť nižšie sumy. Naopak, odklad priznania sa neoplatí vtedy, ak má pre SZČO povinnosť platiť odvody zaniknúť alebo ak sa jej majú mesačné platby poistného znížiť.

16. Výška sadzieb

Koľko sa v tomto roku platí z minimálneho vymeriavacieho základu na nemocenské a starobné dôchodkové poistenie?

Celková výška sadzby z minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 441,50 eura, predstavuje 33,15 percenta. Sadzby a platby pre jednotlivé položky sú nasledujúce: na nemocenské poistenie 4,4 percenta z vymeriavacieho základu, čo je 19,42 eura, na starobné dôchodkové poistenie 18 percent, čo je 79,47 eura, šesť percent na invalidné poistenie, čo predstavuje 26,49 eura a do rezervného fondu solidarity sa odvádza 4,75 percenta, čo je 20,97 eura. Celkový mesačný odvod pre tento rok je 146,35 eura. Minimálny vymeriavací základ je 50 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov.

17. Poistné verzus mzda

Ako vláda ovplyvňuje výšku poistného prostredníctvom zvyšovania minimálnej mzdy?

Vláda každoročne rokuje s odborármi a zamestnávateľmi o raste minimálnej mzdy, no nikdy sa s nimi nedohodne a napokon určí sama, o koľko táto mzda porastie. Tým ovplyvňuje aj výšku priemernej mzdy v národnom hospodárstve a zároveň aj odvody. Ich výška totiž závisí od úrovne priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

18. Zmeny koeficientov

V minulosti sa odvody zvyšovali každoročnou zmenou koeficientov vo vzorci na výpočet odvodov. Čo tieto koeficienty znamenali a ako ovplyvnili výšku odvodov?

Takzvaný živnostnícky koeficient či konštanta na určenie vymeriavacieho základu pre odvody sa od roku 2013 do 2015 menili takto: v roku 2012 sa používali na zdravotné a sociálne odvody koeficienty 2,14 a 2. V roku 2013 platil jeden koeficient 1,9. V roku 2014 bol 1,6 a o rok neskôr klesol na konečných 1,486. Čím bol koeficient nižší, tým odvody viac rástli. Samotné koeficienty sú náhodne stanovené čísla, ktoré sa však v súčasnosti už nemenia.

19. Korektnosť odvodov

Prečo živnostníci platia odvody ako zamestnanci a firmy dokopy? Nie je to voči nim neférové?

Podľa Slovenského živnostenského zväzu by bolo správne odlíšiť takzvaných jednoosobových živnostníkov od tých, ktorí majú svoju firmu. Mali by mať úľavu. Živnostníci však nepotrebujú pomoc ako takú. Im by podľa živnostenského zväzu stačilo, keby podnikateľské podmienky boli spravodlivé. Napríklad, keby bola legislatíva taká férová, že by mali rovnaké práva a povinosti ako veľké firmy. Prečo majú mať živnostníci vysoké odvody a zároveň ručiť za prácu aj majetkom?

20. Odvody v roku 2018

Zvýšia sa minimálne odvody v roku 2018?

Podľa informácie, ktorú zverejnil Štatistický úrad, priemerná mzda za rok 2016 bola 912 eur. To znamená, že samostatne zárobkovo činná osoba bude v nasledujúcom roku platiť odvody z vymeriavacieho základu najmenej 456 eur. Minimálne odvody do Sociálnej a zdravotných poisťovní v roku 2018 tak budú 215 eur.

 

Zdroj: HNonline.sk - http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/996919-20-otazok-o-zmenach-v-odvodoch

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.